Search result for

(75 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目-, *目*.
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[mak4 jap4] (n ) น้ำตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป
[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
覚まし時計[めざましどけい, mezamashidokei] (n) นาฬิกาปลุก , See also: R. 腕時計
[めやく, meyaku] (n) เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย
[めやす, meyasu] (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย คร่าว ๆ
白押し[めじろおし, mejirooshi] (vt ) เบียด, กระแทก, ผลัก, แก่งแย่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[め, me] Thai: ตา English: eye
指す[めざす, mezasu] Thai: ตั้งเป้าไว้
立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out
[めぐすり, megusuri] Thai: นำ้ยาล้างตา English: eyewash
[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
[めうえ, meue] Thai: ผู้ที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่า เช่น เจ้านาย หัวหน้า อาจารย์ เป็นต้น English: superior(s)
[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents
覚める[めざめる, mezameru] Thai: ลืมตาตื่น English: to wake up

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[目, mù, ㄇㄨˋ] eye; to look, to see; division, topic
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] An eye drawn on its side
[盯, dīng, ㄉㄧㄥ] to rivet one's gaze upon; to keep eyes on
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[盱, xū, ㄒㄩ] eyes wide open; to gaze in astonishment
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  于 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[盲, máng, ㄇㄤˊ] blind; shortsighted; unperceptive
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Losing 亡 one's sight 目; 亡 also provides the pronunciation
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目
[相, xiāng, ㄒㄧㄤ] mutual, reciprocal; equal; each other
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To stare 目 at a tree 木, meaning to observe
[盹, dǔn, ㄉㄨㄣˇ] to doze, to nap, to nod off
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  屯 (tún ㄊㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[盼, pàn, ㄆㄢˋ] to look, to gaze; to expect, to hope for
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[盾, dùn, ㄉㄨㄣˋ] shield; Dutch guilder
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  十 (shí ㄕˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] An eye 目 peering from behind a shield 厂
[省, shěng, ㄕㄥˇ] province; frugal; to save, to leave out
Radical: Decomposition: 少 (shǎo ㄕㄠˇ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] division

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もく, moku] (n) (1) (biological) order; (2) item (of a budget revision, etc.); (ctr) (3) (See 囲碁) counter for go pieces; counter for surrounded positions (in go) [Add to Longdo]
(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [Add to Longdo]
からウロコが落ちる;から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes [Add to Longdo]
からウロコの落ちる;から鱗の落ちる[めからウロコのおちる(からウロコの落ちる);めからうろこのおちる(から鱗の落ちる), mekara uroko noochiru ( me kara uroko no ochiru ); mekaraurokonoochiru ( me kara ur] (exp,adj-f) (See から鱗が落ちる) revelatory [Add to Longdo]
から火が出る[めからひがでる, mekarahigaderu] (v1) to "see stars" (i.e. after being hit in the head) [Add to Longdo]
から鼻へ抜ける[めからはなへぬける, mekarahanahenukeru] (exp,v1) very shrewd; highly intelligent; very smart [Add to Longdo]
がける;掛ける[めがける, megakeru] (v1,vt) to aim at [Add to Longdo]
がとまる;が留まる[めがとまる, megatomaru] (exp,v5r) have one's eye caught on something [Add to Longdo]
がない;が無い[めがない, meganai] (exp,adj-i) extremely fond of; having a weakness for [Add to Longdo]
が悪い;眼が悪い[めがわるい, megawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) have bad eyesight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸がに入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.
「ちょっとまいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
「愛してる」と彼女はそっとつぶやくとを閉じた。"I love you," she murmured and closed her eyes.
「結論」の的は論文の主要な論点を要約することだ。The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
10ページの5行をみなさい。Let's begin with the fifth line on page 10.
10月のある日、禎子がを覚ますと、お母さんが泣いていた。One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.
10人もの人がその事故を撃した。As many as ten people saw the accident.
1時間は8時半に始まります。The first class begins at 8:30.
2つの角を右に曲がりなさい。Turn right at the second corner.
2年前に右を失明しました。I lost the eyesight in my right eye two years ago.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title [Add to Longdo]
[mù xià, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] at present [Add to Longdo]
不交睫[mù bù jiāo jié, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, ] lit. the eye cannot see the eyelashes (成语 saw); fig. unable to see one's own faults; to lack self-awareness; truths too close to home [Add to Longdo]
不忍见[mù bù rěn jiàn, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. the eye cannot bear to see it (成语 saw); a scene too pitiful to behold [Add to Longdo]
不忍视[mù bù rěn shì, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄕˋ, / ] lit. the eye cannot bear to see it (成语 saw); a scene too pitiful to behold [Add to Longdo]
不暇接[mù bù xiá jiē, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ ㄐㄧㄝ, ] lit. too much for the eye to take in (成语 saw); a feast for the eyes [Add to Longdo]
不暇给[mù bù xiá gěi, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄟˇ, / ] the eye cannot take it all in (成语 saw); too many good things to see; a feast for the eyes [Add to Longdo]
不见睫[mù bù jiàn jié, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] lit. the eye cannot see the eyelashes (成语 saw); fig. unable to see one's own faults; to lack self-awareness; truths too close to home [Add to Longdo]
不识丁[mù bù shí dīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄥ, / ] lit. the eye cannot recognize the letter T (成语 saw); totally illiterate [Add to Longdo]
不转睛[mù bù zhuǎn jīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] unable to take one's eyes off (成语 saw); to gaze steadily; to stare [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[もくじ, mokuji] table of contents [Add to Longdo]
的プログラム[もくてきプログラム, mokuteki puroguramu] object program [Add to Longdo]
的モジュール[もくてきモジュール, mokuteki moju-ru] object module [Add to Longdo]
的言語[もくてきげんご, mokutekigengo] object language [Add to Longdo]
的要素[もくてきようそ, mokutekiyouso] target element [Add to Longdo]
標シソーラス[もくひょうシソーラス, mokuhyou shiso-rasu] target thesaurus [Add to Longdo]
標デスクリプタ[もくひょうデスクリプタ, mokuhyou desukuriputa] target descriptor [Add to Longdo]
標プログラム[もくひょうプログラム, mokuhyou puroguramu] target program [Add to Longdo]
標言語[もくひょうげんご, mokuhyougengo] target language [Add to Longdo]
[もくろく, mokuroku] catalogue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Auge, (Suffix_bei_Ordnungszahlen) [Add to Longdo]
[めうえ, meue] Vorgesetzter, Ranghoeherer [Add to Longdo]
[もっか, mokka] Untergebener [Add to Longdo]
[もっか, mokka] augenblicklich [Add to Longdo]
撃者[もくげきしゃ, mokugekisha] Augenzeuge [Add to Longdo]
[めかた, mekata] Gewicht [Add to Longdo]
[もくひょう, mokuhyou] Ziel [Add to Longdo]
[もくじ, mokuji] Inhaltsverzeichnis [Add to Longdo]
[もくそく, mokusoku] Augenmass, Schaetzung [Add to Longdo]
[めだま, medama] Augapfel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top