Search result for

administer

(64 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administer-, *administer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administer[VI] จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer[VT] จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
administer[VI] ดูแล, See also: ให้บริการ
administer[VT] ให้ (ยา), See also: จ่ายยา
administer to[PHRV] ให้ (บางสิ่ง) กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย Birthmarks (2008)
All I can do is administer morphine, which will induce a coma, but you won't feel any pain.เท่าที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็เพียงให้มอร์ฟีน ซึงจะทำให้คุณ ข๊อกไป แต่คุณจะไม่รู้สึกตัว Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
We were able to administer the charcoal ?ดีที่เราล้างคอคุณด้วยคาร์บอนทันเวลา Prison Break: The Final Break (2009)
Well, as Director, I administer.ผมเป็นผอ. ผมบริหารครับ Public Enemies (2009)
Three drugs, administered in a specific order.ตัวยา 3 ชนิด ตามคำสั่งของพนักงาน Law Abiding Citizen (2009)
He injects what he calls suicide genes into cancerous tumor cells, then any inactive form of a toxic drug is administered and it...ด้วยการบำบัดของเขา เขาไม่สมควรที่จะเรียกมันว่า การฆ่าตัวตายของเซลล์ ในเซลล์มะเร็ง เพราะงั้น มันจึงเป็นรูปแบบของพิษร้าย ที่ได้จากยาที่กำลังทำงานอยู่ Saw VI (2009)
Sweet to the taste, easily disguised, administered over time which gives the kidneys time to crystallize the stuff.ชิมดูจะมีรสหวาน ปลอมแปลงได้ง่าย ถูกใช้กันมานานแล้ว มันจะทำให้ไตวาย และตกผลึกสารออกมา Harbingers in a Fountain (2009)
Perhaps so by administering electric shocks, distressing the cosmonaut.บางทีอาจมีการป้อน กระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อค ทำให้นักบินอวกาศ เจ็บปวด Earthling (2009)
No, I'm not administering a potentially harmful drug because a patient had a freaky dream.ไม่ ฉันไม่เอายา ที่อาจทำอันตรายได้มาใช้ เพราะว่าคนไข้มี ความฝันประหลาด Black Swan (2009)
Woodchucks are like Girl Scouts, only scientific and administered by the Jeffersonian.มีเพียงนักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากเจฟเฟอร์โซเนียนเท่านั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I will be administering direct lethal injection, What's called "active euthanasia. "ฟังนะทอม หมอจะใช้การฉีดยาเข้าไปโดยตรงให้คุณเสียชีวิต You Don't Know Jack (2010)
I sincerely hope I didn't offend you when I made that reference to your religion but I was bewildered by whatever that was you'd administered that girl.ฉันหวังว่าคงไม่ได้ทำให้หมอโกรธตอนที่ ยกเอาเรื่องศาสนาของหมอขึ้นมาพูด แต่ฉันสับสนกับอะไรก็ตามที่คุณจัดการกับเด็กคนนั้น Frankie & Alice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
administerA new principal is administering the school.
administerHis father administers some companies.
administerThe courts administer the law.
administerThe doctor administered medicine to the patient.
administerThe mayor administers the affairs of the city.
administerThe ministry administers the internal affairs.
administerThe Secretary of State administers foreign affairs.
administerWe administered a drubbing to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าราชการ[V] administer (the official, public or civil affairs), Example: ในวันธรรมดาพระองค์เสด็จออกว่าราชการ และให้ราษฎรเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ชิด และทรงอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎร
ว่าการ[V] administer, See also: direct things, be in charge, govern, Syn. บริหาร, จัดการ, สั่งการ, Example: สมัยที่การปกครองประเทศยังเป็นระบบจตุสดมภ์ เรามีกรมพระกลาโหมว่าการฝ่ายทหาร, Thai definition: ดูแลตรวจตราสั่งการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ให้ความยุติธรรม[v. exp.] (hai khwām yuttitham) EN: administer justice   
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope   FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state   FR: régir ; gouverner ; régner
งำเมือง[v. exp.] (ngam meūang) EN: administer a country ; run a country   FR: administrer un pays
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign   FR: régner ; gouverner ; administrer ; statuer
ปกครองประเทศ[v. exp.] (pokkhrøng prathēt) EN: rule a country ; sway a nation ; administer a country   FR: gouverner un pays

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMINISTER    AH0 D M IH1 N AH0 S T ER0
ADMINISTERS    AE0 D M IH1 N AH0 S T ER0 Z
ADMINISTERED    AH0 D M IH1 N AH0 S T ER0 D
ADMINISTERING    AE0 D M IH1 N AH0 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
administer    (v) (@1 d m i1 n i s t @ r)
administers    (v) (@1 d m i1 n i s t @ z)
administered    (v) (@1 d m i1 n i s t @ d)
administering    (v) (@1 d m i1 n i s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
為政[いせい, isei] (n) governing; administering [Add to Longdo]
往復ビンタ;往復びんた[おうふくビンタ(往復ビンタ);おうふくびんた(往復びんた), oufuku binta ( oufuku binta ); oufukubinta ( oufuku binta )] (n) double slap in the face (second slap administered by the return motion of the back of the hand) [Add to Longdo]
応急手当を施す;応急手当てを施す[おうきゅうてあてをほどこす, oukyuuteatewohodokosu] (exp,v5s) to give (a person) first-aid; to administer first aid [Add to Longdo]
管理価格[かんりかかく, kanrikakaku] (n) administered price [Add to Longdo]
公共施設管理公社[こうきょうしせつかんりこうしゃ, koukyoushisetsukanrikousha] (n) public corporation set up to administer a public facility [Add to Longdo]
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler [Add to Longdo]
国政を司る[こくせいをつかさどる, kokuseiwotsukasadoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc. [Add to Longdo]
司る(P);掌る[つかさどる, tsukasadoru] (v5r,vt) to rule; to govern; to administer; (P) [Add to Longdo]
政を執る[まつりごとをとる, matsurigotowotoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] administered by; under the rule of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administer \Ad*min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Administered};
   p. pr. & vb. n. {Administering}.] [OE. aministren, OF.
   aministrer, F. administer, fr. L. administrare; ad +
   ministrare to serve. See {Minister}.]
   1. To manage or conduct, as public affairs; to direct or
    superintend the execution, application, or conduct of; as,
    to administer the government or the state.
    [1913 Webster]
 
       For forms of government let fools contest:
       Whate'er is best administered is best. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispense; to serve out; to supply; execute; as, to
    administer relief, to administer the sacrament.
    [1913 Webster]
 
       [Let zephyrs] administer their tepid, genial airs.
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
       Justice was administered with an exactness and
       purity not before known.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply, as medicine or a remedy; to give, as a dose or
    something beneficial or suitable. Extended to a blow, a
    reproof, etc.
    [1913 Webster]
 
       A noxious drug had been administered to him.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To tender, as an oath.
    [1913 Webster]
 
       Swear . . . to keep the oath that we administer.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To settle, as the estate of one who dies without a
    will, or whose will fails of an executor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To manage; conduct; minister; supply; dispense; give
     out; distribute; furnish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administer \Ad*min"is*ter\, v. i.
   1. To contribute; to bring aid or supplies; to conduce; to
    minister.
    [1913 Webster]
 
       A fountain . . . administers to the pleasure as well
       as the plenty of the place.      --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To perform the office of administrator; to act
    officially; as, A administers upon the estate of B.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administer \Ad*min"is*ter\, n.
   Administrator. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 administer
   v 1: work in an administrative capacity; supervise or be in
      charge of; "administer a program"; "she administers the
      funds" [syn: {administer}, {administrate}]
   2: perform (a church sacrament) ritually; "administer the last
     unction"
   3: administer or bestow, as in small portions; "administer
     critical remarks to everyone present"; "dole out some money";
     "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to
     someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
     {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out},
     {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out},
     {allot}, {dole out}]
   4: give or apply (medications) [syn: {administer}, {dispense}]
   5: direct the taking of; "administer an exam"; "administer an
     oath"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top