ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiritualist

S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IH2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiritualist-, *spiritualist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: Nontri Dictionary
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้นำทางจิตวิญญาณ[phūnamthāng jit winyān] (n, exp) EN: spiritualist

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPIRITUALIST S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IH2 S T
SPIRITUALISTS S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IH2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiritualist (n) spˈɪrɪtʃuəʳlɪst (s p i1 r i ch u@ l i s t)
spiritualists (n) spˈɪrɪtʃuəʳlɪsts (s p i1 r i ch u@ l i s t s)
spiritualistic (j) spˌɪrɪtʃuəʳlˈɪstɪk (s p i2 r i ch u@ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spiritualist { m } | Spiritualisten { pl }spiritualist | spiritualists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心霊術[しんれいじゅつ, shinreijutsu] (n) spiritualism; spiritualistic ability; ability to cause psychic phenomena [Add to Longdo]
精神主義者[せいしんしゅぎしゃ, seishinshugisha] (n) spiritualist [Add to Longdo]
唯心的[ゆいしんてき, yuishinteki] (adj-na) spiritualistic [Add to Longdo]
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritualist \Spir"it*u*al*ist\, n.
   1. One who professes a regard for spiritual things only; one
    whose employment is of a spiritual character; an
    ecclesiastic.
    [1913 Webster]
 
   2. One who maintains the doctrine of spiritualism.
    [1913 Webster]
 
   3. One who believes in direct intercourse with departed
    spirits, through the agency of persons commonly called
    mediums, by means of physical phenomena; one who attempts
    to maintain such intercourse; a spiritist.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritualist \Spir"it*u*al*ist\, a.
   Spiritualistic. --Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiritualist
   adj 1: of or relating to or connected with spiritualism [syn:
       {spiritualistic}, {spiritualist}]
   n 1: someone who serves as an intermediary between the living
      and the dead; "he consulted several mediums" [syn:
      {medium}, {spiritualist}, {sensitive}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Spiritualist /ʃpiːriːtuːalist/ 
  spiritualist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top