ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -本-, *本*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
開発[ほんかいはつ] (n ) development

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[本, běn, ㄅㄣˇ] root, origin, source; basis
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 with its roots highlighted,  Rank: 92

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
[Rì běn, ㄖˋ ㄅㄣˇ, ] Japan; Japanese, #359 [Add to Longdo]
[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, ] basic; fundamental; main; elementary, #446 [Add to Longdo]
[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all, #842 [Add to Longdo]
[chéng běn, ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] (manufacturing, production etc) costs, #904 [Add to Longdo]
[zī běn, ㄗ ㄅㄣˇ, / ] capital (as in capitalism), #1,429 [Add to Longdo]
[běn lái, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ, / ] original; originally; at first; it goes without saying; of course, #1,473 [Add to Longdo]
[běn shēn, ㄅㄣˇ ㄕㄣ, ] itself; in itself; per se, #1,656 [Add to Longdo]
[běn rén, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] the person himself; I (humble form used in speeches); oneself; myself; in person; personal, #2,196 [Add to Longdo]
[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, ] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原|几何原, #2,742 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
[ほんねん, honnen] (n) ปีนี้, See also: S. 今年,
当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ
当に[ほんとうに, hontouni] (adv phrase) จริงๆ เหรอ?
格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
[ほんもの, honmono] (n) ของแท้
[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[honki] (adj adv) อย่างตั้งใจ
[ほんき, honki] (adj adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น
[ほんめい, honmei] (n ) (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
[ほん, hon, hon , hon] (n ) หนังสือ
[ほんせき, honseki] ที่อยู่ตามสำมะโนครัว
[ほんにん, honnin] เจ้าตัว บุคคลที่กล่าวถึงนี้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
[もとなが, motonaga] Thai: ชื่อเฉพาะของคนญี่ปุ่น English: Motonaga (pl,pn)
[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
[ほんたい, hontai] Thai: ตัวจริง
[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
[ほんい, hon'i] Thai: เจตนาที่แท้จริง English: one's real intent
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book
[ほんぎょう, hongyou] Thai: อาชีพหลัก English: principal occupation
[ほんだい, hondai] Thai: เรื่องสำคัญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) (See ご・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) [Add to Longdo]
[ほんの, honno] (adj-pn) (uk) mere; only; just; (P) [Add to Longdo]
の間[ほんのあいだ, honnoaida] (n) between the pages; between two books [Add to Longdo]
の少し[ほんのすこし, honnosukoshi] (n) just a little [Add to Longdo]
の虫[ほんのむし, honnomushi] (n) bookworm; bibliophile; bibliophage [Add to Longdo]
の名[ほんのな, honnona] (n) name of a book [Add to Longdo]
わさび;山葵[ほんわさび, honwasabi] (n) (See 西洋わさび) wasabi (Wasabia japonica) [Add to Longdo]
を広げる[ほんをひろげる, honwohirogeru] (exp,v1) to open a book [Add to Longdo]
を出す[ほんをだす, honwodasu] (exp,v5s) to publish a book; to put out a book [Add to Longdo]
を正す;元を正す;を糺す;元を糺す;をただす;元をただす[もとをただす, motowotadasu] (exp,v5s) (See 糺す,正す・3) to go to the bottom of an affair; to inquire into the origin [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is a book.それはです。
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたのはどこですか」「それらは机の上です」
"I want that book", he said to himself.「あのがほしい」と彼は心の中で思いました。
"Are those your books?" "No, they aren't."「あれらはあなたのですか」「いいえ、違います」
"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."「イスの上にがありますか」「はい、あります」
"Whose books are these?" "They are Alice's."「これらのは誰のですか」「アリスのです」
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「そのを机の上に戻しておいた方がよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."「ビルは日にいましたか」「はい、いました」
Give me a fresh bottle, he said.「もう一くれ」と彼が言った。
"Is there a book in the desk?" "No, there isn't."「机の中にがありますか」「いいえ、ありません」
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は日人の学生ですか」「はい、そうです」 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Really?[JA] 当? Finding Nemo (2003)
Ben.[CN]  Corridors of Blood (1958)
Ben! Ben![CN]  Sarah Landon and the Paranormal Hour (2007)
Matsumoto![CN] 松 Bleach the Movie 2: The Diamond Dust Rebellion (2007)
Ben.[CN]  Seven Pounds (2008)
Did you?[JA] - 当に? Internal Affairs (2008)
Really?[JA] それ当? Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
What? Really?[JA] 当? Never Let Me Go (2010)
- Why?[JA] - 当よ Abduction (2011)
Never.[JA] 当です Stalker (1979)
Account.[CN] 账 Account, Moonlight Express (1999)
Okay.[JA] 当? Bad Blood (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム[ほんシステム, hon shisutemu] main, primary system [Add to Longdo]
ドキュメント[ほんドキュメント, hon dokyumento] primary document [Add to Longdo]
メール[ほんメール, hon me-ru] original mail [Add to Longdo]
学システム[ほんがくしすてむ, hongakushisutemu] expert system [Add to Longdo]
[ほんたい, hontai] body [Add to Longdo]
体種別表示[ほんたいしゅべつひょうじ, hontaishubetsuhyouji] typed body [Add to Longdo]
体集団[ほんたいしゅうだん, hontaishuudan] body group [Add to Longdo]
体部[ほんたいぶ, hontaibu] body part [Add to Longdo]
体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication [Add to Longdo]
番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
[もと, moto] Ursprung [Add to Longdo]
[ほんい, hon'i] Waehrung, Massstab, Ausrichtung [Add to Longdo]
[ほんどう, hondou] Haupttempel [Add to Longdo]
塁打[ほんるいだ, honruida] home_run (beim Baseball) [Add to Longdo]
[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]
[ほんしゅう, honshuu] Honshu (Groesste der 4 jap.Haupti.) [Add to Longdo]
[ほんてん, honten] Hauptgeschaeft [Add to Longdo]
[ほんとう, hontou] Wahrheit, wirklich [Add to Longdo]
[ほんしん, honshin] im_Herzen, wahre_Absicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top