ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extravagance

EH0 K S T R AE1 V AH0 G AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extravagance-, *extravagance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extravagance(n) ความฟุ่มเฟือย, See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. improvidence, overspending, prodigality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness

English-Thai: Nontri Dictionary
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This tournament is an extravagance we cannot afford.การแข่งขันนี่ เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อยที่เราไม่อาจจ่ายได้ Lord Snow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extravaganceAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
extravaganceHis extravagance is out of proportion to his wage.
extravaganceSuch extravagance is beyond my reach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความฟุ้งเฟ้อ(n) extravagance, See also: lavishness, prodigality, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: ประชาชนลอกเลียนวัฒนธรรมการบริโภคของชาวต่างชาติจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย, Thai Definition: การใช้จ่ายเกินควร

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRAVAGANCE EH0 K S T R AE1 V AH0 G AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extravagance (n) ˈɪkstrˈævəgəns (i1 k s t r a1 v @ g @ n s)
extravagances (n) ˈɪkstrˈævəgənsɪz (i1 k s t r a1 v @ g @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺张浪费[pū zhāng làng fèi, ㄆㄨ ㄓㄤ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] extravagance and waste (成语 saw), #33,745 [Add to Longdo]
挥霍无度[huī huò wú dù, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄛˋ ㄨˊ ㄉㄨˋ, / ] extravagance; extravagant, #68,785 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überspanntheit {f}; Extravaganz {f} | Überspanntheiten {pl}; Extravaganzen {pl}extravagance | extravagances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
豪勢;豪盛[ごうせい, gousei] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance [Add to Longdo]
豪奢[ごうしゃ, gousha] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance [Add to Longdo]
散財[さんざい, sanzai] (n,vs) expense; waste of money; extravagance [Add to Longdo]
食い倒れ[くいだおれ, kuidaore] (n) (See 大阪の食い倒れ) bringing ruin upon oneself by extravagance in food [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
浪費[ろうひ, rouhi] (n,vs,adj-no) waste; extravagance; (P) [Add to Longdo]
奢り[おごり, ogori] (n) luxury; treat; extravagance [Add to Longdo]
奢侈[しゃし, shashi] (adj-na,n) luxury; extravagance [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (n) extravagance; luxury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extravagance \Ex*trav"a*gance\, n. [Cf. F. extravagance. See
   {Extravagant}, and cf. {Extravaganza}.]
   1. A wandering beyond proper limits; an excursion or sally
    from the usual way, course, or limit.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being extravagant, wild, or prodigal beyond
    bounds of propriety or duty; want of moderation; excess;
    especially, undue expenditure of money; vaid and
    superfluous expense; prodigality; as, extravagance of
    anger, love, expression, imagination, demands.
    [1913 Webster]
 
       Some verses of my own, Maximin and Almanzor, cry
       vengeance on me for their extravagance. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The income of three dukes was enough to supply her
       extravagance.             --Arbuthnot.
 
   Syn: Wildness; irregularity; excess; prodigality; profusion;
     waste; lavishness; unreasonableness; recklessness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extravagance
   n 1: the quality of exceeding the appropriate limits of decorum
      or probability or truth; "we were surprised by the
      extravagance of his description" [syn: {extravagance},
      {extravagancy}]
   2: the trait of spending extravagantly [syn: {extravagance},
     {prodigality}, {profligacy}]
   3: excessive spending [syn: {extravagance}, {prodigality},
     {lavishness}, {highlife}, {high life}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top