Search result for

(66 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -以-, *以*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いない, inai] (n) ภายใน, ไม่เกิน (เช่น 4~6週間内 หมายถึง ภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์)
[いがい, igai] (adj) ไม่รวม..., ยกเว้น...
[いらい, irai] (adv) หลังจาก
[いこう, ikou] (conj) หลังจาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いらい, irai] (adj) นับจาก, ตั้งแต่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いか, ika] Thai: ข้างล่าง
[いか, ika] Thai: น้อยกว่า English: less than
[いか, ika] Thai: ไม่เกิน English: up to
[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
[いじょう, ijou] Thai: เกินกว่า
[いじょう, ijou] Thai: ยิ่งกว่า English: greater than
[いじょう, ijou] Thai: (ที่กล่าวมา)ข้างต้น English: the above
[いじょう, ijou] Thai: จบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[以, yǐ, ㄧˇ] according to; so as to; because of; then
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
て(P);って(io)[もって, motte] (conj,exp) (1) with; by; (2) by means of; because; in view of; (P) [Add to Longdo]
てする[もってする, mottesuru] (vs-i,vt) to do by the use of [Add to Longdo]
ての外;もっての外[もってのほか, mottenohoka] (adj-na,n) absurd; unreasonable [Add to Longdo]
て瞑すべし;もって瞑すべし;って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
[いえん, ien] (n,n-suf) beyond; further than [Add to Longdo]
遠権[いえんけん, ienken] (n) (aeronautical) beyond right [Add to Longdo]
往;已往(oK)[いおう, iou] (n-adv,n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times [Add to Longdo]
下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
下のような[いかのような, ikanoyouna] (n) the following kind(s) of [Add to Longdo]
下の通り[いかのとおり, ikanotoori] (n) as below; as follows [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, ] to use; according to; so as to; in order to; by; with; because; abbr. for Israel [Add to Longdo]
[yǐ shàng, ㄧˇ ㄕㄤˋ, ] more than; above; over; the above-mentioned [Add to Longdo]
[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, ] below; under; following [Add to Longdo]
人为本[yǐ rén wéi běn, ㄧˇ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄅㄣˇ, / ] taking people as fundamental; people-based [Add to Longdo]
[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event) [Add to Longdo]
便[yǐ biàn, ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] so that; so as to; in order to [Add to Longdo]
[yǐ miǎn, ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ, ] in order to avoid; so as not to [Add to Longdo]
[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within; less than [Add to Longdo]
利亚[yǐ lì yà, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Elijah (old testament prophet) [Add to Longdo]
利亚撒[Yǐ lì yà sǎ, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄙㄚˇ, / ] Eleazar (son of Eluid) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."「これ上何も言うことはありません、いいわけをするのはいやですから」と彼は言った。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.前にどこかで会ったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電話が1分内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄上の株が取引所に上場されている。
He can run 100 meters within twelve seconds.100メートルを12秒内で走ることができます。
I don't want to spend more than $10.10ドル上は使いたくありません。
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時降に朝食は出されないだろう。
There are over 15 different kinds of pies.15種類上のパイをご用意しています。
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して来私は昔の級友に会ったことがない。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年降日本は外国料理に対して門戸を閉ざした。
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳下の子供は劇場には入場できません。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600万上の移民を受け入れた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe only Nanaka can play the heroine.[JA] 僕も ヒロインは菜々果さん外 ありえないと思っていました Disbanded (2017)
I won't let them get away with any more.[JA] これ上 好きにはさせない Ready (2017)
You have to on weight or under.[JA] ぴったりか下だ CounterPunch (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA[CN] 随心所欲地活着就可 Confrontation (2017)
Live how I want to.[CN] 所觉得很迷惘 Confrontation (2017)
Your next novel,[CN] 你可放心了 Confrontation (2017)
I'll quit high school and start some kind of business.[CN] 真的可吗? Confrontation (2017)
There is no better time than now.[JA] これ上ないってくらいの タイミングなんです Ready (2017)
Anything more, and this show will become a bloodbath.[JA] これ上は 残酷なショーに なってしまいそうですね Disbanded (2017)
Except for death.[JA] 死ぬこと外はね Absolute (2017)
Have you been well since we last met?[CN] 从今后 道间慎 Confrontation (2017)
Don't know who he is. Uh, don't know what he looks like.[JA] それ外のことは 何も知らない CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] (Praefix) [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] -ueber, mehr_als, obenerwaehnt [Add to Longdo]
[いか, ika] -unter, weniger_als, wie_folgt [Add to Longdo]
[いぜん, izen] -vor, frueher [Add to Longdo]
[いがい, igai] ausser, ausgenommen [Add to Longdo]
[いご, igo] von_nun_an, seitdem, danach [Add to Longdo]
[いらい, irai] -seit, seitdem [Add to Longdo]
[いこう, ikou] -seit, von...an [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top