ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astonishing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astonishing-, *astonishing*, astonish
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astonishing(adj) น่าแปลกใจ, See also: น่าประหลาดใจ, Syn. surprising, startling, extraordinary
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด, Syn. strangely, surprisingly, amazingly

English-Thai: Nontri Dictionary
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์, น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด, อย่างน่าอัศจรรย์, อย่างน่าพิศวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนาน เชื่อกันว่ามีอานุภาพมหัศจรรย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It's astonishing what a few drops of your blood will doเลือดของแกมันน่าประหลาดใจยิ่ง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
It is astonishing numbing, to find that inside you there is a stranger.มันช่าง... ...น่าตกใจ... ...ตัวชา เมื่อได้รู้... The Brave One (2007)
The astonishing matter that is water.น้ำ คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ Home (2009)
SOMETHING TRULY ASTONISHING ABOUT DARK ENERGY.ทีมของซาอูลได้ค้นพบ Beyond the Darkness (2010)
And the new laws of physics that emerge have an astonishing implication -- you, me, and the world we live in may be nothing more than an illusion.และกฎหมายใหม่ของฟิสิกส์ที่เกิด มีความหมายที่น่าอัศจรรย์ คุณฉันและโลกที่เราอาศัยอยู่ใน The Riddle of Black Holes (2010)
Fifth. In regards to your weird behavior, I won't find it astonishing anymore.ห้า ดูจากพฤติกรรมประหลาดของเจ้านาย ฉันไม่ต้องหาว่าทำไมถึงประหลาด Episode #1.12 (2010)
Adam! Good god. I have just been recounting your astonishing adventure.Ι саnnоt dо whаt yоu'rе аѕkіng. Cloud Atlas (2012)
Yeah, we signed her as a client about six months ago on the back of an astonishing book proposal.ใช่เราเซ็นสัญญาเธอเป็นลูกค้า ประมาณหกเดือนที่ผ่านมา ที่ด้านหลังของหนังสือ ข้อเสนอที่น่าอัศจรรย์ Dial M for Mayor (2012)
It's astonishing how your mother managed to model the theme of your engagement party after both sides of her own personality.น่าทึ่งมากที่แม่ ออกแบบธีมงานเลี้ยงพิธีหมั้นของลูก ตามแบบบุคลิกภาพ ทั้งสองด้านของเธอ Perception (2012)
He's such an astonishing jerk.คนอะไร สิ้นคิดได้ขนาดนี้นะ This Is a Dark Ride (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astonishingIt's astonishing, the size of his head.
astonishingShe was astonishingly beautiful.
astonishingThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
น่าอัศจรรย์(adj) astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
ตื่นตาตื่นใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai Definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[nā-atsajan] (adj) EN: astonishing ; surprising ; marvelous  FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[nāphitsawong] (adj) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking  FR: prodigieux
ประหลาด[pralāt] (x) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish  FR: étrange ; bizarre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
astonishing
astonishingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astonishing
astonishingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ,   /  ] astonishing #4,747 [Add to Longdo]
可惊[kě jīng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥ,   /  ] astonishing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlich { adj } | erstaunlicher | am erstaunlichstenastonishing | more astonishing | most astonishing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astonish \As*ton"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Astonished}; p. pr.
   & vb. n. {Astonishing}.] [OE. astonien, astunian, astonen,
   OF. estoner, F. ['e]tonner, fr. L. ex out + tonare to
   thunder, but perhaps influenced by E. stun. See {Thunder},
   {Astound}, {Astony}.]
   1. To stun; to render senseless, as by a blow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Enough, captain; you have astonished him. [Fluellen
       had struck Pistol].          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The very cramp-fish [i. e., torpedo] . . . being
       herself not benumbed, is able to astonish others.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with sudden fear, terror, or wonder; to amaze;
    to surprise greatly, as with something unaccountable; to
    confound with some sudden emotion or passion.
    [1913 Webster]
 
       Musidorus . . . had his wits astonished with sorrow.
                          --Sidney.
    [1913 Webster]
 
       I, Daniel . . . was astonished at the vision. --Dan.
                          viii. 27.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To amaze; astound; overwhelm; surprise.
 
   Usage: {Astonished}, {Surprised}. We are surprised at what is
      unexpected. We are astonished at what is above or
      beyond our comprehension. We are taken by surprise. We
      are struck with astonishment. --C. J. Smith. See
      {Amaze}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astonishing \As*ton"ish*ing\, a.
   Very wonderful; of a nature to excite astonishment; as, an
   astonishing event.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Amazing; surprising; wonderful; marvelous.
     [1913 Webster] {As*ton"ish*ing*ly}, adv. --
     {As*ton"ish*ing*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astonishing
   adj 1: surprising greatly; "she does an amazing amount of work";
       "the dog was capable of astonishing tricks" [syn:
       {amazing}, {astonishing}]
   2: so surprisingly impressive as to stun or overwhelm; "such an
     enormous response was astonishing"; "an astounding
     achievement"; "the amount of money required was staggering";
     "suffered a staggering defeat"; "the figure inside the boucle
     dress was stupefying" [syn: {astonishing}, {astounding},
     {staggering}, {stupefying}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top