ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -提-, *提*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[提, tí, ㄊㄧˊ] to hold in the hand; to lift, to raise
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 196

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧ, ] carry (suspended), #1,222 [Add to Longdo]
[, ㄊㄧˊ, ] to carry (hanging down from the hand); to lift; to put forward; to mention; to raise (an issue); upwards character stroke; lifting brush stroke (in painting); scoop for measuring liquid, #1,222 [Add to Longdo]
[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, ] raise; increase, #242 [Add to Longdo]
[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash), #409 [Add to Longdo]
[tí shēng, ㄊㄧˊ ㄕㄥ, / ] to promote; to upgrade, #1,552 [Add to Longdo]
[tí qián, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to shift to an earlier date; to bring forward; to advance, #1,733 [Add to Longdo]
[tí xǐng, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˇ, ] to remind; to call attention to; to warn of, #1,921 [Add to Longdo]
[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, ] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth, #2,786 [Add to Longdo]
[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, ] premise; precondition; prerequisite, #3,003 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้
[ていけい, teikei] (n) การร่วมมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ていぎ, teigi] (n ) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน,
[ていあん, teian] การยื่นข้อเสนอ การเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ
[ていあん, teian] (n ) ข้อเสนอแนะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ていきょう, teikyou] Thai: เสนอ English: offer (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[ひさげ, hisage] (n) (uk) bucket [Add to Longdo]
げる[さげる, sageru] (v1,vt) to take along; to hold in the hand; (P) [Add to Longdo]
げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras) [Add to Longdo]
げ重箱;重箱(io)[さげじゅうばこ, sagejuubako] (n) (See 重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand [Add to Longdo]
[ていあん, teian] (n,vs) proposal; proposition; suggestion; (P) [Add to Longdo]
案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] (n) {comp} proposed class [Add to Longdo]
案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] (n) {comp} proposed parameter [Add to Longdo]
案依頼書[ていあんいらいしょ, teian'iraisho] (n) request for proposals; RFP; invitation for bids [Add to Longdo]
案者[ていあんしゃ, teiansha] (n) proponent [Add to Longdo]
案書[ていあんしょ, teiansho] (n) (written) proposal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総会を開催すべきだという案があった。
Here are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.1998年6月16日のミーティングのための議事事項のご案です。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご供します。
I agreed to her suggestion that we meet again five years from then.5年後にまた会いましょうという彼女の案に、私は同意した。
I submit this plan for your consideration.あなたに考慮していただくためにこの計画を出します。
Your order has been submitted.あなたのオーダーは出されました。
I'm all for your suggestion.あなたの案に大賛成です。
It has not yet decided whether to approve of your proposal.あなたの案に賛成するかどうか、まだ決めていない。
Your suggestion seems reasonable.あなたの案は、ごもっともですよ。
Your suggestion seems irrelevant to our discussion here.あなたの案はここの議論とは無関係のように思われます。
Your proposal is worthy of being considered.あなたの案は考慮するに値する。
You should turn in your paper by next Saturday.あなたは、来週の土曜日までに論文を出すべきです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who's Monte?[CN] 蒙是谁 The Magic of Belle Isle (2012)
Drop it.[CN] 別 The Table Polarization (2014)
What do you say of my proposal?[JA] 俺の案どう思う? Scarlet Street (1945)
- Tim![CN] - 姆! Son of the Mask (2005)
Don't.[CN] 别 Stolen (2012)
Martinique[CN] 马尼克 Way Back Home (2013)
Tim.[CN] 姆. Son of the Mask (2005)
- Not a word.[CN] -没 Sabrina (1954)
-... Tim.[CN] -  Monty Python and the Holy Grail (1975)
Admiral.[JA]  Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Such portions of the Krell science, as I may from time to time... . ..deem suitable and safe, I shall dispense to Earth.[JA] クレルの科学とは別問題だ 私が、適切かつ安全と・・ 考えれば、地球に供する 可能性はある Forbidden Planet (1956)
Bobby speaks to them Taylor... ... presenting The Hour of the Happy Home... ... sponsored by the products of cleaning Norris.[JA] 主婦の時間です ハッピーアワー石鹸の 供です Scarlet Street (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class [Add to Longdo]
案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter [Add to Longdo]
供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] PRAESENTIEREN, VORLEGEN [Add to Longdo]
げる[さげる, sageru] (in_der_Hand) halten [Add to Longdo]
[ていきょう, teikyou] Angebot [Add to Longdo]
[ていしゅつ, teishutsu] Antrag, Vorlage [Add to Longdo]
[ていしょう, teishou] Eroerterung, Vorlesung, Vorschlag [Add to Longdo]
[ていけい, teikei] im_Einverstaendnis_handeln, im_Einverstaendnis (mit jm.) handeln [Add to Longdo]
[ていあん, teian] Vorschlag, Antrag, Vorlage [Add to Longdo]
[ていそ, teiso] Klage_einreichen, verklagen [Add to Longdo]
[ていぎ, teigi] Vorschlag, Antrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top