ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anatomist

AH0 N AE1 T AH0 M IH0 S T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatomist-, *anatomist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomist[N] ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Roman anatomist Galen dissected Barbary apes as his models for how the human body works.ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างมนุษ์ชาวโรมันชื่อกาเล็น ได้วิเคราะห์มนุษย์วานรบาร์บารี่ ในแบบจำลองของเขา สำหรับแสดงให้เห็นว่า ร่างกายของมนุษย์ทำงานอย่างไร The Corpse on the Canopy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOMIST    AH0 N AE1 T AH0 M IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anatomist    (n) ˈənˈætəmɪst (@1 n a1 t @ m i s t)
anatomists    (n) ˈənˈætəmɪsts (@1 n a1 t @ m i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解剖学者[かいぼうがくしゃ, kaibougakusha] (n) anatomist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Anatomist \A*nat"o*mist\, n. [Cf. F. anatomiste.]
     One who is skilled in the art of anatomy, or dissection.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anatomist
      n 1: an expert in anatomy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top