Search result for

advertising

(92 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertising-, *advertising*, advertis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertising[N] ธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising agency
advertising[N] สิ่งโฆษณา, See also: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, งานโฆษณา
advertising agency[N] ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Advertisingโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingโฆษณา [การแพทย์]
Advertising agenciesบริษัทโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising and childrenโฆษณากับเด็ก [TU Subject Heading]
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising cardsบัตรโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising copyข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising departmentsแผนกโฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you're as good as your advertising.ว่านายดีอย่างที่นายป่าวประกาศไว้จริงๆ New Haven Can Wait (2008)
Finally some truth in advertising.สุดท้าย บางอย่างก็เพื่อการโฆษณา There Might be Blood (2008)
But the financing was always conditional on advertising sales, and no one predicted that they'd fall apart like this.เรามีอยู่ แต่ทางเงื่อนไขทางการเงิน ขึ้นกับการขายโฆษณาโน้น Frost/Nixon (2008)
What else are advertising sales based on?ความเชื่อถือต่อโครงการ แล้วอะไรอีก ที่ช่วยในการขายโฆษณา? Frost/Nixon (2008)
I hired you to fix the bottom line of this magazine, and we know the key to that is advertising revenue.ฉันจ้างคุณมาแก้ปัญหาเบื้องล่างของ แม็กกาซีน และเรารู้ว่าตัวปัญหาอยู่ที่ รายการการโฆษณา Confessions of a Shopaholic (2009)
I'll be talking to you about advertising.ผมจะคุยกะคุณ เกี่ยวกับการโฆษณา Confessions of a Shopaholic (2009)
- False advertising!- โฆษณาหลอกกันชัดๆ! Zombieland (2009)
My publisher is thinking about doing his advertising in-house, and he's been looking for someone.คนที่สำนักพิมพ์กำลังคิดเกี่ยวกับการโฆษณาในบ้านน่ะ และเขาก็กำลังหาคนทำอยู่ Crime Doesn't Pay (2009)
Too bad you don't have any advertising experience.แย่หน่อยที่คุนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโฆษณา Crime Doesn't Pay (2009)
Well, I thought you did advertising.กฌฉันคิดว่าเธอทำงานด้านโฆษณา The Story of Lucy and Jessie (2009)
I just don't go around advertising it.ฉันแค่ไม่อยากป่าวประกาศ Hard-Hearted Hannah (2009)
The yearbook is prime advertising space, shue.หนังสือรุ่น คือพื้นที่โฆษณาชั้นยอด ชูส์ Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertisingAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
advertisingBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
advertisingCommercial television is an effective medium for advertising.
advertisingDon't get taken in by their advertising; I don't see how they can sell something like that for that price.
advertisingHe is intent on advertising himself.
advertisingHe works for an advertising agency.
advertisingIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
advertisingIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
advertisingMake an advertising budget.
advertisingThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
advertisingThe company spends a lot of money on advertising.
advertisingThe purpose of advertising is to familiarize consumers with the name of a product.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแทนโฆษณา[N] advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
สื่อโฆษณา[N] advertising media, Syn. โฆษณา
สื่อโฆษณา[N] advertising media, Syn. โฆษณา, Example: สื่อโฆษณาทุกชนิดในฝรั่งเศสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น, Thai definition: สื่อที่กระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
ค่าโฆษณา[N] advertising expense, Example: การโฆษณามากก็จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อในสินค้านั้นๆ ดังนั้นสินค้าต่างๆ จึงจำต้องทุ่มค่าโฆษณามากเพื่อให้ขายสินค้าได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsanā løklūang) EN: deceptive advertising   
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsanā = khā khōsanā) EN: advertising expenses ; publicity expenses   FR: dépenses publicitaires [fpl]
กลยุทธ์การโฆษณา[n. exp.] (konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā) EN: advertising strategy   FR: stratégie publicitaire [f]
งบประมาณการโฆษณา[n. exp.] (ngoppramān kān khōtsanā = ngoppramān kān khōsanā) EN: advertising budget   FR: budget publicitaire [m]
ประกาศโฆษณา[n. exp.] (prakāt khōtsanā = prakāt khōsanā) EN: advertising poster ; advertisement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISING    AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG
ADVERTISING'S    AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertising    (v) (a1 d v @ t ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagsäule {f}; Litfaßsäule {f}advertising pillar [Add to Longdo]
Anzeigenannahme {f}advertising office [Add to Longdo]
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau [Add to Longdo]
Anzeigenauftrag {m}advertising order [Add to Longdo]
Anzeigenbeilage {f}advertising insert [Add to Longdo]
Anzeigenblatt {n}advertising journal [Add to Longdo]
Anzeigenblatt {n}advertising paper [Add to Longdo]
Anzeigenbüro {n}; Werbungsmittler {m} | Anzeigenbüros {pl}advertising agency | advertising agencies [Add to Longdo]
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price [Add to Longdo]
Anzeigenkunde {m}advertising customer [Add to Longdo]
Anzeigentext {m}advertising copy [Add to Longdo]
Anzeigenvertrag {m}advertising contract [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}advertising representative [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenakquisiteur {m}advertising sales agency [Add to Longdo]
Einführungspreis {m}; Angebotspreis {m}; Werbepreis {m}advertising price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising [Add to Longdo]
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon [Add to Longdo]
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
イメージ広告[イメージこうこく, ime-ji koukoku] (n) image advertising [Add to Longdo]
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
シズルカット[, shizurukatto] (n) sizzle cut; sizzle shot; mouth-watering image in an advertising [Add to Longdo]
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad [Add to Longdo]
テレビコマーシャル[, terebikoma-sharu] (n) television advertising; television commercial [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] advertising leaflet; circular [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] advertising sign [Add to Longdo]
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广 / ] advertising company [Add to Longdo]
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广 / ] advertising film; commercial (on TV) [Add to Longdo]
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广 / ] advertising copywriter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 advertising \advertising\ n.
   1. a communication publicly promoting some product or
    service.
 
   Syn: ad, advertisement, advert
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 the business of advertising; the activity engaged in by
    professional publicists for pay.
 
   Syn: advertizing, publicizing, the advertising profession,
     the advertising industry
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advertise \Ad`ver*tise"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Advertised}; p. pr. & vb. n. {Advertising}.] [F. avertir,
   formerly also spelt advertir, to warn, give notice to, L.
   advertere to turn to. The ending was probably influenced by
   the noun advertisement. See {Advert}.]
   To give notice to; to inform or apprise; to notify; to make
   known; hence, to warn; -- often followed by of before the
   subject of information; as, to advertise a man of his loss.
   [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      I will advertise thee what this people shall do. --Num.
                          xxiv. 14.
   [1913 Webster]
 
   4. To give public notice of; to announce publicly, esp. by a
    printed notice; as, to advertise goods for sale, a lost
    article, the sailing day of a vessel, a political meeting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To apprise; inform; make known; notify; announce;
     proclaim; promulgate; publish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertising
   n 1: a public promotion of some product or service [syn: {ad},
      {advertisement}, {advertizement}, {advertising},
      {advertizing}, {advert}]
   2: the business of drawing public attention to goods and
     services [syn: {advertising}, {publicizing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top