Search result for

(63 entries)
(0.1768 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -や-, *や*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[れ, yareyare] (คำอุทาน) เอาหละ เอาละนะ
優しい[さしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม
八つ[っつ, yattsu] (n) แปดชิ้น/อย่าง
夜景[けい, yakei] (n) บรรยากาศ แสงสี ยามค่ำคืน
安い[すい, yasui] (adj) (ราคา)ถูก
屋台[たい, yatai] (n) ร้านแผงลอย หรือรถเข็นริมถนน
屋根[ね, yane] (n) หลังคาบ้าน
[ま, yama] (n) ภูเขา
山羊[ぎ, yagi] (n) แพะ
山羊座[ぎざ, yagiza] (n) ราศีมังกร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
喧しい[かましい, yakamashii] เสียงดังรบกวน
破る[ぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
安い[すい, yasui] (n adj) ราคาถูก
約束[くそく, yakusoku] สัญญา
薬学[くがく, yakugaku] (n) เภสัชศาสตร์
椰子[し, yashi] มะพร้าว
矢っ張り[っぱり, yappari] กะแล้ว ว่าแล้วเชียว อย่างที่คิด อย่างที่รู้กัน
野次馬[じうま, yajiuma] (n) ไทยมุง
火傷防止手袋[けどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
山型鋼[まがたこう, yamagatakou] (n) เหล็กฉาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安い[すい, yasui] Thai: ถูก English: cheap
止める[める, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
止める[める, yameru] Thai: หยุด English: to cease
訳す[くす, yakusu] Thai: แปล English: to translate
辞める[める, yameru] Thai: ลาออก English: to retire
[る, yaru] Thai: ทำ
り直す[りなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence
り直す[りなおす, yarinaosu] Thai: ทำใหม่อีกครั้ง English: to do over again
焼く[く, yaku] Thai: อบ
焼く[く, yaku] Thai: ย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[す, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See ) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
い;ーい;ヤイ;ヤーイ[, yai ; ya-i ; yai ; ya-i] (int,suf) (used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See い・2) hey; hey you [Add to Longdo]
い;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
ま型掃海艦[まがたそうかいかん, yaeyamagatasoukaikan] (n) Yaeyama class minesweeper [Add to Longdo]
おい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
おら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
[, yaka] (suf,adj-na) (See しめか,華か) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ... [Add to Longdo]
がる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもの煙の中へ消えていった。"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
「あなたは仕事が気に入っていると思います」「いそれどころか、嫌いです」"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".
「あの人たちは、またストをるんだろうか」「どうもそうらしいね」"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
「いだ」ときっぱりした態度でこたえた。"No," he said in a determined manner.
「おっさん、さしいなー」ウィリーは言った。"That's very nice of you," Willie answered.
「キャッチボールしようか」「よし、是非ろう」"How about playing catch?" "Sure, why not?"
「これ以上何も言うことはありません、いいわけをするのはいですから」と彼は言った。He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."
「そっか」ウィリーはようく納得した。"Well, OK," Willie finally agreed.
「もしおまえが私のなぞなぞ答えられたら、私はおまえを無事に通してる」とスフィンクスは言った。"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."
あ」とトムはにこにこしながら言った。"Hello," said Tom, smiling.

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
矢印[じるし, yajirushi] arrow [Add to Longdo]
矢印キー[じるしキー, yajirushi ki-] arrow key [Add to Longdo]
ヤフー[ふー, yafu-] Yahoo! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り遂げる[りとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
休まる[すまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休み中[すみちゅう, yasumichuu] "geschlossen" [Add to Longdo]
休む[すむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休める[すめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
優しい[さしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]
八百屋[, yaoya] Gemuesehaendler [Add to Longdo]
八重桜[えざくら, yaezakura] Kirschbluete_mit_mehr_als_5, Bluetenblaetter [Add to Longdo]
[く, yaku] UNGLUECK, UNHEIL, MISSGESCHICK [Add to Longdo]
厄介[っかい, yakkai] -Muehe, Belaestigung, Unterstuetzung, Hilfe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top