ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destruction

D IH0 S T R AH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destruction-, *destruction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destruction(n) การทำลาย, See also: ภาวะที่ถูกทำลาย, Syn. annihilation, eradication, Ant. creation, generation
destruction(n) วิธีทำลาย, See also: สาเหตุของการทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destruction(ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, , See also: destructionist n., Syn. ruin

English-Thai: Nontri Dictionary
destruction(n) การทำลาย, วิธีการทำลาย, การล้างผลาญ, สิ่งที่ถูกทำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destructionการทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructionการทำลาย, ความเสื่อมสลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Destructionการสลายตัว, ถูกทำลาย [การแพทย์]
Destruction, Increaseการทำลายเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Destruction, Localทำลายเฉพาะที่ [การแพทย์]
Destruction, Presynapticการทำลายก่อนจุดประสานประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cannot watch the destruction of all that I've lived for.ผมไม่อาจดูความเสื่อมสลาย ของสิ่งที่สร้างมาได้ Gandhi (1982)
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ 2010: The Year We Make Contact (1984)
sac-com confirms destruction of the inbound.SAC-Com ยืนยันการทำลายตัวเอง Spies Like Us (1985)
They're roaches, and total destruction is the only way to deal with them.ไอ้พวกนี้น่าฆ่าล้างโคตรให้หมด Casualties of War (1989)
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล The Russia House (1990)
But if I drop this fucking thing, you got me on destruction of property, too."แต่ถ้าผมลดลงสิ่งที่เป็นร่วมเพศนี้คุณมีฉันในการทำลายทรัพย์สินด้วย ". The Shawshank Redemption (1994)
Leads to the destruction of his father, who he replaces.จนนำไปสู่การทำลายชีวิตพ่อตัวเอง Don Juan DeMarco (1994)
We will engage the second stage of the plan and proceed with the destruction of the target.เราจะจัดการตามแผนสอง และจะทำลายโครงสร้างของเป้าหมาย. Ghost in the Shell (1995)
"After three long years of witnessing so much destruction and suffering."หลังจากสามปีแห่งการทรมาน และสูญเสียอันยาวนาน.. The Great Raid (2005)
- Sent destruction through the Underground.- เชื้อเข้าทำลายล้าง ผ่านสถานีรถไฟใต้ดิน V for Vendetta (2005)
I mean, demons, they don't want anything, just death and destruction for their own sake.ปีศาจไม่เคยต้องการอะไร นอกจากความตาย และการทำลายล้างเพื่อตัวมันเอง Phantom Traveler (2005)
Damn, J-dawg, that's destruction of state property.เฮ้ย จูเนียร์ นายทำลายสมบัติสาธารณะนะ Gridiron Gang (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destructionA nuclear war will bring about the destruction of mankind.
destructionFor the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction.
destructionIndustrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.
destructionIt has been estimated that, as a result of the destruction, fifty species of wildlife are disappearing from the earth each day.
destructionPresent-day Japan is going down the route to self destruction, isn't it?
destructionThe destruction of the environment is appalling.
destructionThe destruction of the ozone layer affects the environment.
destructionThe destruction of the rainforests affects our environment.
destructionThe typhoon left behind a trail of destruction.
destructionThe war brought about death and destruction to the city.
destructionToday young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.
destructionWar is destruction of human life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินทนาการ(n) act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
วินาศกรรม(n) sabotage, See also: destruction, Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย, Example: หลายฝ่ายเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการก่อวินาศกรรม แต่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศเลวร้าย, Thai Definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
วิบัติ(n) disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความย่อยยับ(n) ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
ภังคะ(n) destruction, See also: ruin, Syn. การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
การทำลายล้าง(n) demolition, See also: destruction, ruination, annihilation, destruction, explosion, Syn. การทำลาย, การล้มล้าง, การโค่นล้ม, Ant. การก่อกำเนิด, การสร้าง, Example: ปัจจุบันประเทศต่างๆ ตระหนักถึงการลดจำนวนของขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างที่สูงมาก
การสังหาร(n) massacre, See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder, Syn. การฆ่า, Example: ในช่วงสงครามโลกมีการสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การผลาญชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำลาย[kān thamlāi] (n) EN: demolition ; destruction  FR: annihilation [ f ] ; destruction [ f ]
ฆาต[khāt] (n) EN: death ; end ; fate ; disaster  FR: mort [ f ] ; tuerie [ f ] ; destruction [ f ] ; fin [ f ]
ประลัย[pralai] (n) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe
ประลัยโลก[pralai lōk] (n, exp) FR: fin du monde [ f ] ; destruction du monde [ f ]
วิบัติ[wibat] (n) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune  FR: désastre [ m ] ; catastrophe [ f ]
วินาศ[wināt] (n) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity  FR: destruction [ f ] ; ruine [ f ]
วินาศกรรม[winātsakam] (n) EN: sabotage ; destruction  FR: sabotage [ m ]
วินิบาต[winibāt] (n) EN: killing ; destruction  FR: tuerie [ f ] ; destruction [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESTRUCTION D IH0 S T R AH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destruction (n) dˈɪstrˈʌkʃən (d i1 s t r uh1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
覆灭[fù miè, ㄈㄨˋ ㄇㄧㄝˋ,   /  ] destruction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerstörung { f }; Verwüstung { f }; Vernichtung { f } | Zerstörungen { pl }destruction | destructions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆逐[くちく, kuchiku] (n, vs) extermination; expulsion; destruction; (P) #1,655 [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n, vs) (1) destruction; disruption; (2) { comp } (application) crash; (P) #1,694 [Add to Longdo]
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na, n, adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P) #2,524 [Add to Longdo]
絶滅[ぜつめつ, zetsumetsu] (n, vs, adj-no) destruction; extinction; (P) #4,449 [Add to Longdo]
滅亡[めつぼう, metsubou] (n, vs) downfall; ruin; collapse; destruction; (P) #7,281 [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n, vs, adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) #7,488 [Add to Longdo]
炎上[えんじょう, enjou] (n, vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P) #10,511 [Add to Longdo]
全滅[ぜんめつ, zenmetsu] (n, vs) annihilation; total destruction; complete destruction; crushing defeat; (P) #12,488 [Add to Longdo]
荒廃[こうはい, kouhai] (n, vs) ruin; destruction; devastation; waste; decay; (P) #14,707 [Add to Longdo]
自爆[じばく, jibaku] (n, vs, adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up #14,857 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destruction \De*struc"tion\, n. [L. destructio: cf. F.
   destruction. See {Destroy}.]
   1. The act of destroying; a tearing down; a bringing to
    naught; subversion; demolition; ruin; slaying;
    devastation.
    [1913 Webster]
 
       The Jews smote all their enemies with the stroke of
       the sword, and slaughter, and destruction. --Esth.
                          ix. 5.
    [1913 Webster]
 
       'Tis safer to be that which we destroy
       Than by destruction dwell in doubtful joy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Destruction of venerable establishment. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being destroyed, demolished, ruined, slain,
    or devastated.
    [1913 Webster]
 
       This town came to destruction.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou castedst them down into destruction. --Ps.
                          lxxiii. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. A destroying agency; a cause of ruin or of devastation; a
    destroyer.
    [1913 Webster]
 
       The destruction that wasteth at noonday. --Ps. xci.
                          6.
 
   Syn: Demolition; subversion; overthrow; desolation;
     extirpation; extinction; devastation; downfall;
     extermination; havoc; ruin.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destruction
   n 1: the termination of something by causing so much damage to
      it that it cannot be repaired or no longer exists [syn:
      {destruction}, {devastation}]
   2: an event (or the result of an event) that completely destroys
     something [syn: {destruction}, {demolition}, {wipeout}]
   3: a final state; "he came to a bad end"; "the so-called
     glorious experiment came to an inglorious end" [syn: {end},
     {destruction}, {death}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top