ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

record

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -record-, *record*, recor
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
cumulative record(n, phrase) ระเบียนสะสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
record(n) บันทึก, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ, Syn. reminder, report
record(n) เครื่องเล่นจานเสียง, See also: แผ่นเสียง, Syn. disk, LP
record(n) สถิติในการแข่งกีฬา, See also: ข้อมูล
record(n) ประวัติ, Syn. background, history
record(n) ประวัติอาชญากรรม, Syn. past crimes
record(n) เอกสาร, Syn. data, document
record(vt) เขียนบันทึก, See also: บันทึก, ลงบันทึก, จดบันทึก, Syn. note, write down
record(vt) บันทึกเทป, Syn. tape-record
record(vt) แสดง (ปริมาณหรือจำนวน), Syn. indicate, show
recorder(n) ผู้บันทึก, See also: เครื่องบันทึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก, การบันทึก, สำนวน, สิ่งที่บันทึกไว้, ประวัติ, เอกสาร, หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้, จานเสียง, แผ่นเสียง, เทปบันทึก vt., vi. (รีคอร์ด') บันทึก, ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก, เกี่ยวกับบันทึก, ยอดเยี่ยม, ทำลายสถิติ, ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
record breakern. ผู้ทำลายสถิติ
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง, จานเสียง
recorder(รีคอร์ด'เดอะ) n. ผู้บันทึก, เครื่องบันทึก
recording(รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก, สิ่งที่บันทึกไว้, จานเสียง, จานเสียง, เทปบันทึกเสียง
recording discn. จานเสียง, แผ่นเสียง
recording filmn. ฟิล์มบันทึก, เทปบันทึกเสียง
recordingmeter(รีคอร์ด'ดิง'มิเทอะ) n. เครื่องบันทึกเสียง
recordist(รีคอร์ด'ดิสทฺ) n. เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง (โดยเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์)
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป

English-Thai: Nontri Dictionary
record(n) ประวัติการณ์, บันทึก, จานเสียง, สำนวน, ประวัติอาชญากรรม
record(vt) ลงบันทึก, ทำบันทึก, จดบันทึก
recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง, ผู้บันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
record๑. ระเบียน๒. บันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recordระเบียน, ทะเบียนประวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recordบันทึก, ระเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
record๑. ระเบียบ๒. บันทึก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
record base; baseplate; temporary base; trial baseแผ่นฐานชั่วคราว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
record formatรูปแบบระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
record head; write head; writing headหัวบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
record headerส่วนหัวระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
record layoutผังระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
record vote๑. การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีเรียกชื่อ๒. การได้คะแนนเสียงมากเป็นประวัติการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recordระเบียน, Example: กลุ่มของข้อมูลเกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ เช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไข้ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด อาการเจ็บบป่วย รวมเป็นเวชระเบียน (medical record) ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด ชื่อผู้ปกครอง คะแนนสอบ ฯลฯ ก็รวมเป็นระเบียนนักเรียน [คอมพิวเตอร์]
recordระเบียน, กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยข้อมูลแต่ละส่วนอาจจะเป็นข้อมูลต่างชนิดกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Recording and registrationการจดทะเบียน [TU Subject Heading]
Recording and reproducingการบันทึกและการผลิต [TU Subject Heading]
Recording anemometerแอนนีมอมิเตอร์แบบ บันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Recording barometerบารอมิเตอร์แบบ บันทึกรายงาน [อุตุนิยมวิทยา]
Recording frigorimeterฟริโกริมิเตอร์แบบ บันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Recording instrumentเครื่องบันทึก [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
record date(n) วันที่จดทะเบียนผู้ถือหุ้น, วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น
recorder(n) ขลุ่ย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got a record to do tomorrow.เราได้มีการบันทึกที่จะทำในวันพรุ่งนี้ Help! (1965)
Get this half-track back. Drogue, records for the regimental magazine.ดโรก บันทึกสำหรับนิตยสาร กองร้อย How I Won the War (1967)
"For 15 years she kept her virginity "Not a bad record for this vicinity""15 ปีสุดท้ายเธอไม่เสียสาวให้ใคร สถิติไม่เลวสําหรับย่านนี่เลย" Jaws (1975)
What's hurt you the most is your record since the war - different cities, different jobs - and not one of them shows you can accept any real responsibility.สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุด คือประวัติของคุณตั้งแต่สงคราม เมืองต่างๆ งานต่างๆ ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยอมรับความรับผิดชอบที่แท้จริงได้ Airplane! (1980)
He's got a record a mile long. And he's a Catholic.ตำรวจมีบันทึกของเขาความยาวหนึ่งไมล์และเขาเป็น คาทอลิก The Blues Brothers (1980)
Anybody with that kind of record is gonna make a mistake.ใครๆกับบันทึกนี้จะทำความผิด The Blues Brothers (1980)
You were great! I've got to record you.คุณเยี่ยมมาก ผมต้องการบันทึกเทปคุณ The Blues Brothers (1980)
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
Man, they got the books and the records of the top 500 companies.พวกเขาเก็บหนังสือและรายงาน ของ500บริษัทชั้นนำไว้ Day of the Dead (1985)
All this filing and record keeping?ทุกอย่างถูกเก็บและบันทึกไว้อย่างดี Day of the Dead (1985)
And teach 'em, Sarah, teach 'em never to come over here... and dig these records out.แล้วสอนลูกหลาน ว่าอย่ามาที่นี่ อย่ามาขุดขยะพวกนี้ไป Day of the Dead (1985)
A personal record for both of them.บันทึกส่วนตัวสำหรับเขาทั้งสองคน Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recordA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
recordAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
recordA group of scientists stood by, ready to record the experiment.
recordAlmost all my records were imported from Germany.
recordAnd I had never listened to his records.
recordA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
recordA poor school record will count against you when you look for a job.
recordA record number of shares changed hands in busy trading as prices soared to a historic high.
recordA telephone recording tells you what time the concert starts.
recordBob and Mary play the recorder.
recordCan I hear a little bit of this record?
recordCar production in that year reached a record 10 million vehicles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเสียง(v) transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ผู้บันทึก(n) recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
บันทึกเทป(v) record, See also: copy, Syn. อัดเทป, Example: รายการของเขาถูกถอดออกจากผัง หลังจากบันทึกเทปไปแค่ 4 เทปเท่านั้น, Thai Definition: ทำการบันทึกสัญญาณภาพหรือเสียง, ทำให้เรื่องราวยังอยู่ ในรูปสัญญาณภาพหรือเสียง
หัวบันทึก(n) record head, Example: ดิสก์จะถูกบรรจุใว้ในกล่องที่ปิดสนิท มีหัวบันทึกและหัวอ่านในตัวที่จะสัมผัสกับแผ่นฮาร์ดดิสก์, Count Unit: หัว
ลงบันทึก(v) record, See also: write down, document, take down, log, minute, note, register, set down, Example: พนักงานลงบันทึกเวลาทำงานทุกเช้า, Thai Definition: จดลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ลงรายการ(v) write down, See also: record, note, take down, Syn. บันทึกรายการ, Example: ผู้จัดการหยิบสมุดอีกเล่มหนึ่งนำมาลงรายการ แล้วยื่นให้เลขาฯ
อัด(v) record, See also: copy, duplicate, Syn. อัดเสียง, Example: ค่ายเพลงติดต่อนักดนตรีไทยคณะที่มีฝีมือดีไปบรรเลงอัดแผ่นเสียงออกจำหน่าย, Thai Definition: บันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสียง
เครื่องบันทึก(n) recorder, See also: recording device, Count Unit: เครื่อง
เครื่องบันทึกเสียง(n) tape recorder, See also: recording device, recorder, audiotape, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของ เขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
เครื่องเล่นจานเสียง(n) record player, See also: phonograph, gramophone, pick-up, Example: เครื่องที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนจานแม่เหล็กมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องเล่นจานเสียงธรรมดาทั่วๆ ไป, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องสำหรับใส่จานเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[at] (v) EN: record ; copy ; duplicate  FR: enregistrer
อัดคำปราศรัย[at khamprāsai] (v, exp) EN: record a speech  FR: enregistrer un discours
บันทึก[bantheuk] (n) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute  FR: mémoire [ m ] ; note [ f ] ; mémo [ m ] (fam.) ; mémorandum [ m ] ; minute [ f ] ; notation [ f ]
บันทึก[bantheuk] (v) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute  FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกเสียง[bantheuk sīeng] (v, exp) EN: record voices  FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
บันทึกเทป[bantheukthēp] (n, exp) EN: recording tape  FR: bande d'enregistrement [ f ]
ชนะสถิติ[chana sathiti] (v, exp) FR: battre le record
เอกสารประกอบการพิจารณา[ēkkasān prakøp kān phijāranā] (n, exp) EN: supporting documents ; records ; material
แฟ้มอาชญากรรม[faēm ātyākam] (n, exp) EN: criminal record  FR: casier judiciaire [ m ]
หีบเสียง[hīpsīeng] (n) EN: gramophone ; phonograph ; record player  FR: électrophone [ m ] ; gramophone [ m ] ; phonographe [ m ] ; tourne-disque [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
record
record
record
records
records
records
record's
recorded
recorded
recorder

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
record
record
records
records
recorded
recorder
recorders
recording
recordings
record-player

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记录[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ,   /  ] record #1,904 [Add to Longdo]
纪录[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ,   /  ] record #4,112 [Add to Longdo]
影音[yǐng yīn, ㄧㄥˇ ㄧㄣ,  ] recorded media (CD and DVD); sound and movies #15,652 [Add to Longdo]
史记[Shǐ jì, ㄕˇ ㄐㄧˋ,   /  ] Record of the Grand Historian by Sima Qian 司馬遷|司马迁, first of the 24 dynastic histories 二十四史, composed in 91 BC during Western Han (former Han), 130 scrolls #21,388 [Add to Longdo]
创纪录[chuàng jì lù, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ,    /   ] record-breaking #22,775 [Add to Longdo]
案卷[àn juàn, ㄢˋ ㄐㄩㄢˋ,  ] records; files; archives #29,248 [Add to Longdo]
记录器[jì lù qì, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ,    /   ] recorder #84,305 [Add to Longdo]
名人录[míng rén lù, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄌㄨˋ,    /   ] record of famous men; anthology of biographies #87,202 [Add to Longdo]
记录员[jì lù yuán, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄩㄢˊ,    /   ] recorder #95,785 [Add to Longdo]
东现汉纪[Dōng xiàn hàn jì, ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ,     /    ] Records of the Eastern Han, model for History of Later Han 後漢書|后汉书 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenzeichen { n }record token [Add to Longdo]
Karteikarte { f }record card [Add to Longdo]
Meldeamt { n }record section [Add to Longdo]
Plattenhülle { f }record sleeve [Add to Longdo]
Plattensammlung { f }record collection [Add to Longdo]
Plattenspieler { m }record player [Add to Longdo]
Plattenständer { m }record rack [Add to Longdo]
Rekord { m } | einen Rekord aufstellenrecord | to establish a record [Add to Longdo]
Rekordbesuch { m }record attendance [Add to Longdo]
Rekordhalter { m }record holder [Add to Longdo]
Rekordlauf { m }record run [Add to Longdo]
Rekordzeit { f }record time [Add to Longdo]
Satz { m } | Sätze { pl }record | records [Add to Longdo]
Satzart { f }record type [Add to Longdo]
Satzformat { n }record format [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロック[burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n, vs) (4) { comp } block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P) #214 [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] (n) (1) record; minutes; document; (2) a record (e.g. in sports); results; score; (vs) (3) to record; to document; (4) to set a record (e.g. in sports); to show a result; to reach a value; (P) #243 [Add to Longdo]
収録(P);集録;輯録(oK)[しゅうろく, shuuroku] (n, vs) (1) compilation; editing; (2) (See 録音, 録画) recording; (P) #401 [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n, vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) #450 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
成績[せいせき, seiseki] (n) results; record; grades; (P) #654 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n, n-suf) (1) disk; disc; record; clock face; (2) tray; shallow bowl; (3) grid; board (e.g. in shogi); (P) #972 [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] (n, vs) registration; accession; register; entry; record; (P) #998 [Add to Longdo]
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters #1,249 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record [Add to Longdo]
データレコード[でーたれこーど, de-tareko-do] data record (DR) [Add to Longdo]
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] data descriptor record [Add to Longdo]
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] Data Recording Device [Add to Longdo]
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
ブートレコード[ぶーとれこーど, bu-toreko-do] boot record (BR) [Add to Longdo]
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Record \Re*cord"\, v. i.
   1. To reflect; to ponder. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Praying all the way, and recording upon the words
       which he before had read.       --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To sing or repeat a tune. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whether the birds or she recorded best. --W. Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Record \Re*cord"\ (r?*k?rd"), v. t. [imp. & p. p. {Recorded}; p.
   pr. & vb. n. {Recording}.] [OE. recorden to repeat, remind,
   F. recorder, fr. L. recordari to remember; pref. re- re- +
   cor, cordis, the heart or mind. See {Cordial}, {Heart}.]
   1. To recall to mind; to recollect; to remember; to meditate.
    [Obs.] "I it you record." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To repeat; to recite; to sing or play. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They longed to see the day, to hear the lark
       Record her hymns, and chant her carols blest.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To preserve the memory of, by committing to writing, to
    printing, to inscription, or the like; to make note of; to
    write or enter in a book or on parchment, for the purpose
    of preserving authentic evidence of; to register; to
    enroll; as, to record the proceedings of a court; to
    record historical events.
    [1913 Webster]
 
       Those things that are recorded of him . . . are
       written in the chronicles of the kings. --1 Esd. i.
                          42.
    [1913 Webster]
 
   {To record a deed}, {mortgage}, {lease}, etc., to have a copy
    of the same entered in the records of the office
    designated by law, for the information of the public.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Record \Rec"ord\ (r[e^]k"[~e]rd), n. [OF. recort, record,
   remembrance, attestation, record. See {Record}, v. t.]
   1. A writing by which some act or event, or a number of acts
    or events, is recorded; a register; as, a record of the
    acts of the Hebrew kings; a record of the variations of
    temperature during a certain time; a family record.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially:
    (a) An official contemporaneous writing by which the acts
      of some public body, or public officer, are recorded;
      as, a record of city ordinances; the records of the
      receiver of taxes.
    (b) An authentic official copy of a document which has
      been entered in a book, or deposited in the keeping of
      some officer designated by law.
    (c) An official contemporaneous memorandum stating the
      proceedings of a court of justice; a judicial record.
    (d) The various legal papers used in a case, together with
      memoranda of the proceedings of the court; as, it is
      not permissible to allege facts not in the record.
      [1913 Webster]
 
   3. Testimony; witness; attestation.
    [1913 Webster]
 
       John bare record, saying.       --John i. 32.
    [1913 Webster]
 
   4. That which serves to perpetuate a knowledge of acts or
    events; a monument; a memorial.
    [1913 Webster]
 
   5. That which has been, or might be, recorded; the known
    facts in the course, progress, or duration of anything, as
    in the life of a public man; as, a politician with a good
    or a bad record.
    [1913 Webster]
 
   6. That which has been publicly achieved in any kind of
    competitive sport as recorded in some authoritative
    manner, as the time made by a winning horse in a race.
    [1913 Webster]
 
   {Court of record} (pron. r?*k?rd" in Eng.), a court whose
    acts and judicial proceedings are written on parchment or
    in books for a perpetual memorial.
 
   {Debt of record}, a debt which appears to be due by the
    evidence of a court of record, as upon a judgment or a
    cognizance.
 
   {Trial by record}, a trial which is had when a matter of
    record is pleaded, and the opposite party pleads that
    there is no such record. In this case the trial is by
    inspection of the record itself, no other evidence being
    admissible. --Blackstone.
 
   {To beat the record}, or {To break the record} (Sporting), to
    surpass any performance of like kind as authoritatively
    recorded; as, to break the record in a walking match.
 
   Note: Records in many fields of endeavor are listed in the [a
      href="http:]/www.guinessworldrecords.com">Guiness Book
      of World Records.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 record
   n 1: anything (such as a document or a phonograph record or a
      photograph) providing permanent evidence of or information
      about past events; "the film provided a valuable record of
      stage techniques"
   2: sound recording consisting of a disk with a continuous
     groove; used to reproduce music by rotating while a
     phonograph needle tracks in the groove [syn: {phonograph
     record}, {phonograph recording}, {record}, {disk}, {disc},
     {platter}]
   3: the number of wins versus losses and ties a team has had; "at
     9-0 they have the best record in their league"
   4: the sum of recognized accomplishments; "the lawyer has a good
     record"; "the track record shows that he will be a good
     president" [syn: {record}, {track record}]
   5: a compilation of the known facts regarding something or
     someone; "Al Smith used to say, `Let's look at the record'";
     "his name is in all the record books" [syn: {record}, {record
     book}, {book}]
   6: an extreme attainment; the best (or worst) performance ever
     attested (as in a sport); "he tied the Olympic record";
     "coffee production last year broke all previous records";
     "Chicago set the homicide record"
   7: a document that can serve as legal evidence of a transaction;
     "they could find no record of the purchase"
   8: a list of crimes for which an accused person has been
     previously convicted; "he ruled that the criminal record of
     the defendant could not be disclosed to the court"; "the
     prostitute had a record a mile long" [syn: {criminal record},
     {record}]
   v 1: make a record of; set down in permanent form [syn:
      {record}, {enter}, {put down}]
   2: register electronically; "They recorded her singing" [syn:
     {record}, {tape}] [ant: {delete}, {erase}]
   3: indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The
     thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge
     read `empty'" [syn: {read}, {register}, {show}, {record}]
   4: be aware of; "Did you register any change when I pressed the
     button?" [syn: {record}, {register}]
   5: be or provide a memorial to a person or an event; "This
     sculpture commemorates the victims of the concentration
     camps"; "We memorialized the Dead" [syn: {commemorate},
     {memorialize}, {memorialise}, {immortalize}, {immortalise},
     {record}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 record /ʀəkɔʀ/ 
  record

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 record /rəkɔəʏ/
  record

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top