ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -理-, *理*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[理, lǐ, ㄌㄧˇ] science, reason, logic; to manage
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] king,  Rank: 89

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄧˇ, ] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up, #1,851 [Add to Longdo]
[guǎn lǐ, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] to supervise; to manage; to administer; management; administration, #143 [Add to Longdo]
[chǔ lǐ, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] to handle; to treat; to deal with; to process, #537 [Add to Longdo]
[lǐ lùn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory, #894 [Add to Longdo]
[xīn lǐ, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, ] mental; psychological, #997 [Add to Longdo]
[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to comprehend; understanding; comprehension; to understand, #1,137 [Add to Longdo]
[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] rational; reasonable; fair, #1,230 [Add to Longdo]
[lǐ yóu, ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ, ] reason; grounds; justification, #1,688 [Add to Longdo]
[bàn lǐ, ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] to handle; to transact; to conduct, #1,776 [Add to Longdo]
[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, ] ideal, #1,826 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りゆう, riyuu] (n) เหตุผล,ข้ออ้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
[りそう, risou] อุดมคติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りがく, rigaku] Thai: วิทยาศาสตร์กายภาพ English: physical science
学部[りがくぶ, rigakubu] Thai: คณะวิทยาศาสตร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) {Buddh} (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) [Add to Longdo]
が非でも[りがひでも, rigahidemo] (adv) by fair means or foul; right or wrong [Add to Longdo]
にかなう;に適う[りにかなう, rinikanau] (exp,v5u) to make sense [Add to Longdo]
に落ちる[りにおちる, riniochiru] (exp,v1) to become overly logical; to be hairsplitting [Add to Longdo]
の当然[りのとうぜん, rinotouzen] (exp) standing to reason; natural [Add to Longdo]
の有る;のある[りのある, rinoaru] (exp) justifiable [Add to Longdo]
り;[ことわり, kotowari] (n) (See 道) reason; truth; way of things; justice [Add to Longdo]
化学[りかがく, rikagaku] (n) physics and chemistry [Add to Longdo]
[りか, rika] (n,adj-no) science; (P) [Add to Longdo]
科系[りかけい, rikakei] (n) science course [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の真がある。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの由をも、言外に示唆していたのであった。
"Road under Repair."「道路修中」<掲示>。 [Notice]
Ten years ago his theory would not have been generally accepted.10年前だったら、彼の論も一般的に認められるということはなかったでしょう。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外国料に対して門戸を閉ざした。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に解し合い、お互いの長所を尊重していた。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大会に欠席した由がわかりますか。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相対性論を連想する。
We associate Einstein with the theory of relativity.アインシュタインといえば相対性論を思い出す。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって論物学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
Einstein's theory of relativity is Greek to me.アインシュタインの相対性論は私にはちんぷんかんぷんだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It won't work.[JA] とても無 Pinocchio (1940)
Get out? Oh, no, no, son. I have tried every way.[JA] いろいろ試したが 脱出は無 Pinocchio (1940)
Goddammit![CN] 岂有此 Running Out of Time (1999)
-Yeah.[JA] (子)飲む Midsummer Intimacy (2016)
He's won't.[JA] 無だな Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Richard...[CN]  The Hours (2002)
Charles.[CN] 查 Scent of a Woman (1992)
And then we'll all eat again.[JA] そう 料して食事だ Pinocchio (1940)
Charlie.[CN] 查 The Naked Kiss (1964)
- Ignore him.[CN] -别 Phone Booth (2002)
Richie.[CN]  Toodle-Fucking-Oo (2000)
Come, we make a nice fire and we cook some of the fish.[JA] 火をたいて魚を料しよう Pinocchio (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[り, ri] VERNUNFT, PRINZIP [Add to Longdo]
[り, ri] Vernunft, Prinzip [Add to Longdo]
[りじ, riji] Vorstand, Vorstandsmitglied, Direktor [Add to Longdo]
学部[りがくぶ, rigakubu] die_naturwissenschaftl._Fakultaet [Add to Longdo]
[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]
[りそう, risou] Ideal [Add to Longdo]
想的[りそうてき, risouteki] ideal [Add to Longdo]
[りゆう, riyuu] Grund, Ursache, Motiv [Add to Longdo]
[りか, rika] Naturwissenschaft, naturwissentschaftliche_Abteilung [Add to Longdo]
[りかい, rikai] Verstehen, Verstaendnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top