ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astonishing

AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astonishing-, *astonishing*, astonish
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astonishing[ADJ] น่าแปลกใจ, See also: น่าประหลาดใจ, Syn. surprising, startling, extraordinary
astonishingly[ADV] อย่างน่าประหลาด, Syn. strangely, surprisingly, amazingly

English-Thai: Nontri Dictionary
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนาน เชื่อกันว่ามีอานุภาพมหัศจรรย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It's astonishing what a few drops of your blood will doเลือดของแกมันน่าประหลาดใจยิ่ง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
It is astonishing numbing, to find that inside you there is a stranger.มันช่าง... ...น่าตกใจ... ...ตัวชา เมื่อได้รู้... The Brave One (2007)
this astonishingly unlucky man lost yet another finger.ผู้ชายคนนี้โชคไม่ดีอย่างน่าประหลาดใจ เสียนิ้วมือนิ้วอื่นอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The astonishing matter that is water.น้ำ คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ Home (2009)
Oh, your ego is astonishing.แล้วผมจะแจ้งให้ทราบ ยังไงก็ตาม เอ่อ รถSUVนี่ เป็นหลักฐานที่ยอมรับได้ Trust Me (2009)
- Astonishing.- AstonishingDid You Hear About the Morgans? (2009)
It's simply astonishing.น่าประหลาดใจจริงเชียว Keep This Party Going (2009)
Astonishing, isn't it?ประหลาดใจ ใช่มั้ยหล่ะ? Orutorosu no inu (2009)
"The depths of this author's insights are astonishing.""วิสัยทัศน์ของผู้แต่งช่างน่าตื่นตาตื่นใจ" Repo Men (2010)
- Who knew babies could be so astonishing?ใครรู้บ้างว่าทารกก็ทำให้อัศจรรย์ได้? Last Tango, Then Paris (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astonishingIt's astonishing, the size of his head.
astonishingShe was astonishingly beautiful.
astonishingThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
น่าอัศจรรย์[ADJ] astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
ตื่นตาตื่นใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical   FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā-atsajan) EN: astonishing ; surprising ; marvelous   FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[adj.] (nāphitsawong) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking   FR: prodigieux
ประหลาด[X] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish   FR: étrange ; bizarre

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTONISHING    AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG
ASTONISHINGLY    AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astonishing    (v) ˈəstˈɒnɪʃɪŋ (@1 s t o1 n i sh i ng)
astonishingly    (a) ˈəstˈɒnɪʃɪŋliː (@1 s t o1 n i sh i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] astonishing, #4,747 [Add to Longdo]
可惊[kě jīng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥ, / ] astonishing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlich {adj} | erstaunlicher | am erstaunlichstenastonishing | more astonishing | most astonishing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astonish \As*ton"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Astonished}; p. pr.
   & vb. n. {Astonishing}.] [OE. astonien, astunian, astonen,
   OF. estoner, F. ['e]tonner, fr. L. ex out + tonare to
   thunder, but perhaps influenced by E. stun. See {Thunder},
   {Astound}, {Astony}.]
   1. To stun; to render senseless, as by a blow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Enough, captain; you have astonished him. [Fluellen
       had struck Pistol].          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The very cramp-fish [i. e., torpedo] . . . being
       herself not benumbed, is able to astonish others.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with sudden fear, terror, or wonder; to amaze;
    to surprise greatly, as with something unaccountable; to
    confound with some sudden emotion or passion.
    [1913 Webster]
 
       Musidorus . . . had his wits astonished with sorrow.
                          --Sidney.
    [1913 Webster]
 
       I, Daniel . . . was astonished at the vision. --Dan.
                          viii. 27.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To amaze; astound; overwhelm; surprise.
 
   Usage: {Astonished}, {Surprised}. We are surprised at what is
      unexpected. We are astonished at what is above or
      beyond our comprehension. We are taken by surprise. We
      are struck with astonishment. --C. J. Smith. See
      {Amaze}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astonishing \As*ton"ish*ing\, a.
   Very wonderful; of a nature to excite astonishment; as, an
   astonishing event.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Amazing; surprising; wonderful; marvelous.
     [1913 Webster] {As*ton"ish*ing*ly}, adv. --
     {As*ton"ish*ing*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astonishing
   adj 1: surprising greatly; "she does an amazing amount of work";
       "the dog was capable of astonishing tricks" [syn:
       {amazing}, {astonishing}]
   2: so surprisingly impressive as to stun or overwhelm; "such an
     enormous response was astonishing"; "an astounding
     achievement"; "the amount of money required was staggering";
     "suffered a staggering defeat"; "the figure inside the boucle
     dress was stupefying" [syn: {astonishing}, {astounding},
     {staggering}, {stupefying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top