ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

administer

AH0 D M IH1 N IH0 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administer-, *administer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administer(vi) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer(vt) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
administer(vi) ดูแล, See also: ให้บริการ
administer(vt) ให้ (ยา), See also: จ่ายยา
administer to(phrv) ให้ (บางสิ่ง) กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt., vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที The Corporation (2003)
Now, Arnold, I'm going to administer Farmer's spanking in private.อาร์โนลด์ ฉันมีเรื่องจะตีก้น ฟาร์มเมอร์เป็นการส่วนตัวหน่อย The Astronaut Farmer (2006)
Doris administers some very special first aid... and Happy's little soldier swells to battalion size.ดอริสจัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบพิเศษสุดให้ และไอ้นั่นของแฮปปี้ก็เริ่มบวมเป่ง Ending Happy (2007)
The U.S. Government obtained permission from Indian authorities to administer the T-virus vaccine to the nearby communities.รัฐบาลสหรัฐได้รับอนุมัติจากเบื้องบนของทางอินเดีย ให้จัดการเรื่องวัคซีนสำหรับประเทศใกล้เคียง Resident Evil: Degeneration (2008)
But the killer would had to have subdued them before he could administer the eyedrops.to indicate physical restraint. None that you could see. That's what this is for. Power Trip (2008)
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย Birthmarks (2008)
All I can do is administer morphine, which will induce a coma, but you won't feel any pain.เท่าที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็เพียงให้มอร์ฟีน ซึงจะทำให้คุณ ข๊อกไป แต่คุณจะไม่รู้สึกตัว Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
We were able to administer the charcoal ?ดีที่เราล้างคอคุณด้วยคาร์บอนทันเวลา Prison Break: The Final Break (2009)
And genetics don't lie, even though some doctors who administer paternity tests do.การตรวจทาง พันธุศาสตร์ ไม่สามารถโกหกเราได้ แม้ว่า หมอ บางคนที่ แจ้งว่าใครเป็นพ่อ เป็นคนทำ The Undergraduates (2010)
Should I administer a dose?ให้ผมให้ยาเธอ? Your World to Take (2010)
On the day after the schools administer them, หลังจากสอบเสร็จ Bad Teacher (2011)
I am here to administer your anesthesia.ผมดูแลเรื่องการวางยาสลบครับ 50/50 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
administerA new principal is administering the school.
administerHis father administers some companies.
administerThe courts administer the law.
administerThe doctor administered medicine to the patient.
administerThe mayor administers the affairs of the city.
administerThe ministry administers the internal affairs.
administerThe Secretary of State administers foreign affairs.
administerWe administered a drubbing to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าราชการ(v) administer (the official, public or civil affairs), Example: ในวันธรรมดาพระองค์เสด็จออกว่าราชการ และให้ราษฎรเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ชิด และทรงอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎร
ว่าการ(v) administer, See also: direct things, be in charge, govern, Syn. บริหาร, จัดการ, สั่งการ, Example: สมัยที่การปกครองประเทศยังเป็นระบบจตุสดมภ์ เรามีกรมพระกลาโหมว่าการฝ่ายทหาร, Thai Definition: ดูแลตรวจตราสั่งการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ให้ความยุติธรรม[hai khwām yuttitham] (v, exp) EN: administer justice
จัดการ[jatkān] (v) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope  FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
ครอง[khrøng] (v) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state  FR: régir ; gouverner ; régner
งำเมือง[ngam meūang] (v, exp) EN: administer a country ; run a country  FR: administrer un pays
ปกครอง[pokkhrøng] (v) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign  FR: régner ; gouverner ; administrer ; statuer
ปกครองประเทศ[pokkhrøng prathēt] (v, exp) EN: rule a country ; sway a nation ; administer a country  FR: gouverner un pays

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMINISTER AH0 D M IH1 N IH0 S T ER0
ADMINISTERS AE0 D M IH1 N IH0 S T ER0 Z
ADMINISTERED AH0 D M IH1 N IH0 S T ER0 D
ADMINISTERING AE0 D M IH1 N IH0 S T ER2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
administer (v) ˈədmˈɪnɪstər (@1 d m i1 n i s t @ r)
administers (v) ˈədmˈɪnɪstəz (@1 d m i1 n i s t @ z)
administered (v) ˈədmˈɪnɪstəd (@1 d m i1 n i s t @ d)
administering (v) ˈədmˈɪnɪstərɪŋ (@1 d m i1 n i s t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] administered by; under the rule of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為政[いせい, isei] (n) governing; administering [Add to Longdo]
往復ビンタ;往復びんた[おうふくビンタ(往復ビンタ);おうふくびんた(往復びんた), oufuku binta ( oufuku binta ); oufukubinta ( oufuku binta )] (n) double slap in the face (second slap administered by the return motion of the back of the hand) [Add to Longdo]
応急手当を施す;応急手当てを施す[おうきゅうてあてをほどこす, oukyuuteatewohodokosu] (exp, v5s) to give (a person) first-aid; to administer first aid [Add to Longdo]
管理価格[かんりかかく, kanrikakaku] (n) administered price [Add to Longdo]
公共施設管理公社[こうきょうしせつかんりこうしゃ, koukyoushisetsukanrikousha] (n) public corporation set up to administer a public facility [Add to Longdo]
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler [Add to Longdo]
国政を司る[こくせいをつかさどる, kokuseiwotsukasadoru] (exp, v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc. [Add to Longdo]
司る(P);掌る[つかさどる, tsukasadoru] (v5r, vt) to rule; to govern; to administer; (P) [Add to Longdo]
政を執る[まつりごとをとる, matsurigotowotoru] (exp, v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administer \Ad*min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Administered};
   p. pr. & vb. n. {Administering}.] [OE. aministren, OF.
   aministrer, F. administer, fr. L. administrare; ad +
   ministrare to serve. See {Minister}.]
   1. To manage or conduct, as public affairs; to direct or
    superintend the execution, application, or conduct of; as,
    to administer the government or the state.
    [1913 Webster]
 
       For forms of government let fools contest:
       Whate'er is best administered is best. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispense; to serve out; to supply; execute; as, to
    administer relief, to administer the sacrament.
    [1913 Webster]
 
       [Let zephyrs] administer their tepid, genial airs.
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
       Justice was administered with an exactness and
       purity not before known.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply, as medicine or a remedy; to give, as a dose or
    something beneficial or suitable. Extended to a blow, a
    reproof, etc.
    [1913 Webster]
 
       A noxious drug had been administered to him.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To tender, as an oath.
    [1913 Webster]
 
       Swear . . . to keep the oath that we administer.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To settle, as the estate of one who dies without a
    will, or whose will fails of an executor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To manage; conduct; minister; supply; dispense; give
     out; distribute; furnish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administer \Ad*min"is*ter\, v. i.
   1. To contribute; to bring aid or supplies; to conduce; to
    minister.
    [1913 Webster]
 
       A fountain . . . administers to the pleasure as well
       as the plenty of the place.      --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To perform the office of administrator; to act
    officially; as, A administers upon the estate of B.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administer \Ad*min"is*ter\, n.
   Administrator. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 administer
   v 1: work in an administrative capacity; supervise or be in
      charge of; "administer a program"; "she administers the
      funds" [syn: {administer}, {administrate}]
   2: perform (a church sacrament) ritually; "administer the last
     unction"
   3: administer or bestow, as in small portions; "administer
     critical remarks to everyone present"; "dole out some money";
     "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to
     someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
     {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out},
     {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out},
     {allot}, {dole out}]
   4: give or apply (medications) [syn: {administer}, {dispense}]
   5: direct the taking of; "administer an exam"; "administer an
     oath"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top