หรือคุณหมายถึง ägis?
Search result for

aegis

(27 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aegis-, *aegis*, aegi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aegis[N] การป้องกัน, See also: การปกป้อง, การคุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis

English-Thai: Nontri Dictionary
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I own the Aegis.เป็นเจ้าของเอจิส Raging Cannibal (2008)
We found traces of his blood at the Aegis Fighting Club.เราพบร่องรอยเลือดของเขาที่ค่ายนักสู้เอจิส Raging Cannibal (2008)
This is Aegis Colony.นี่นิคมเอจิส Dead Space: Downfall (2008)
Turn off Aegis radar, please.ปิดเรดาร์เอจิส Battleship (2012)
It's called the Aegishjalmur.มันเรียกว่าAegishjalmur Woman in Black (2012)
- He's a marshal for the Aegis.- เขาเป็นจอมพลสำหรับโล่ Jupiter Ascending (2015)
- The Aegis?- AegisJupiter Ascending (2015)
But Aegis command said once her geneprint is verified, they'll get an injunction to take us to Orous.แต่คำสั่งโล่กล่าวว่าครั้งหนึ่งเคย geneprint ของเธอที่มีการยืนยัน, พวกเขาจะได้รับคำสั่ง ที่จะพาเราไป Orous Jupiter Ascending (2015)
He has contacted the Aegis. They are entering orbit now.เขาได้รับการติดต่อโล่ พวกเขากำลังเข้าสู่วงโคจรในขณะนี้ Jupiter Ascending (2015)
I had planned to take you myself, but... the Aegis will undoubtedly insist they handle things from here.ฉันได้วางแผนที่จะนำคุณเอง แต่... โล่จะไม่ต้องสงสัย ยืนยันพวกเขาจัดการกับสิ่งที่ได้จากที่นี่ Jupiter Ascending (2015)
- I'm the captain of this Aegis cruiser.- ผมเป็นกัปตันของเรือลาดตระเวน Aegis นี้ Jupiter Ascending (2015)
If that's all you were, you would not be on an Aegis cruiser headed to the hall of titles.หากที่เป็นสิ่งที่คุณกำลัง คุณจะไม่ต้องอยู่บนเรือลาดตระเวน Aegis มุ่งหน้าไปยังห้องโถงของชื่อ Jupiter Ascending (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aegisThe Aegis collision - why couldn't it have been avoided?

CMU English Pronouncing Dictionary
AEGIS    IY1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aegis    (n) (ii1 jh i s)
aegises    (n) (ii1 jh i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ägide {f}; Obhut {f}; Schirmherrschaft {f}; Leitung {f} | unter der Schirmherrschaft vonaegis | under the aegis of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
イージスシステム[, i-jisushisutemu] (n) Aegis system [Add to Longdo]
イージス艦;エイジス艦[イージスかん(イージス艦);エイジスかん(エイジス艦), i-jisu kan ( i-jisu kan ); eijisu kan ( eijisu kan )] (n) Aegis ship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aegis \ae"gis\ ([=e]"j[i^]s), n. [L. aegis, fr. Gr. a'igi`s a
   goat skin, a shield, a'i`x goat, or fr. 'ai`:ssw to rush.]
   A shield or protective armor; -- applied in mythology to the
   shield of Jupiter which he gave to Minerva. Also fig.: A
   shield; a protection.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aegis
   n 1: kindly endorsement and guidance; "the tournament was held
      under the auspices of the city council" [syn: {auspices},
      {protection}, {aegis}]
   2: armor plate that protects the chest; the front part of a
     cuirass [syn: {breastplate}, {aegis}, {egis}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AEGIS
     Advanced Electronic Guidance and Instrumentation System
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 aegis [aeɤ°is]
   aegis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top