ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

platform

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -platform-, *platform*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
platform(n) แท่น, See also: เวทีสำหรับกล่าวคำปราศรัย, เวที, ยกพื้น, Syn. dais, pulpit
platform(n) ชานชาลา, See also: ชานชาลาสถานี
platform(n) แท่นปืนใหญ่, See also: แท่นยิง, ฐานปืน
platform(n) คำแถลงการณ์, See also: คำปราศรัย
platform(n) การปราศรัยต่อมวลชน, See also: การปาฐกถา
platform(n) นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง, See also: แผนงาน, หลักการ, Syn. policies, principles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น, ชานชลาสถานี, เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย, ยกพื้น, ดาดฟ้า, แท่นยิง, แท่นปืนใหญ่, นโยบายของพรรคการเมือง, คำแถลงการณ์, การปราศรัยต่อมวลชน, การแสดงปาฐกถา

English-Thai: Nontri Dictionary
platform(n) ชานชาลา, เวที, ยกพื้น, แท่น, ดาดฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
platformแพลตฟอร์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
platformแนวนโยบายพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
platformแนวนโยบายของพรรคการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
platformแพลตฟอร์ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
platformลาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only other control's up on the platform with a hand box.คอนโทรลอีกตัว อยู่บนลิฟท์ Day of the Dead (1985)
Prepare the platform for the final match.เตรียมแพลตฟอร์มสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้าย Bloodsport (1988)
Your presence on the platform is requested at the highest level.การปรากฎตัวของคุณ บนเวที ถูกขอร้อง มาจากตำแหน่งที่สูงที่สุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But, Hagrid, there must be a mistake. This says platform 93/4.แต่แฮกริด ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ ชานชาลา 9 3/4 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Can you tell me where I might find platform 93/4?โทษครับ ชานชาลา 9 3/4 อยู่ไหนครับ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Platform 93/4, this way.- ชานชาลา 9 3/4 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
All you do is walk straight at the wall between platforms 9 and 10.สิ่งที่เธอต้องทำ คือเดินตรงไปที่กำแพง ระหว่างชานชาลา 9 กับ 10 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Last call for the "Smow amd Sky Express"'... mow boardomg om Platform 12.เรียกครั้งสุดท้าย สำหรับ "รถด่วนขบวนหิมะและท้องฟ้า"'... ที่ชานชะลา 12. Millennium Actress (2001)
So a house-elf shows up in my bedroom we can't get through the barrier to platform 93/4 we almost get killed by a tree...มีเอลฟ์ประจำบ้านอยู่ในห้องนอนฉัน เราผ่านแผงกั้น ไปยังชาลา 9 3/4 ไม่ได้ และเราเกือบถูกต้นไม้ฆ่าตาย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Over half the platforms are flooded and service has been suspended on all trains.ชานชาลาถูกน้ำท่วมไปกว่าครึ่ง รถไฟต้องหยุดให้บริการ The Day After Tomorrow (2004)
Permission to land on platform 327. Maintain your present course.อนุญาตให้นำเครื่องลงในลาน 327 รักษาระดับของคุณไว้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The desert train is now boarding on platform 12.รถไฟไปดีเสิร์ต ชานชาลาที่ 12 Raise Your Voice (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
platformDavid remained on the platform while the train was in sight.
platformHe walked back and forth on the platform while waiting for the train.
platformHe was walking up and down the station platform.
platformI am to meet her on Platform 8.
platformI could hear someone calling my name on the noisy platform.
platformI had him carry my luggage to the platform.
platformI met him at the end of the platform.
platformIn the London underground there is a warning to "mind the gap" when entering subway cars from the platform.
platformJohn is waiting for Mary on the platform.
platformPassengers for Cambridge, please make your way to platform No.6.
platformShe came close to falling off the platform.
platformThe independent candidate took the abortion issue off his platform.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชานชลา(n) platform, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานีและชานชาลาหลังวันเกิดเหตุ, Count Unit: ชาน, Thai Definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
พื้นเวที(n) stage, See also: platform, Example: ถ้านั่งอยู่ชั้นบนจะเห็นพื้นเวทีทั้งหมดอย่างชัดเจน, Thai Definition: พื้นของสิ่งที่ยกพื้นขึ้นสูงเพื่อการแสดงต่างๆ เป็นต้น
ไพรที(n) altar, See also: platform, stage, Syn. เวที, ที่รอง, แท่น, ฐาน, ไพที
อาสน์สงฆ์(n) platform seat for monk, Example: หญิงชาวบ้านจัดหาเสื่อสาดไปลาดปูไว้สำหรับอาสน์สงฆ์, Count Unit: ที่, Thai Definition: ที่ยกพื้นสำหรับพระสงฆ์นั่ง
ทับเกษตร(n) niche for an image of Buddha, See also: platform for the sitting Buddha image, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ส่วนบนของฐานที่รองรับพระพุทธรูปปางประทับนั่ง
ยกพื้น(n) platform, See also: dais, rostrum, Syn. เวที, แท่น, Example: พระนั่งอยู่บนยกพื้น, Thai Definition: พื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบ
ชานชาลา(n) platform, Syn. ชานชาลาสถานี, Example: มีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองอยู่พะเนินเทินทึกบนชานชาลาสถานีรถไฟ, Thai Definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
สร้าง(n) platform, Syn. คดซ่าง, คดสร้าง, ซ่าง, ส้าง, สำซ่าง, Thai Definition: โรงขนาดเล็กมียกพื้นข้างใน สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม อยู่ 4 มุมเมรุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานชาลา[chānchālā] (n) EN: platform ; railroad station platform  FR: quai (de gare) [ m ] ; quai d'embarquement [ m ] ; plateforme = plate-forme [ f ]
ชานชาลาที่ห้า[chānchālā thī hā] (n, exp) EN: platform 5  FR: quai n° 5 [ m ]
เกย[koēi] (n) EN: mounting platform for royalty
นโยบาย[nayōbāi] (n) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto  FR: politique [ f ] ; stratégie [ f ] ; intentions [ fpl ] ; manifeste [ m ]
แป้น[paen] (n) EN: round board ; platform
แท่น[thaen] (n) EN: seat ; platform ; base ; pedestal  FR: plate-forme [ f ] ; banquette [ f ] ; tribune [ f ] ; piédestal [ m ]
ทางเข้าชานชาลา[thāngkhao chānchālā] (n, exp) EN: gate to platform  FR: accès aux quais [ m ] ; porte d'accès aux quais [ f ]
เวที[wēthī] (n) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais  FR: scène [ f ] ; estrade [ f ] ; tribune [ f ] ; chaire [ f ] ; ring [ m ]
ยกพื้น[yokpheūn] (n) EN: platform ; dais ; rostrum

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
platform
platforms
platform's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
platform
platforms

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.) #530 [Add to Longdo]
平台[píng tái, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ,   /  ] platform; terrace; flat-roofed building #1,667 [Add to Longdo]
台磅[tái bàng, ㄊㄞˊ ㄅㄤˋ,  ] platform balance [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] TH: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ  EN: platform

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
ホーム[ho-mu] (n, adj-no) (1) platform; (2) (abbr) home; (P) #1,167 [Add to Longdo]
床(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) #2,631 [Add to Longdo]
プラットホーム(P);プラットフォーム[purattoho-mu (P); purattofo-mu] (n) platform; (P) #12,416 [Add to Longdo]
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) #13,451 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) (1) platform; podium; rostrum; (2) (arch) mandala; (P) #16,710 [Add to Longdo]
高座[こうざ, kouza] (n) platform; stage; upper seat; pulpit #19,862 [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[o-saringupurattofo-mu] (n) { comp } authoring platform [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[o-punpurattofo-mu] (n) { comp } open platform [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform [Add to Longdo]
プラットフォーム[ぷらっとふぉーむ, purattofo-mu] platform [Add to Longdo]
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific [Add to Longdo]
マルチプラットフォーム[まるちぷらっとふぉーむ, maruchipurattofo-mu] multiplatform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halfpace \Half"pace`\ (-p[=a]s`), n. (Arch.)
   A platform of a staircase where the stair turns back in
   exactly the reverse direction of the lower flight. See
   {Quarterpace}.
   [1913 Webster]
 
   Note: This term and {quarterpace} are rare or unknown in the
      United States, {platform} or {landing} being used
      instead.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Platform \Plat"form`\, n. [Plat, a. + -form: cf. F. plateforme.]
   1. A plat; a plan; a sketch; a model; a pattern. Used also
    figuratively. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A place laid out after a model. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       lf the platform just reflects the order. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Any flat or horizontal surface; especially, one that is
    raised above some particular level, as a framework of
    timber or boards horizontally joined so as to form a roof,
    or a raised floor, or portion of a floor; a landing; a
    dais; a stage, for speakers, performers, or workmen; a
    standing place.
    [1913 Webster]
 
   4. A declaration of the principles upon which a person, a
    sect, or a party proposes to stand; a declared policy or
    system; as, the Saybrook platform; a political platform.
    "The platform of Geneva." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) A light deck, usually placed in a section of the
    hold or over the floor of the magazine. See {Orlop}.
    [1913 Webster]
 
   {Platform car}, a railway car without permanent raised sides
    or covering; a f?at.
 
   {Platform scale}, a weighing machine, with a flat platform on
    which objects are weighed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Platform \Plat"form`\, v. t.
   1. To place on a platform. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To form a plan of; to model; to lay out. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Church discipline is platformed in the Bible.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 platform
   n 1: a raised horizontal surface; "the speaker mounted the
      platform"
   2: a document stating the aims and principles of a political
     party; "their candidate simply ignored the party platform";
     "they won the election even though they offered no positive
     program" [syn: {platform}, {political platform}, {political
     program}, {program}]
   3: the combination of a particular computer and a particular
     operating system
   4: any military structure or vehicle bearing weapons [syn:
     {platform}, {weapons platform}]
   5: a woman's shoe with a very high thick sole [syn: {chopine},
     {platform}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 platform /plɑtfɔrm/
  platform

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top