Search result for

(60 entries)
(0.0367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -理-, *理*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りゆう, riyuu] (n) เหตุผล,ข้ออ้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
[りそう, risou] อุดมคติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[りがく, rigaku] Thai: วิทยาศาสตร์กายภาพ English: physical science
学部[りがくぶ, rigakubu] Thai: คณะวิทยาศาสตร์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[理, lǐ, ㄌㄧˇ] science, reason, logic; to manage
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] king

Japanese-English: EDICT Dictionary
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) {Buddh} (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) [Add to Longdo]
が非でも[りがひでも, rigahidemo] (adv) by fair means or foul; right or wrong [Add to Longdo]
にかなう;に適う[りにかなう, rinikanau] (exp,v5u) to make sense [Add to Longdo]
に落ちる[りにおちる, riniochiru] (exp,v1) to become overly logical; to be hairsplitting [Add to Longdo]
の当然[りのとうぜん, rinotouzen] (exp) standing to reason; natural [Add to Longdo]
の有る;のある[りのある, rinoaru] (exp) justifiable [Add to Longdo]
り;[ことわり, kotowari] (n) (See 道) reason; truth; way of things; justice [Add to Longdo]
化学[りかがく, rikagaku] (n) physics and chemistry [Add to Longdo]
[りか, rika] (n,adj-no) science; (P) [Add to Longdo]
科系[りかけい, rikakei] (n) science course [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up [Add to Longdo]
[lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] member of council [Add to Longdo]
事会[lǐ shì huì, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] council [Add to Longdo]
事长[lǐ shì zhǎng, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, / ] director general [Add to Longdo]
[lǐ huà, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, ] physical and chemical [Add to Longdo]
化因素[lǐ huà yīn sù, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ ㄙㄨˋ, ] physical and chemical factors [Add to Longdo]
[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, ] (N) Litang (town in Kham prov. of Tibet, pres. Sichuan) [Add to Longdo]
[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹 [Add to Longdo]
学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 學|[Add to Longdo]
学硕士[lǐ xué shuò shì, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] M.Sc. (Master of Science degree) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の真がある。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの由をも、言外に示唆していたのであった。
"Road under Repair."「道路修中」<掲示>。 [Notice]
Ten years ago his theory would not have been generally accepted.10年前だったら、彼の論も一般的に認められるということはなかったでしょう。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外国料に対して門戸を閉ざした。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に解し合い、お互いの長所を尊重していた。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大会に欠席した由がわかりますか。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相対性論を連想する。
We associate Einstein with the theory of relativity.アインシュタインといえば相対性論を思い出す。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって論物学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
Einstein's theory of relativity is Greek to me.アインシュタインの相対性論は私にはちんぷんかんぷんだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか解明できない屈を 生み出すためです Emotions (2017)
Thank you for coming.[CN] 发掘出用世上的道无法表达的原石 Emotions (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[CN] 说到底 有不有趣、能否畅销 全都有可循 Confrontation (2017)
I didn't think it was particularly interesting or boring.[CN] -敬 Confrontation (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは 世の中の屈で言っても当然です Emotions (2017)
That's right. Your cooking is not that bad.[JA] ええ 道間さんの料も なかなか悪くないですよ Ready (2017)
It's because my father is a murderer.[JA] 由は 父親が人殺しだからだ Confrontation (2017)
Do I need a reason to fall in love?[JA] 好きに由なんかないよ Emotions (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の屈では 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
-To logic. -To logic.[JA] (一同)屈に Confrontation (2017)
Please.[CN] 喜欢是没有由的 Emotions (2017)
Shin Michima Book Fair has just begun![CN] 这是为了创造只有我才能弄懂的道 Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[り, ri] VERNUNFT, PRINZIP [Add to Longdo]
[り, ri] Vernunft, Prinzip [Add to Longdo]
[りじ, riji] Vorstand, Vorstandsmitglied, Direktor [Add to Longdo]
学部[りがくぶ, rigakubu] die_naturwissenschaftl._Fakultaet [Add to Longdo]
[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]
[りそう, risou] Ideal [Add to Longdo]
想的[りそうてき, risouteki] ideal [Add to Longdo]
[りゆう, riyuu] Grund, Ursache, Motiv [Add to Longdo]
[りか, rika] Naturwissenschaft, naturwissentschaftliche_Abteilung [Add to Longdo]
[りかい, rikai] Verstehen, Verstaendnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top