ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertising

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertising-, *advertising*, advertis
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertising(n) ธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising agency
advertising(n) สิ่งโฆษณา, See also: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, งานโฆษณา
advertising agency(n) ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertising(n) การโฆษณา, คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [ มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Advertisingโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingโฆษณา [การแพทย์]
Advertising agenciesบริษัทโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising and childrenโฆษณากับเด็ก [TU Subject Heading]
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising cardsบัตรโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising copyข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising departmentsแผนกโฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not just the Gazette. She's advertising in out-of-town papers.ไม่ใช่เเค่ กาเช็ตต์นะ เธอโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างเมืองด้วย Jaws (1975)
And before we go out advertising to The Foot that we're back we could all use a few hours' sleep.และก่อนที่เราจะออกไปโฆษณาให้กับเท้าที่เรากลับมา ... ... เราทุกคนสามารถใช้การนอนหลับไม่กี่ชั่วโมง ใช่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I bet you $10 it's not advertising on billboards either.พนัน $10 เลยว่า ไม่เคยมีโฆษณาด้วย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Advertising has us chasing cars and clothes.มึงคือใคร? กูคือใคร? Fight Club (1999)
Brad, for 14 years, I've been a whore for the advertising industry.แบรด 14 ปีที่ผ่านมา ผมทำงานโฆษณาอย่างกับทาส American Beauty (1999)
The advertising that children are exposed to today is honed by psychologists;โฆษณาที่ยัดเยียดให้เด็กดูทุกวันนี้ มีนักจิตวิทยาคอยเสี้ยมสอน The Corporation (2003)
so we're the biggest buyers of advertising time and space in the U.S. and in the world.เราจึงเป็นผู้ซื้อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดทั้งเวลาและสถานที่ ในสหรัฐอเมริกาและในโลก The Corporation (2003)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)
and through there they get as much advertising as we can give them.ด้วยวิธีนี้ เราจึงประชาสัมพันธ์ให้บรรษัทเสมอ The Corporation (2003)
they're advertising a way of life.แต่โฆษณาวิถีชีวิต The Corporation (2003)
But what I started to understand and what I understand now is that branding if not advertising its production.แต่ต่อมาฉันเริ่มเข้าใจ และสิ่งที่ฉันแจ่มแจ้งในตอนนี้ก็คือ การสร้างเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การโฆษณาสินค้า The Corporation (2003)
They were afraid of being sued and losing advertising dollars.และเสียรายได้จากค่าโฆษณา The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertisingAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
advertisingBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
advertisingCommercial television is an effective medium for advertising.
advertisingDon't get taken in by their advertising; I don't see how they can sell something like that for that price.
advertisingHe is intent on advertising himself.
advertisingHe works for an advertising agency.
advertisingIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
advertisingIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
advertisingMake an advertising budget.
advertisingThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
advertisingThe company spends a lot of money on advertising.
advertisingThe purpose of advertising is to familiarize consumers with the name of a product.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแทนโฆษณา(n) advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
สื่อโฆษณา(n) advertising media, Syn. โฆษณา
สื่อโฆษณา(n) advertising media, Syn. โฆษณา, Example: สื่อโฆษณาทุกชนิดในฝรั่งเศสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น, Thai Definition: สื่อที่กระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
ค่าโฆษณา(n) advertising expense, Example: การโฆษณามากก็จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อในสินค้านั้นๆ ดังนั้นสินค้าต่างๆ จึงจำต้องทุ่มค่าโฆษณามากเพื่อให้ขายสินค้าได้มาก, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทโฆษณา[børisat khōtsanā = børisat khōsanā] (n, exp) EN: advertising agency  FR: agence publicitaire [ f ] ; agence de publicité [ f ]
การโฆษณา[kān khōtsanā = kān khōsanā] (n) EN: publicity ; advertisement ; advertising  FR: publicité [ f ] ; propagande [ f ]
การโฆษณาหลอกลวง[kān khōtsanā løklūang] (n, exp) EN: deceptive advertising
การรณรงค์การโฆษณา[kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising campaign ; publicity campaign  FR: campagne publicitaire [ f ] ; campagne de publicité [ f ]
ค่าโฆษณา[khā khōtsanā = khā khōsanā] (n, exp) EN: advertising expenses ; publicity expenses  FR: dépenses publicitaires [ fpl ]
กลยุทธ์การโฆษณา[konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising strategy  FR: stratégie publicitaire [ f ]
งบประมาณการโฆษณา[ngoppramān kān khōtsanā = ngoppramān kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising budget  FR: budget publicitaire [ m ]
ประกาศโฆษณา[prakāt khōtsanā = prakāt khōsanā] (n, exp) EN: advertising poster ; advertisement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
advertising
advertising's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertising

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] advertising sign #17,058 [Add to Longdo]
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ,   广 /   ] advertising leaflet; circular [Add to Longdo]
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广   /   ] advertising company [Add to Longdo]
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广   /   ] advertising film; commercial (on TV) [Add to Longdo]
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广     /     ] advertising copywriter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagsäule { f }; Litfaßsäule { f }advertising pillar [Add to Longdo]
Anzeigenannahme { f }advertising office [Add to Longdo]
Anzeigenannahmebüro { n }advertising bureau [Add to Longdo]
Anzeigenauftrag { m }advertising order [Add to Longdo]
Anzeigenbeilage { f }advertising insert [Add to Longdo]
Anzeigenblatt { n }advertising journal [Add to Longdo]
Anzeigenblatt { n }advertising paper [Add to Longdo]
Anzeigenbüro { n }; Werbungsmittler { m } | Anzeigenbüros { pl }advertising agency | advertising agencies [Add to Longdo]
Anzeigengrundpreis { m }advertising base price [Add to Longdo]
Anzeigenkunde { m }advertising customer [Add to Longdo]
Anzeigentext { m }advertising copy [Add to Longdo]
Anzeigenvertrag { m }advertising contract [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter { m }; Anzeigenagentur { f }advertising representative [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter { m }; Anzeigenakquisiteur { m }advertising sales agency [Add to Longdo]
Einführungspreis { m }; Angebotspreis { m }; Werbepreis { m }advertising price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宣伝[せんでん, senden] (n, vs) publicity; advertisement; advertising; propaganda; (P) #1,350 [Add to Longdo]
スポット[supotto] (n, adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) #5,596 [Add to Longdo]
アドバタイジング[adobataijingu] (n) advertising [Add to Longdo]
アドバルーン[adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon [Add to Longdo]
アフィ[afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) { comp } affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
イメージ広告[イメージこうこく, ime-ji koukoku] (n) image advertising [Add to Longdo]
キャンギャル[kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
シズルカット[shizurukatto] (n) sizzle cut; sizzle shot; mouth-watering image in an advertising [Add to Longdo]
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 advertising \advertising\ n.
   1. a communication publicly promoting some product or
    service.
 
   Syn: ad, advertisement, advert
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 the business of advertising; the activity engaged in by
    professional publicists for pay.
 
   Syn: advertizing, publicizing, the advertising profession,
     the advertising industry
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advertise \Ad`ver*tise"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Advertised}; p. pr. & vb. n. {Advertising}.] [F. avertir,
   formerly also spelt advertir, to warn, give notice to, L.
   advertere to turn to. The ending was probably influenced by
   the noun advertisement. See {Advert}.]
   To give notice to; to inform or apprise; to notify; to make
   known; hence, to warn; -- often followed by of before the
   subject of information; as, to advertise a man of his loss.
   [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      I will advertise thee what this people shall do. --Num.
                          xxiv. 14.
   [1913 Webster]
 
   4. To give public notice of; to announce publicly, esp. by a
    printed notice; as, to advertise goods for sale, a lost
    article, the sailing day of a vessel, a political meeting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To apprise; inform; make known; notify; announce;
     proclaim; promulgate; publish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertising
   n 1: a public promotion of some product or service [syn: {ad},
      {advertisement}, {advertizement}, {advertising},
      {advertizing}, {advert}]
   2: the business of drawing public attention to goods and
     services [syn: {advertising}, {publicizing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top