ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目-, *目*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[mak4 jap4] (n ) น้ำตา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[目, mù, ㄇㄨˋ] eye; to look, to see; division, topic
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] An eye drawn on its side,  Rank: 239
[着, zhe, ㄓㄜ˙] to make a move, to take action
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 41
[看, kàn, ㄎㄢˋ] to look, to see; to examine, to scrutinize
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Shielding one's eyes 目 with a hand 手 to look to the distance,  Rank: 76
[相, xiāng, ㄒㄧㄤ] mutual, reciprocal; equal; each other
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To stare 目 at a tree 木, meaning to observe,  Rank: 152
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: Decomposition: 直 (zhí ㄓˊ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几,  Rank: 204
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目,  Rank: 255
[眼, yǎn, ㄧㄢˇ] eyelet, hole, opening
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 281
[省, shěng, ㄕㄥˇ] province; frugal; to save, to leave out
Radical: Decomposition: 少 (shǎo ㄕㄠˇ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] division,  Rank: 666
[睛, jīng, ㄐㄧㄥ] eyeball; pupil
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 934
[督, dū, ㄉㄨ] to supervise, to oversee, to direct
Radical: Decomposition: 叔 (shū ㄕㄨ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 946

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title, #2,277 [Add to Longdo]
[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, ] at the present time; currently, #137 [Add to Longdo]
[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
[mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] target; goal; objective, #559 [Add to Longdo]
[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective, #1,021 [Add to Longdo]
[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] program; item (on a program), #1,365 [Add to Longdo]
[mù guāng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] sight; vision; view, #2,696 [Add to Longdo]
[máng mù, ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ, ] blind; aimless, #5,291 [Add to Longdo]
[lán mù, ㄌㄢˊ ㄇㄨˋ, / ] a column (in newspaper or news website), #5,708 [Add to Longdo]
[xīn mù, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ, ] mentality; mental attitude; viewpoint, #5,792 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป
[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
覚まし時計[めざましどけい, mezamashidokei] (n) นาฬิกาปลุก , See also: R. 腕時計
[めやく, meyaku] (n) เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย
[めやす, meyasu] (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย คร่าว ๆ
白押し[めじろおし, mejirooshi] (vt ) เบียด, กระแทก, ผลัก, แก่งแย่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[め, me] Thai: ตา English: eye
指す[めざす, mezasu] Thai: ตั้งเป้าไว้
立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out
[めぐすり, megusuri] Thai: นำ้ยาล้างตา English: eyewash
[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
[めうえ, meue] Thai: ผู้ที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่า เช่น เจ้านาย หัวหน้า อาจารย์ เป็นต้น English: superior(s)
[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents
覚める[めざめる, mezameru] Thai: ลืมตาตื่น English: to wake up

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もく, moku] (n) (1) (biological) order; (2) item (of a budget revision, etc.); (ctr) (3) (See 囲碁) counter for go pieces; counter for surrounded positions (in go) [Add to Longdo]
(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [Add to Longdo]
からウロコが落ちる;から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes [Add to Longdo]
からウロコの落ちる;から鱗の落ちる[めからウロコのおちる(からウロコの落ちる);めからうろこのおちる(から鱗の落ちる), mekara uroko noochiru ( me kara uroko no ochiru ); mekaraurokonoochiru ( me kara ur] (exp,adj-f) (See から鱗が落ちる) revelatory [Add to Longdo]
から火が出る[めからひがでる, mekarahigaderu] (v1) to "see stars" (i.e. after being hit in the head) [Add to Longdo]
から鼻へ抜ける[めからはなへぬける, mekarahanahenukeru] (exp,v1) very shrewd; highly intelligent; very smart [Add to Longdo]
がける;掛ける[めがける, megakeru] (v1,vt) to aim at [Add to Longdo]
がとまる;が留まる[めがとまる, megatomaru] (exp,v5r) have one's eye caught on something [Add to Longdo]
がない;が無い[めがない, meganai] (exp,adj-i) extremely fond of; having a weakness for [Add to Longdo]
が悪い;眼が悪い[めがわるい, megawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) have bad eyesight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸がに入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっとまいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"I love you," she murmured and closed her eyes.「愛してる」と彼女はそっとつぶやくとを閉じた。
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の的は論文の主要な論点を要約することだ。
Let's begin with the fifth line on page 10.10ページの5行をみなさい。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10月のある日、禎子がを覚ますと、お母さんが泣いていた。
As many as ten people saw the accident.10人もの人がその事故を撃した。
The first class begins at 8:30.1時間は8時半に始まります。
Turn right at the second corner.2つの角を右に曲がりなさい。
I lost the eyesight in my right eye two years ago.2年前に右を失明しました。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番の議論は日本の外国人労働者の帰化に関するものである。
Do I take the second street on the left?2番の通りを左に曲がるのですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attention![JA] 注 April 9th (2015)
Galchi, shhhhh! ....she's sleeping,[CN] 刚才的数学题都算好了吗 Episode #1.8 (2004)
Blindly.[JA] 盲にだ Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
to find your family, is there any special things you can do or have anything that was given to you before you were adopted.[CN] 车先生 车武赫先生 我们这是现场的节 Episode #1.2 (2004)
You're an idiot[CN] 白 When Love Comes (2010)
-No.[JA] - 駄です The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Option two:[JA] 二つ Maggie (2015)
- You can't.[JA] - 駄 X-Men: First Class (2011)
No.[JA] 駄 We Can't Win (2010)
- No.[JA] 駄 Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Let's have you come out as an entertainer.[CN] 刚才有客人说想买洗衣机 拿走一份 Episode #1.2 (2004)
Where is this girl?[CN] 前该客户无法接听 Episode #1.5 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[もくじ, mokuji] table of contents [Add to Longdo]
的プログラム[もくてきプログラム, mokuteki puroguramu] object program [Add to Longdo]
的モジュール[もくてきモジュール, mokuteki moju-ru] object module [Add to Longdo]
的言語[もくてきげんご, mokutekigengo] object language [Add to Longdo]
的要素[もくてきようそ, mokutekiyouso] target element [Add to Longdo]
標シソーラス[もくひょうシソーラス, mokuhyou shiso-rasu] target thesaurus [Add to Longdo]
標デスクリプタ[もくひょうデスクリプタ, mokuhyou desukuriputa] target descriptor [Add to Longdo]
標プログラム[もくひょうプログラム, mokuhyou puroguramu] target program [Add to Longdo]
標言語[もくひょうげんご, mokuhyougengo] target language [Add to Longdo]
[もくろく, mokuroku] catalogue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Auge, (Suffix_bei_Ordnungszahlen) [Add to Longdo]
[めうえ, meue] Vorgesetzter, Ranghoeherer [Add to Longdo]
[もっか, mokka] Untergebener [Add to Longdo]
[もっか, mokka] augenblicklich [Add to Longdo]
撃者[もくげきしゃ, mokugekisha] Augenzeuge [Add to Longdo]
[めかた, mekata] Gewicht [Add to Longdo]
[もくひょう, mokuhyou] Ziel [Add to Longdo]
[もくじ, mokuji] Inhaltsverzeichnis [Add to Longdo]
[もくそく, mokusoku] Augenmass, Schaetzung [Add to Longdo]
[めだま, medama] Augapfel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top