ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -以-, *以*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[以, yǐ, ㄧˇ] according to; so as to; because of; then
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 23

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧˇ, ] to use; according to; so as to; in order to; by; with; because; abbr. for Israel, #53 [Add to Longdo]
[kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ, ] can; may; possible; able to, #61 [Add to Longdo]
[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, ] therefore; as a result; so, #198 [Add to Longdo]
[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, ] as well as; too; and, #254 [Add to Longdo]
[yǐ shàng, ㄧˇ ㄕㄤˋ, ] more than; above; over; the above-mentioned, #370 [Add to Longdo]
[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] after; later; afterwards; following; later on; in the future, #423 [Add to Longdo]
[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event), #563 [Add to Longdo]
[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before; formerly; previous; ago, #761 [Add to Longdo]
[yǐ wéi, ㄧˇ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider erroneously; to assume (wrongly), #902 [Add to Longdo]
[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, ] below; under; following, #923 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いない, inai] (n) ภายใน, ไม่เกิน (เช่น 4~6週間内 หมายถึง ภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์)
[いがい, igai] (adj) ไม่รวม..., ยกเว้น...
[いらい, irai] (adv) หลังจาก
[いこう, ikou] (conj) หลังจาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いらい, irai] (adj) นับจาก, ตั้งแต่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いか, ika] Thai: ข้างล่าง
[いか, ika] Thai: น้อยกว่า English: less than
[いか, ika] Thai: ไม่เกิน English: up to
[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
[いじょう, ijou] Thai: เกินกว่า
[いじょう, ijou] Thai: ยิ่งกว่า English: greater than
[いじょう, ijou] Thai: (ที่กล่าวมา)ข้างต้น English: the above
[いじょう, ijou] Thai: จบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
て(P);って(io)[もって, motte] (conj,exp) (1) with; by; (2) by means of; because; in view of; (P) [Add to Longdo]
てする[もってする, mottesuru] (vs-i,vt) to do by the use of [Add to Longdo]
ての外;もっての外[もってのほか, mottenohoka] (adj-na,n) absurd; unreasonable [Add to Longdo]
て瞑すべし;もって瞑すべし;って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
[いえん, ien] (n,n-suf) beyond; further than [Add to Longdo]
遠権[いえんけん, ienken] (n) (aeronautical) beyond right [Add to Longdo]
往;已往(oK)[いおう, iou] (n-adv,n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times [Add to Longdo]
下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
下のような[いかのような, ikanoyouna] (n) the following kind(s) of [Add to Longdo]
下の通り[いかのとおり, ikanotoori] (n) as below; as follows [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."「これ上何も言うことはありません、いいわけをするのはいやですから」と彼は言った。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.前にどこかで会ったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電話が1分内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄上の株が取引所に上場されている。
He can run 100 meters within twelve seconds.100メートルを12秒内で走ることができます。
I don't want to spend more than $10.10ドル上は使いたくありません。
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時降に朝食は出されないだろう。
There are over 15 different kinds of pies.15種類上のパイをご用意しています。
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して来私は昔の級友に会ったことがない。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年降日本は外国料理に対して門戸を閉ざした。
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳下の子供は劇場には入場できません。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600万上の移民を受け入れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And don't wait for the General any longer.[JA] もうこれ上将軍を 待つことはない And Then There Were None (1945)
- So?[CN] 所 More American Graffiti (1979)
So few?[CN] 所是幾個? Hra o jablko (1977)
Certainly.[CN] 当然可 Fiddler on the Roof (1971)
- So?[CN] - 所呢? Blackboard Jungle (1955)
Now no one can get in there but you.[JA] これでは君外入れない And Then There Were None (1945)
Almost?[CN] 可 The Big Country (1958)
Don't come any closer![JA] これ上寄るんじゃない! And Then There Were None (1945)
- Over.[JA] 上... Europa Report (2013)
- Don't come any closer![JA] - これ上近づくな! And Then There Were None (1945)
You are charged with the following crimes.[JA] あなたがたは下の 罪に問われている And Then There Were None (1945)
What's your reason for being here?[JA] あなた外は ここへ来た理由は何ですか? And Then There Were None (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] (Praefix) [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] -ueber, mehr_als, obenerwaehnt [Add to Longdo]
[いか, ika] -unter, weniger_als, wie_folgt [Add to Longdo]
[いぜん, izen] -vor, frueher [Add to Longdo]
[いがい, igai] ausser, ausgenommen [Add to Longdo]
[いご, igo] von_nun_an, seitdem, danach [Add to Longdo]
[いらい, irai] -seit, seitdem [Add to Longdo]
[いこう, ikou] -seit, von...an [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top