Search result for

ขอบ

(124 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอบ-, *ขอบ*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
感謝[กำเสี่ย] (phrase ) ขอบคุณ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful (n adj adv ) ขอบคุณ

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ေက်းဇူးတန္ပါတယ္။[เจซูติน บาแด] ขอบคุณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอบ[N] edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, periphery, perimeter, Syn. สัน, ริม, กรอบ, Example: เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ
ขอบตา[N] eye socket, See also: rim of the eyes, edge of the eyelid, periphery of the eyes, Example: คุณแม่ไปหาหมอเพราะที่ขอบตาของเธอมีตุ่มใสๆ ขึ้นหลายเม็ด
ขอบใจ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ขอบไร[N] circumspect, See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness, Syn. ความรอบคอบ, ความทั่วถึง
ขอบคุณ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks for, Syn. ขอบพระคุณ, Example: ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอ, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบฟ้า[N] horizon, See also: skyline, Syn. เส้นขอบฟ้า, Example: เราจะเห็นรุ้งกินน้ำที่ขอบฟ้าเวลาฝนตกแดดออก, Thai definition: เส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นโลกกับท้องฟ้า
ขอบเขต[N] boundary, See also: range, extent, bound, border, precinct, Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต, บริเวณ, Example: การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในขอบเขตห้องเรียนย่อมไม่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ขอบเขต[N] limit, See also: confine, scope, margin, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, เงื่อนไข, Example: การเล่นกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
[ประธานคณะกรรมการมีกำหนดจะประกาศรายชื่อนักการเมืองที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเรื่องการทุจริต]
ขอบกั้น[N] edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, perimeter, periphery, Example: ร่องดินสายนี้มีตลิ่งสูงชันเป็นขอบกั้นอยู่สองด้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอบน. ริมรอบ เช่น ขอบโต๊ะ, ริมที่ยกให้สูงขึ้นโดยรอบ เช่น ขอบสระ ขอบถนน.
ขอบก. ทดแทน, ตอบ, รับ, เช่น ขอบแต่ขอมสักตั้ง (ตะเลงพ่าย), ภายในสองนางขอบ, ธขอบคำความมนตรี (ลอ).
ขอบกระด้งน. ชื่อเรียกกระเพาะอาหารกระเพาะแรกของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นวัวควาย มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวน ๔ กระเพาะ เยื่อบุภายในมีสันคล้ายขอบกระด้ง.
ขอบข่ายน. ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ.
ขอบคุณ, ขอบพระคุณคำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบทางน. แนวริมของทางเดินรถ.
ขอบฟ้าน. แนวที่เห็นเสมือนฟ้าจดกับแผ่นดินหรือทะเล, โดยปริยายหมายถึงไกลมากจนประมาณระยะทางไม่ได้.
ขอบอกขอบใจก. ขอบใจมาก เช่น เขามาช่วยงานหลายงานแล้ว ต้องไปขอบอกขอบใจเสียหน่อย.
ขอบิณฑบาตก. ขอให้ละเว้นการกระทำ.
ขอบเขตน. อาณาเขต, ขอบข่าย, ข้อจำกัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periphery; borderขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border; peripheryขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boundaryขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginขอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
marginขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginขอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peripheryขอบ, ส่วนขอบ, ส่วนรอบนอก, ส่วนปลาย, ส่วนนอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feather edgeขอบขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
scopeขอบข่าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denture border; denture edge; denture peripheryขอบฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
terms of referenceขอบเขตอำนาจหน้าที่ [การทูต]
Acceptance, Region ofขอบเขตยอมรับสมมติฐาน [การแพทย์]
Allergic Shinerขอบตาล่างบวมช้ำ, ขอบตาล่างสีคล้ำ [การแพทย์]
Anal Fissureขอบทวารหนักปริ, แผลที่ก้น, ทวารหนักแตกเป็นรอย [การแพทย์]
Areolarขอบหัวนม, บริเวณรอบหัวนม, ฐานหัวนม, บริเวณหัวนม [การแพทย์]
Axillary Borderขอบรักแร้ [การแพทย์]
Bevel-Type Marginขอบเอียง [การแพทย์]
Border, Lateralขอบนอก [การแพทย์]
Border, Sharpขอบเรียบและชัด [การแพทย์]
Bordorขอบข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you.ขอบคุณ Don Juan DeMarco (1994)
Thank you.ขอบคุณ Punch-Drunk Love (2002)
Thanks.ขอบคุณ Ladder 49 (2004)
Thank you,ขอบคุณ Shall We Dance (2004)
Please do.ขอบคุณ Match Point (2005)
Thanks.ขอบใจ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Thank you.ขอบคุณ Cell Test (2005)
Thank you.ขอบคุณ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Thanks.ขอบใจ Chuck Versus the Wookiee (2007)
THANKS.ขอบคุณ Pilot (2007)
Thank you.ขอบคุณ The Deaths of Ian Stone (2007)
Uhanks.ขอบใจ Bang and Burn (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference   FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ขอบ[n.] (khøp) EN: edge ; fringe ; side ; brim ; rim   FR: bord [m] ; bordure [f] ; limite [f]
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for   FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
ขอบคุณ[interj.] (khøpkhun) EN: thank you ; thanks ; with thanks   FR: merci
ขอบคุณที่...[X] (khøpkhun thī ...) EN: thank you for ...   FR: merci de ...
ขอบคุณที่ชม[X] (khøpkhun thī chom) FR: merci pour le compliment
ขอบคุณที่บินกับเรา[xp] (khøpkhun thī bin kap rao) EN: thank you for flying with us   
ขอบคุณมาก[X] (khøpkhun māk) EN: thank you very much   FR: merci beaucoup
ขอบคุณล่วงหน้า[xp] (khøpkhun lūang-nā) EN: thanks in advance   FR: merci d'avance

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, R. bottle cap
Image:
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge[VT] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ
acknowledge[VI] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ, Syn. thank
appeal for[PHRV] ขอ, See also: ขอบริจาค, Syn. beg for
beading[N] ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม, Syn. astragal
border[N] ขอบเขต, Syn. borderline
border[N] กรอบ, See also: ขอบ, Syn. rim
border[N] ขอบนอก, See also: เส้นรอบวง
bound[N] เส้นขอบเขต, See also: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขตแดน
boundary[N] ขอบเขต, See also: เขตแดน, อาณาเขต, Syn. border
brim[ADJ] ขอบ, See also: ขอบ (ภาชนะ), Syn. rim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased)
appropriable(อะโพร'พริอะเบิล) adj. สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
bound(vt) จำกัด,กำหนดขอบเขต
boundary(n) ขอบเขต,เขตแดน,บริเวณ,อาณาเขต
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bound (n ) ขอบเขต
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
有難う[ありがとう, arigatou] (vt,conj) ขอบคุณ
範囲[はんい, han'i] (n) ขอบเขต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Thank you very much[Thank you very much] (n vt) ขอบคุณมาก
意味範[いみはん, imihan] (n) ขอบเขตของความหมาย
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (n ) ขอบข่ายกว้าง
[けん, ken] (n ) ขอบเขต วง ข่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ , See also: S. gleichfalls, auch
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายของงาน, ขอบข่ายทางวิชาการ
im Rahmen vonในขอบเขตของ, ในท้องเรื่อง
bitteไม่เป็นไร เป็นคำสุภาพใช้ตอบรับเวลาที่มีคนพูดขอบคุณ เช่น Vielen Dank. - Bitte (schön)!
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ
ausserhalb(prep) |+ G| นอกเหนือจากเวลาที่กล่าว หรือ นอกเหนือจากขอบเขตที่กล่าว เช่น Ausserhalb der Hochsaison ist es hier sehr ruhig., Unser Arzt ist auch ausserhalb der Sprechzeiten telefonisch erreichbar., Diese Befugnisse liegen ausserhalb meines Kompetenzbereichs., See also: A. innerhalb,
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. danken,

French-Thai: Longdo Dictionary
merciขอบคุณ, ขอบใจ
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top