ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -走-, *走*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[走, zǒu, ㄗㄡˇ] to walk, to run, to flee
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Someone 土 stepping with their foot 止,  Rank: 207
[起, qǐ, ㄑㄧˇ] to begin, to initiate; to rise, to stand up
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 75
[越, yuè, ㄩㄝˋ] to exceed, to surpass, to transcend
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  戉 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] run,  Rank: 440
[超, chāo, ㄔㄠ] to jump over, to leap over; to overtake, to surpass
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] run,  Rank: 754
[赶, gǎn, ㄍㄢˇ] to pursue, to overtake; to hurry; to expel
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] run,  Rank: 908
[趣, qù, ㄑㄩˋ] interest; interesting; what attracts one's attention
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,065
[赵, zhào, ㄓㄠˋ] ancient state; surname
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,169
[趋, qū, ㄑㄩ] to hurry, to hasten; to approach, to be attracted to
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  刍 (chú ㄔㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] run,  Rank: 1,486
[赴, fù, ㄈㄨˋ] to attend, to go to, to be present
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,843
[趁, chèn, ㄔㄣˋ] to take advantage of, to seize an opportunity
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  㐱 (zhěn ㄓㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 2,109

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǒu, ㄗㄡˇ, ] to walk; to go; to run; to move (of vehicle); to visit; to leave; to go away; to die (euph.); from; through; away (in compound verbs, such as 撤); to change (shape, form, meaning), #154 [Add to Longdo]
[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] trend; to move towards; to head for; strike (geol.), #2,511 [Add to Longdo]
[zǒu chū, ㄗㄡˇ ㄔㄨ, ] to move away from; to walk away from, #2,882 [Add to Longdo]
[zǒu jìn, ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to visit; to get to know; (in book titles) introduction to sth, #3,048 [Add to Longdo]
[xíng zǒu, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄡˇ, ] walk, #5,820 [Add to Longdo]
[zǒu lù, ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ, ] to walk; to go on foot, #6,086 [Add to Longdo]
[dài zǒu, ㄉㄞˋ ㄗㄡˇ, / ] to take away (usu. food); to carry out (usu. food); take-out (usu. food), #6,796 [Add to Longdo]
访[zǒu fǎng, ㄗㄡˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to visit; to travel to, #7,067 [Add to Longdo]
[zǒu sī, ㄗㄡˇ ㄙ, ] to smuggle; to have an illicit affair, #8,127 [Add to Longdo]
[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, ] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda, #8,600 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はしる, hashiru] (n) วิ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はしり, hashiri] การวิ่ง , ผลไม้ผักปลา , ต้นฤดู , จุดเริ่มปรากฏการณ์
り書き[はしりがき, hashirigaki] (n ) เขียนหวัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[はしる, hashiru] Thai: วิ่ง English: to run

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (suf) run; race [Add to Longdo]
らせる[はしらせる, hashiraseru] (v1,vt) (1) to dispatch; to make run; (2) to drive; to gallop; to sail; (3) to run (a program); (4) to rout; to put to flight [Add to Longdo]
[はしり, hashiri] (n) the first (harvest, catch) of the season or year; (P) [Add to Longdo]
り屋[はしりや, hashiriya] (n) street racer [Add to Longdo]
り回る(P);りまわる[はしりまわる, hashirimawaru] (v5r,vi) to run around; (P) [Add to Longdo]
り掛ける;りかける[はしりかける, hashirikakeru] (v1) to start running [Add to Longdo]
り寄る[はしりよる, hashiriyoru] (v5r) to run up to [Add to Longdo]
り去る[はしりさる, hashirisaru] (v5r) to run away [Add to Longdo]
り高跳び[はしりたかとび, hashiritakatobi] (n) running high jump; (P) [Add to Longdo]
り込む[はしりこむ, hashirikomu] (v5m,vi) to run into (a building) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻がるもやもやの煙の中へ消えていった。
The Hikari runs at a speed of 200 kilometres an hour.「ひかり」は時速200キロでる。
He can run 100 meters within twelve seconds.100メートルを12秒以内でることができます。
She can do 90 miles an hour.1時間に90マイルれるんだよ。
A truck was careering along the road.1台のトラックが道路を疾していた。
A dog is running in the park.1匹のイヌが公園でっています。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルをるには大いに耐久力を必要とする。
Can a two-year-old boy run that fast?2歳の子どもがそんなに速くれるだろうか。
We covered three states in two days.2日で3つの州を破した。
The prisoner who escaped two days ago is still at large.2日前に脱した囚人はまだつかまっていない。
The two streets run parallel to one another.2本の道路は平行にっている。
Go on running for thirty minutes.30分間り続けなさい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's go.[CN] 快 The Guns of Navarone (1961)
Leaving?[CN]  Hong Kong Nocturne (1967)
- Run?[JA] - る? Gods of Egypt (2016)
Nobody run![JA] るなよ! Rampage: Capital Punishment (2014)
Run![JA] れ! Cellular (2004)
Run![JA] れ! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Move![JA] れ! Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Go on... now.[CN] 快 The Grapes of Wrath (1940)
Let's go.[CN] 我们 Battle of the Bulge (1965)
Come on, slowpoke. I'll race ya home.[JA] じゃ 家まで競 Pinocchio (1940)
Get going.[CN]  The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Go![CN] 快 Salvatore Giuliano (1962)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そうこう, soukou] (job, program) run [Add to Longdo]
行の流れ[そうこうのながれ, soukounonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
査器[そうさき, sousaki] scanner [Add to Longdo]
査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list [Add to Longdo]
査線[そうさせん, sousasen] scan line (e.g. TV) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り回る[はしりまわる, hashirimawaru] herumlaufen, umherlaufen [Add to Longdo]
り書き[はしりがき, hashirigaki] fliessende_Schrift, fluechtige_Schrift [Add to Longdo]
り高跳び[はしりたかとび, hashiritakatobi] Hochsprung [Add to Longdo]
[はしる, hashiru] laufen [Add to Longdo]
行時間[そうこうじかん, soukoujikan] Fahrzeit [Add to Longdo]
[そうろ, souro] Laufbahn, Rennbahn, Bahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top