Search result for

recipe

(45 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recipe-, *recipe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recipe[N] ตำรากับข้าว, See also: วิธีปรุง, Syn. cookbook
recipe[N] สูตร, Syn. formula, method
recipe[N] ใบสั่งยาของแพทย์, See also: ใบสั่งแพทย์, ใบสั่งยา, Syn. prescription

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recipe(เรส'ซะพี) n. ตำรับ,ตำรับยา,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา,วิธีการบรรลุเป้าหมาย,เคล็ดลับ,วิธีการ

English-Thai: Nontri Dictionary
recipe(n) ตำรา,ตำรับ,วิธีปรุง,วิธีทำ,ใบสั่งยา,เคล็ดลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recipe๑. เครื่องหมายนำการสั่งยา (ในใบสั่งยา) [เขียนแทนด้วย Px ] [มีความหมายเหมือนกับ superscription]๒. ตำรับ, สูตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recipesสูตรผสม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The recipe is odd.วิธีทำพิศดารทีเดียวล่ะ\พวกเขาจะจับตัว คาปิไปรัสมา Cyborg Girl (2008)
Listen to me. I'll teach you my recipe, huh?ฟังฉันก่อน ฉันจะสอนนายวิธีปรุงยา หือ Pilot (2008)
I've got five recipes for Family Science final.ฉันมี 5 สูตรต้องจำให้ได้สำหรับปลายภาค High School Musical 3: Senior Year (2008)
Okay, I'm gonna make them with my mom's special recipe.ฉันจะ Scylla (2008)
Your mom's special recipe?ทำตามสูตรพิเศษของแม่ฉัน Scylla (2008)
- That's right. I want the recipe.ต้องขอเคล็ดลับ \ ไม่หวานมาก ใช่ไหม Drag Me to Hell (2009)
The Challenge, 365 days, 524 recipes.เวลา 365วัน 524เมนู Julie & Julia (2009)
I'll show you later in the dictionary. I'll go through the whole recipe with you.เดี๋ยวผมจะเปิดดิคชั่นนารีให้ดู เดี๋ยวจะช่วยดูส่วนผสมทั้งหมดให้ Julie & Julia (2009)
I have now completed 65 recipes in 47 days.ตอนนี้ฉันทำมาแล้ว 65 เมนูใน 47 วัน Julie & Julia (2009)
On track with 1 03 recipes in just over two months.เหลืออีกแค่ 103 มีเวลาเหลืออีกหลายเดือน Julie & Julia (2009)
You will write the recipes for oeufs mollets.คงจะไม่พอใจนักถ้าฉันไมได้เข้าสอบ ให้คุณเขียนส่วนผสม for oeufs mollets. Julie & Julia (2009)
I had such a horrible time converting these recipes from the metric system.ในการแปลงมาตราวัดส่วนผสมนี่ Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recipeCan you give me the recipe?
recipeIt's my special recipe, rabbit stew.
recipeI've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.
recipeThe recipe serves six people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] recipe, See also: formula, treatise, book, textbook, collection of formula, manual, reference book, Syn. คู่มือ, ตำรา, Example: ยานี้ทำขึ้นตามตำรับยาหลวงที่คุณแม่ได้รับสืบทอดมาจากในวัง, Count unit: ตำรับ, Thai definition: ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ
มหาจักร[N] Thai pharmacopeia, See also: recipe of Thai folk medicine, Thai definition: ชื่อยาไทยแก้ลมเพื่อซางโรค
ไก่สามอย่าง[N] recipe of three kinds of food, Example: ไก่สามอย่างเป็นอาหารยอดฮิตในวงเหล้า, Thai definition: เครื่องกินแกล้มเหล้า มีกุ้งแห้ง ถั่วลิสง และตะไคร้ เป็นหลัก อาจเพิ่ม ขิง หัวหอม หรือพริกขี้หนู เข้าด้วยก็ได้
ตำราอาหาร[N] recipe book

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูตรอาหาร[n.] (sūt āhān) EN: recipe   FR: recette (de cuisine) [f]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual   FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตำราอาหาร[n. exp.] (tamrā āhān) EN: recipe book ; recipe   FR: livre de cuisine [m] ; livre de recettes [m] ; recette de cuisine [f]
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: recipe ; formula ; prescription   FR: formule [f] ; recette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECIPE    R EH1 S AH0 P IY0
RECIPES    R EH1 S AH0 P IY0 Z
RECIPE'S    R EH1 S AH0 P IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recipe    (n) (r e1 s @ p ii)
recipes    (n) (r e1 s @ p i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rezept {n}; Kochrezept {n}; Rezeptur {f} [cook.] | Rezepte {pl}; Kochrezepte {pl}; Rezeptuen {pl}recipe | recipes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レシピ[, reshipi] (n) recipe [Add to Longdo]
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something) [Add to Longdo]
製法[せいほう, seihou] (n) manufacturing method; recipe; formula; (P) [Add to Longdo]
秘方[ひほう, hihou] (n) secret method; secret recipe; (prescription for a) secret medicine [Add to Longdo]
料理法[りょうりほう, ryourihou] (n) recipe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recipe \Rec"i*pe\ (r[e^]s"[i^]*p[-e]), n.; pl. {Recipes}
   (r[e^]s"[i^]*p[=e]z). [L., imperative of recipere to take
   back, take in, receive. See {Receive}.]
   A formulary or prescription for making some combination,
   mixture, or preparation of materials; a receipt.
   [1913 Webster]
 
   2. a prescription for medicine. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. a prescription for medicine. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. a set of directions for preparing food from its
    ingredients.
    [PJC]
 
   4. a method or procedure for accomplishing a goal by defined
    steps; -- implying a high probability of achieving the
    goal; as, a recipe for success. Also used in a negative
    sense, as, a recipe for disaster.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recipe
   n 1: directions for making something [syn: {recipe}, {formula}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top