ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภิกษุ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภิกษุ-, *ภิกษุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกษุณี[N] Buddhist nun, Syn. พระภิกษุณี, Ant. ภิกษุ, Example: ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เป็นผู้ซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีให้ได้, Count unit: รูป, องค์, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษุสงฆ์[N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภิกษุน. ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา.
ภิกษุณีน. หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา.
สงฆ์ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปร่วมกันทำสังฆกรรม แต่จำนวนภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมแต่ละอย่างไม่เท่ากัน คือในสังฆกรรมทั่ว ๆ ไป เช่น ในการสวดพิธีธรรม สวดอภิธัมมัตถสังคหะ ประกอบด้วยภิกษุ ๔ รูป เรียกว่า สงฆ์จตุรวรรค ในการรับกฐิน สวดพระปาติโมกข์ ปวารณากรรม และอุปสมบทในถิ่นที่ขาดแคลนภิกษุ ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๕ รูป เรียกว่า สงฆ์ปัญจวรรค ในการอุปสมบทในถิ่นที่มีภิกษุมาก ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๑๐ รูป เรียกว่า สงฆ์ทสวรรค และในการสวดอัพภานระงับอาบัติสังฆาทิเสส ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๒๐ รูป เรียกว่า สงฆ์วีสติวรรค, ภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมดังกล่าว ถ้ามากกว่าจำนวนที่กำหนดจึงจะใช้ได้ ถ้าขาดจำนวนใช้ไม่ได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's a Monk doing looking at my breasts?เป็นพระภิกษุ ทำไมถึงมองหน้าอกฉันล่ะ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I'm not a Monk. My name is Monk.ผมไม่ใช่มังค์ที่แปลว่าพระภิกษุ ผมชื่อมังก์ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Don't point a gun at a man of the cloth.อย่าเล็งปืนมาทางพระภิกษุสิ The Flowers of War (2011)
They want my body like a Temple and my mind like a monk.พวกเขาต้องการให้ร่างกายของฉันเหมือนวัดและจิตใจของฉันเหมือนพระภิกษุสงฆ์ Rush (2013)
I am the unshaven Buddhist monk, Chen Xuan Zang.ข้าชื่อ เฉินเสวียนจั้ง กำลังจะบวชเป็นภิกษุ Journey to the West (2013)
Even as a young Dominican monk in Naples he was a misfit.แม้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ โดมินิกันหนุ่มสาวในเนเปิลส์ Standing Up in the Milky Way (2014)
The earliest precise observations of a comet that Halley could find were made in Constantinople by Nikephoros Gregoras, a Byzantine astronomer and monk in June 1337.ข้อสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดที่แม่นยำของดาวหาง ที่ แหลี สามารถหาได้ ทำในอิสตันบูล โดยโฟรัส เกรกโออัส, นักดาราศาสตร์ ไบเซนไทน์และพระภิกษุสงฆ์ When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภิกษุ[n.] (phiksu) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; holy man   
ภิกษุณี[n.] (phiksunī) EN: Buddhist nun ; priestess   
ภิกษุสงฆ์[n. exp.] (phiksu song) EN: Buddhist monk; monk   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monk[N] พระสงฆ์, See also: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล, Syn. friar, brother, hermit

English-Thai: Nontri Dictionary
monk(n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top