Search result for

ไอโซโทป

(36 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไอโซโทป-, *ไอโซโทป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอโซโทป[N] isotope, Example: ไอโซโทปมีสองชนิด คือ ไอโซโทปที่เสถียร กับไอโซโทปที่ไม่เสถียร, Thai definition: อะตอมของธาตุเดียวกัน แต่มีจำนวนนิวตรอนที่นิวเคลียสต่างกัน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไอโซโทปน. อะตอมของธาตุเดียวกัน แต่มีจำนวนนิวตรอนที่นิวเคลียสต่างกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isotopeไอโซโทป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotopeไอโซโทป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radioactive isotope; radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioisotope; radioactive isotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stable isotopeไอโซโทปเสถียร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotope, stableไอโซโทปเสถียร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (ดู Radiocarbon dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Unstable isotopeไอโซโทปไม่เสถียร, ไอโซโทปที่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู Radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Stable isotopeไอโซโทปเสถียร, ไอโซโทปที่ไม่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี (ดู radionuclide ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactive isotope ไอโซโทป(กัมมันต)รังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
(ดู radionuclide ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Potassium-40โพแทสเซียม-40, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของโพแทสเซียม มีครึ่งชีวิต 1.30 x 109 ปี พบในธรรมชาติ เช่น ในดิน และพืช มนุษย์ได้รับธาตุนี้จากการบริโภคอาหาร ทำให้ได้รับรังสีตลอดเวลา (ดู internal radiation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่ $ ^{1}_{1} H $ , $ ^{2}_{1} H $ , $ ^{3}_{1} H $ ไอโซโทปของธาตุเดียวกัน จะมีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แต่สมบัติทางฟิสิกส์ต่างกัน [นิวเคลียร์]
Heavy hydrogenไฮโดรเจนมวลหนัก, ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเท่ากับ 2 นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาคและนิวตรอน 1 อนุภาค มีชื่อเฉพาะเรียกว่า ดิวเทอเรียม
(ดู deuterium, 2H, D ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
tritiumไอโซโทปกัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตขึ้น, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตขึ้นมีเลขมวลเท่ากับ 3 และครึ่งชีวิตเท่ากับ 12.32 ปี ทริเทียมสลายให้อนุภาคบีตาพลังงาน 18 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ใช้เป็นสารกัมมันตรังสีตามรอยในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม (ดู hydrogen, H และ deuterium, $^2$H, D ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Isotopes ไอโซโทป
ธาตุเดียวกันที่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน ไอโซโทปของธาตุเดียวกัน มีสมบัติเคมีคล้ายกันมาก เพราะมีโครงสร้างแบบอีเล็กตรอนเหมือนกัน แต่สมบัติทางกายภาพต่างกันเล็กน้อย ไอโซโทปที่ไม่เสถียรเรียกว่า ไอโซโทปกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's doing an isotope analysis.เธอกำลังทำการวิเคราะห์ด้วยไอโซโทป The Plain in the Prodigy (2009)
No. Isotopic analysis of his bone matches the geology of the Mid-Atlantic states.ไม่ การวิเคราะห์ไอโซโทปพบว่า กระดูกตรงกับสภาพธรณีวิทยา The Plain in the Prodigy (2009)
The strontium isotope results verify Massachusetts.ผลการทดสอบไอโซโทป ของธาตุสตรอนเชีย - ยืนยันมาจากแมสซาซูเซส The Witch in the Wardrobe (2010)
I was trying anything to get an idea of the mystery man, so I analyzed the strontium isotope composition of his teeth.ผมพยายามหมดทุกทางแล้ว เพื่อจะให้ได้รู้ ความลึกลับของชายคนนี้ ดังนั้นผมเลยวิเคราะห์ ไอโซโทปของธาตุสโทรนเที่ยม ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ใน ซี่ฟันของเขา The Couple in the Cave (2010)
And how long will the isotopes stay active?แล้วไอโซโทปจะทำงานไปอีกนานเท่าไหร่? Loyalty (2010)
It's a radioactive isotope.มันคือไอโซโทปกัมมันตรังสี Loyalty (2010)
They've deployed a radioactive isotope in your bloodstream.พวกเขาใส่ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไว้ในเลือดคุณ Loyalty (2010)
Somebody give me a hard count on the isotope targets.ใครช่วยบอกจำนวนคร่าวๆ ของเป้าหมายไอโซโทปหน่อย Loyalty (2010)
Whoever dosed the people at the coffee shop did it with the same isotope we used on Sophia.คนที่เอาสารให้คนพวกนั้นกินที่ร้านกาแฟ ใช้ไอโซโทปเดียวกับที่เราใช้กับโซเฟีย Loyalty (2010)
They put an isotope in her food.พวกเขาใส่ไอโซโทปในเลือดของเธอ I Know Who You Are (2010)
Whoever dosed the people at the coffee shop did it with the same isotope we used on Sophia.ใครก็ตามที่วางยาประชาชนที่ร้านกาแฟ ด้วยไอโซโทปเดียวกับที่ถูกใช้กับโซเฟีย I Know Who You Are (2010)
For instance, this banana contains potassium 40, an isotope of potassium which emits positrons.ไอโซโทปของโพแทสเซียม ซึ่งส่งเสียงโพสิตรอน โพสิตรอนและรูปแบบ อื่น ๆ ของปฏิสสาร What Are We Really Made Of? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heavy hydrogen[N] ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีน้ำหนักอะตอมมากกว่าปกติ
isotope[N] ไอโซโทป, See also: ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตร
radioisotope[N] ไอโซโทปที่มีกัมมันตภาพรังสีของธาตุใช้ทางการแพทย์หรือชีววิทยา
tritium[N] ไอโซโทปกัมมันตรังสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deuterium(ดูเทีย'เรียม) n. ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีมวลเป็นสองเท่าของมวลไฮโดรเจนธรรมดา,heavy hydrogen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top