Search result for

(63 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -提-, *提*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้
[ていけい, teikei] (n) การร่วมมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ていぎ, teigi] (n ) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน,
[ていあん, teian] การยื่นข้อเสนอ การเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ
[ていあん, teian] (n ) ข้อเสนอแนะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ていきょう, teikyou] Thai: เสนอ English: offer (vs)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[提, tí, ㄊㄧˊ] to hold in the hand; to lift, to raise
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 196

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[ひさげ, hisage] (n) (uk) bucket [Add to Longdo]
げる[さげる, sageru] (v1,vt) to take along; to hold in the hand; (P) [Add to Longdo]
げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras) [Add to Longdo]
げ重箱;重箱(io)[さげじゅうばこ, sagejuubako] (n) (See 重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand [Add to Longdo]
[ていあん, teian] (n,vs) proposal; proposition; suggestion; (P) [Add to Longdo]
案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] (n) {comp} proposed class [Add to Longdo]
案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] (n) {comp} proposed parameter [Add to Longdo]
案依頼書[ていあんいらいしょ, teian'iraisho] (n) request for proposals; RFP; invitation for bids [Add to Longdo]
案者[ていあんしゃ, teiansha] (n) proponent [Add to Longdo]
案書[ていあんしょ, teiansho] (n) (written) proposal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, ] raise; increase, #242 [Add to Longdo]
[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash), #409 [Add to Longdo]
[dī, ㄉㄧ, ] carry (suspended), #1,222 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] to carry (hanging down from the hand); to lift; to put forward; to mention; to raise (an issue); upwards character stroke; lifting brush stroke (in painting); scoop for measuring liquid, #1,222 [Add to Longdo]
[tí shēng, ㄊㄧˊ ㄕㄥ, / ] to promote; to upgrade, #1,552 [Add to Longdo]
[tí qián, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to shift to an earlier date; to bring forward; to advance, #1,733 [Add to Longdo]
[tí xǐng, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˇ, ] to remind; to call attention to; to warn of, #1,921 [Add to Longdo]
[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, ] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth, #2,786 [Add to Longdo]
[tí dào, ㄊㄧˊ ㄉㄠˋ, ] to mention; to raise (a subject); to refer to, #3,408 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総会を開催すべきだという案があった。
Here are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.1998年6月16日のミーティングのための議事事項のご案です。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご供します。
I agreed to her suggestion that we meet again five years from then.5年後にまた会いましょうという彼女の案に、私は同意した。
I submit this plan for your consideration.あなたに考慮していただくためにこの計画を出します。
Your order has been submitted.あなたのオーダーは出されました。
I'm all for your suggestion.あなたの案に大賛成です。
It has not yet decided whether to approve of your proposal.あなたの案に賛成するかどうか、まだ決めていない。
Your suggestion seems reasonable.あなたの案は、ごもっともですよ。
Your suggestion seems irrelevant to our discussion here.あなたの案はここの議論とは無関係のように思われます。
Your proposal is worthy of being considered.あなたの案は考慮するに値する。
You should turn in your paper by next Saturday.あなたは、来週の土曜日までに論文を出すべきです。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I make good products available to anyone who wants to buy.[JA] 必要な方に 良い製品を供します Resident Evil: Vendetta (2017)
- Any suggestions?[JA] - 案あるか? Life (2017)
I have a proposal I'd like to make to everyone.[JA] え〜 実は 皆さんに 1つご案がありまして Appeal (2017)
Oh, it's Miura?[CN] 我完全明白不该在这种时候这件事 Ready (2017)
Not a very strong proposition, is it?[JA] あまり良い案ではないな Dragonstone (2017)
Universal Pictures are offering a £1,000 reward for information leading to an arrest.[JA] 報酬1000ポンドで 情報供を 呼びかけています 〝情報はこちらまで〞 Close Encounters (2017)
I do.[CN] 禁止 Choices (2017)
Any resources or men you need, I will provide for you.[JA] 必要な人員や資源も供する The Queen's Justice (2017)
Thanks.[CN] 到了你寄的那些信 Choices (2017)
I was wondering if you had considered my proposition.[JA] 私の案をご考慮していただけましたか? Dragonstone (2017)
"People sometimes need to lean on others."[CN] 她没有到这件事 Disbanded (2017)
I quickly managed to get Ronnie Farrell onside by making him an offer he couldn't refuse.[JA] 完璧な案をして ロニーを味方につけた Sexy Rollercoasters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class [Add to Longdo]
案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter [Add to Longdo]
供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] PRAESENTIEREN, VORLEGEN [Add to Longdo]
げる[さげる, sageru] (in_der_Hand) halten [Add to Longdo]
[ていきょう, teikyou] Angebot [Add to Longdo]
[ていしゅつ, teishutsu] Antrag, Vorlage [Add to Longdo]
[ていしょう, teishou] Eroerterung, Vorlesung, Vorschlag [Add to Longdo]
[ていけい, teikei] im_Einverstaendnis_handeln, im_Einverstaendnis (mit jm.) handeln [Add to Longdo]
[ていあん, teian] Vorschlag, Antrag, Vorlage [Add to Longdo]
[ていそ, teiso] Klage_einreichen, verklagen [Add to Longdo]
[ていぎ, teigi] Vorschlag, Antrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top