ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

platform

P L AE1 T F AO2 R M   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -platform-, *platform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
platform[N] แท่น, See also: เวทีสำหรับกล่าวคำปราศรัย, เวที, ยกพื้น, Syn. dais, pulpit
platform[N] ชานชาลา, See also: ชานชาลาสถานี
platform[N] แท่นปืนใหญ่, See also: แท่นยิง, ฐานปืน
platform[N] คำแถลงการณ์, See also: คำปราศรัย
platform[N] การปราศรัยต่อมวลชน, See also: การปาฐกถา
platform[N] นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง, See also: แผนงาน, หลักการ, Syn. policies, principles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา

English-Thai: Nontri Dictionary
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
platformแพลตฟอร์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
platformแนวนโยบายพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
platformแนวนโยบายของพรรคการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
platformแพลตฟอร์ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
platformลาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I'm not going to eat scraps out of a plastic container like some trainspotter on a windy platform in Runcorn.ฉันไม่ยอมกินจากกล่องพลาสติก... เหมือนพวกนั่งตากลมดูรถไฟ This Beautiful Fantastic (2016)
I remember you, standing on that platform with Joffrey and Cersei when they dragged father to the block.ข้าจำได้ว่าเจ้ายืนอยู่บนลานประหารนั้น พร้อมจ๊อฟฟี่และเซอร์ซี่ ตอนที่พวกเขาลากพ่อไปที่แท่นประหาร The Broken Man (2016)
And what this new platform will do will be to integrate user's data and preferences, and use that information, to enrich and tailor-make each unique user experience, in a way that is frankly, unprecedented.ของแอพเป็นแสนๆ แอพ ณ ตอนนี้ และสิ่งที่แพลตฟอร์มใหม่นี้ทำ คือผสานข้อมูลผู้ใช้กับความชอบ Jason Bourne (2016)
The train on platform two is a decommissioned trainรถไฟในชานชาลาที่ 2 จะเข้าสถานีใหญ่ Lion (2016)
The train at platform four terminates at this station.รถไฟเวทีสี่สิ้นสุดที่สถานีนี้ Underworld: Blood Wars (2016)
We gonna properly secure this well before a production platform come in right after us and starts pumping oil.แหม มาได้ถูกจังหวะ เราจะจัดการหลุมนี้อย่างเหมาะสม ก่อนที่แท่นผลิตจะตามมาและเริ่มผลิตน้ำมัน Deepwater Horizon (2016)
What platform are you going to run on?แล้วนโยบายของคุณล่ะ? Beyond Redemption (2015)
South Plaza train station, platform 15.สถานีรถไฟ เซ้าพลาซ่า ชานชลาที่ 15 The Darkness and the Light (2015)
Hold this platform commander.ควบคุมลานนี้ แล้วรอคำสั่ง Man of Steel (2013)
Train to 24th Street station departing on platform 2.รถไฟไปสถานีถนน 24 กำลังจะออก ที่ชานชาลา 2 The Inspired (2013)
Well, in keeping with your father's platform for transparency, perhaps you'd like to comment on the flip-flop from last year's interview.ค่ะ หากยึดตามนโยบายของพ่อคุณ เรื่องให้ความกระจ่าง บางทีคุณน่าจะให้ความเห็น เรื่องความล้มเหลว ในการสัมภาษณ์เมื่อปีก่อน Identity (2013)
It's a new platform standard.มันเป็นมาตรฐานแพลตฟอร์มใหม่ Nameless (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
platformDavid remained on the platform while the train was in sight.
platformHe walked back and forth on the platform while waiting for the train.
platformHe was walking up and down the station platform.
platformI am to meet her on Platform 8.
platformI could hear someone calling my name on the noisy platform.
platformI had him carry my luggage to the platform.
platformI met him at the end of the platform.
platformIn the London underground there is a warning to "mind the gap" when entering subway cars from the platform.
platformJohn is waiting for Mary on the platform.
platformPassengers for Cambridge, please make your way to platform No.6.
platformShe came close to falling off the platform.
platformThe independent candidate took the abortion issue off his platform.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชานชลา[N] platform, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานีและชานชาลาหลังวันเกิดเหตุ, Count unit: ชาน, Thai definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
พื้นเวที[N] stage, See also: platform, Example: ถ้านั่งอยู่ชั้นบนจะเห็นพื้นเวทีทั้งหมดอย่างชัดเจน, Thai definition: พื้นของสิ่งที่ยกพื้นขึ้นสูงเพื่อการแสดงต่างๆ เป็นต้น
ไพรที[N] altar, See also: platform, stage, Syn. เวที, ที่รอง, แท่น, ฐาน, ไพที
อาสน์สงฆ์[N] platform seat for monk, Example: หญิงชาวบ้านจัดหาเสื่อสาดไปลาดปูไว้สำหรับอาสน์สงฆ์, Count unit: ที่, Thai definition: ที่ยกพื้นสำหรับพระสงฆ์นั่ง
ทับเกษตร[N] niche for an image of Buddha, See also: platform for the sitting Buddha image, Count unit: ด้าน, Thai definition: ส่วนบนของฐานที่รองรับพระพุทธรูปปางประทับนั่ง
ยกพื้น[N] platform, See also: dais, rostrum, Syn. เวที, แท่น, Example: พระนั่งอยู่บนยกพื้น, Thai definition: พื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบ
ชานชาลา[N] platform, Syn. ชานชาลาสถานี, Example: มีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองอยู่พะเนินเทินทึกบนชานชาลาสถานีรถไฟ, Thai definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
สร้าง[N] platform, Syn. คดซ่าง, คดสร้าง, ซ่าง, ส้าง, สำซ่าง, Thai definition: โรงขนาดเล็กมียกพื้นข้างใน สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม อยู่ 4 มุมเมรุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ชานชาลาที่ห้า[n. exp.] (chānchālā thī hā) EN: platform 5   FR: quai n° 5 [m]
เกย[n.] (koēi) EN: mounting platform for royalty   
นโยบาย[n.] (nayōbāi) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto   FR: politique [f] ; stratégie [f] ; intentions [fpl] ; manifeste [m]
แป้น[n.] (paen) EN: round board ; platform   
แท่น[n.] (thaen) EN: seat ; platform ; base ; pedestal   FR: plate-forme [f] ; banquette [f] ; tribune [f] ; piédestal [m]
ทางเข้าชานชาลา[n. exp.] (thāngkhao chānchālā ) EN: gate to platform   FR: accès aux quais [m] ; porte d'accès aux quais [f]
เวที[n.] (wēthī) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais   FR: scène [f] ; estrade [f] ; tribune [f] ; chaire [f] ; ring [m]
ยกพื้น[n.] (yokpheūn) EN: platform ; dais ; rostrum   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLATFORM    P L AE1 T F AO2 R M
PLATFORMS    P L AE1 T F AO2 R M Z
PLATFORM'S    P L AE1 T F AO2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
platform    (n) plˈætfɔːm (p l a1 t f oo m)
platforms    (n) plˈætfɔːmz (p l a1 t f oo m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
平台[píng tái, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] platform; terrace; flat-roofed building, #1,667 [Add to Longdo]
台磅[tái bàng, ㄊㄞˊ ㄅㄤˋ, ] platform balance [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[, o-saringupurattofo-mu] (n) {comp} authoring platform [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[, o-punpurattofo-mu] (n) {comp} open platform [Add to Longdo]
クロスプラットフォーム技術[クロスプラットフォームぎじゅつ, kurosupurattofo-mu gijutsu] (n) {comp} cross-platform technology [Add to Longdo]
クロスプラットホーム[, kurosupurattoho-mu] (n) {comp} cross-platform [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[, ha-doueapurattofo-mu] (n) {comp} hardware platform [Add to Longdo]
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] (n) {comp} platform specific [Add to Longdo]
プラットホーム(P);プラットフォーム[, purattoho-mu (P); purattofo-mu] (n) platform; (P) [Add to Longdo]
ホーム[, ho-mu] (n,adj-no) (1) platform; (2) (abbr) home; (P) [Add to Longdo]
マルチプラットフォーム[, maruchipurattofo-mu] (n) {comp} multiplatform [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform [Add to Longdo]
プラットフォーム[ぷらっとふぉーむ, purattofo-mu] platform [Add to Longdo]
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific [Add to Longdo]
マルチプラットフォーム[まるちぷらっとふぉーむ, maruchipurattofo-mu] multiplatform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halfpace \Half"pace`\ (-p[=a]s`), n. (Arch.)
   A platform of a staircase where the stair turns back in
   exactly the reverse direction of the lower flight. See
   {Quarterpace}.
   [1913 Webster]
 
   Note: This term and {quarterpace} are rare or unknown in the
      United States, {platform} or {landing} being used
      instead.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Platform \Plat"form`\, n. [Plat, a. + -form: cf. F. plateforme.]
   1. A plat; a plan; a sketch; a model; a pattern. Used also
    figuratively. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A place laid out after a model. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       lf the platform just reflects the order. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Any flat or horizontal surface; especially, one that is
    raised above some particular level, as a framework of
    timber or boards horizontally joined so as to form a roof,
    or a raised floor, or portion of a floor; a landing; a
    dais; a stage, for speakers, performers, or workmen; a
    standing place.
    [1913 Webster]
 
   4. A declaration of the principles upon which a person, a
    sect, or a party proposes to stand; a declared policy or
    system; as, the Saybrook platform; a political platform.
    "The platform of Geneva." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) A light deck, usually placed in a section of the
    hold or over the floor of the magazine. See {Orlop}.
    [1913 Webster]
 
   {Platform car}, a railway car without permanent raised sides
    or covering; a f?at.
 
   {Platform scale}, a weighing machine, with a flat platform on
    which objects are weighed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Platform \Plat"form`\, v. t.
   1. To place on a platform. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To form a plan of; to model; to lay out. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Church discipline is platformed in the Bible.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 platform
   n 1: a raised horizontal surface; "the speaker mounted the
      platform"
   2: a document stating the aims and principles of a political
     party; "their candidate simply ignored the party platform";
     "they won the election even though they offered no positive
     program" [syn: {platform}, {political platform}, {political
     program}, {program}]
   3: the combination of a particular computer and a particular
     operating system
   4: any military structure or vehicle bearing weapons [syn:
     {platform}, {weapons platform}]
   5: a woman's shoe with a very high thick sole [syn: {chopine},
     {platform}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 platform /plɑtfɔrm/
  platform

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top