Search result for

*ter*

(1066 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ter, -ter-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS Church,
trade terms[เทรด เทอมส] (n ) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter (n ) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
edgecuterKindly delete the photos.
stereotype (n ) general image of a certain group of people
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF]
See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi
young sister (n ) younger sister

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
interferon[interferon] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) interferon

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
latter-day saints (n ) สิทธิชนยุคสุดท้าย

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์
sphygmomanometerเครื่องวัดความดันของโลหิต
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
blister(n) แผลพุพอง
internal medicine(n) อายุรกรรม
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
take after(vt.) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
ternary(adj) ซึ่งประกอบด้วยสามส่วน, S. treble, triple, triplex,
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
watershed(n) ลุ่มน้ำ
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง
flyswatter(n) ไม้ตีแมลงวัน, ไม้ตียุง
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ
tertiary(adj) ตติยภูมิ, ลำดับสาม
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ster[SUF] ผู้ซึ่ง
term[N] ระยะเวลาที่กำหนด, See also: ระยะเวลาหนึ่ง, เวลาที่กำหนด, Syn. span, interval, cycle
term[N] ภาคเรียน, Syn. course, phase
term[N] สมัย, See also: คราว, ครั้ง, วาระ
term[N] คำศัพท์, Syn. expression, phrase, word
term[VT] ตั้งชื่อ, See also: เรียกชื่อ
tern[N] นกทะเลในสกุล Sterna คล้ายนกนางนวล
tern[N] กลุ่มที่มี 3 (คน, อัน, ชิ้น)
after[ADJ] ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, Syn. later, next
after[PREP] ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่
after[ADV] ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่, Syn. later, next
after[CONJ] หลังจาก, Syn. later than
alter[VT] ทำหมัน, See also: ตอน, Syn. castrate, spay
alter[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน, Syn. modify, adjust, remodel
alter[VI] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
alter[VT] เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี, See also: แปลง
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
deter[VT] ขัดขวาง, See also: ยับยั้ง, ป้องกัน, Syn. avert, prevent
enter[VI] เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter[VT] เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter[VT] เข้าร่วม, See also: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก, Syn. enroll, join, take part in
enter[VT] นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ, Syn. submit
enter[VT] ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, See also: บันทึกลงไปในหนังสือ, Syn. inscribe, record, write down
ester[N] สารประกอบอินทรีย์เกิดจากปฏิกิริยาของกรดกับอัลกอฮอล์, See also: สารเอสเตอร์
inter[VT] ฝังศพ, Syn. bury, entomb
inter[PRF] ระหว่าง, See also: ร่วมกัน
later[ADV] ในภายหลัง, See also: ต่อมา, ภายหลัง, ในไม่ช้า, Syn. subsequently
liter[N] ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน), Syn. litre
mater[N] แม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มารดา, Syn. mother
meter[N] หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร, See also: เมตร
meter[N] จังหวะในเพลง, See also: ท่วงทำนอง, Syn. rhythm, beat, pulse
meter[VT] วัดมาตร, See also: วัดมิเตอร์, วัดด้วยมิเตอร์
meter[SUF] อุปกรณ์
miter[N] หมวกที่พระใส่
niter[N] ดินประสิว
otter[N] นาก, See also: ตัวนาก
outer[ADJ] ที่อยู่รอบนอก, Syn. exterior, external, Ant. internal, interior
outer[ADJ] ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
pater[N] พ่อ, See also: บิดา, Syn. father, dad, daddy, papa
peter[VI] ค่อยๆ หมด, See also: จางหายไป, ค่อยๆ น้อยลง
stern[ADJ] เข้มงวด
terms[N] ข้อตกลง, See also: ข้อสัญญา, Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding
terra[N] แผ่นดิน, See also: พื้นดิน
terse[ADJ] กะทัดรัด, See also: รวบรัด, สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี, Syn. brief, concise, pointed, exact, Ant. wordy, verbose, prolix
uteri[N] มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
utter[VT] พูด, See also: กล่าว, เอ่ย, คุย, เล่า, Syn. talk, speak
utter[VT] เปล่งเสียง, See also: ออกเสียง, Syn. pronounce
utter[VT] แจ้งให้ทราบ, See also: ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. tell, express
utter[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งสิ้น อย่างสมบูรณ์, Syn. total, complete
voter[N] ผู้ออกเสียง, See also: ผู้ลงคะแนนเสียง, Syn. electorate, elector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
adenomatous goiter with hดูที่ hyperthyrodism
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
adultery(อะดัล' เทอรี่) n. การเป็นชู้
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence)
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
aftertime(อาฟ' เทอะไทมฺ, แอฟ-') n. อนาคต (future time)
afterward(อาฟ' เทอะเวิร์ด, แอฟ-') adv. ภายหลัง, Syn. afterwards (after)
afterword(อาฟ' เทอเวิร์ด, แอฟ-) n. คำแถลงท้ายเล่ม., Syn. afterwords
afterworld(อาฟ' เทอะเวิลดฺ' แอฟ-) n. ชาติหน้า (future world)
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking)
air letterไปรษณีย์อากาศ, จดหมายอากาศ
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
aldosterone(แอลโดสทิโรน์') n. Biochem. ฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากเปลือกของต่อม adrenal gland (a hormone) ดูที่ adrenal gland
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adulteration(n) การเจือปน,สิ่งเจือปน
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adulterous(adj) เป็นชู้
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
after(adj) ภายหลัง,หลังจาก
after(adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง
after(con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง
afterbirth(n) รก
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
anteroom(n) ห้องเฉลียง
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
aster(n) ดอกแอสเตอร์
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
asteroid(n) ดาวเคราะห์
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ดู jus civile ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
page printerเครื่องพิมพ์รายหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial veneer crown; partial crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plugging materialฝาครอบสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoicterus; pseudojaundiceอาการเสมือนดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudojaundice; pseudoicterusอาการเสมือนดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processor interruptการขัดจังหวะตัวประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the uterusมดลูกยื่นย้อย, มดลูกโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, intermenstrual; pain, middleอาการปวดช่วงว่างระดู, อาการปวดเหตุตกไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, middle; pain, intermenstrualอาการปวดช่วงว่างระดู, อาการปวดเหตุตกไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, referred; pain, heterotopic; telalgiaอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procidentia uteri; hysteroptosisมดลูกย้อย [มีความหมายเหมือนกับ procidentia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallelometerมาตรความขนาน [มีความหมายเหมือนกับ surveyor] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prenaris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; naris, external; nostrilรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmasterนายไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postmenopausal; postclimacteric-หลังวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, internal; pathology, medicalอายุรพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, medical; pathology, internalอายุรพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, intermediate; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, middle; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, internal occipitalปุ่มในของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, external occipitalปุ่มนอกของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percolating watersน้ำที่ไหลซึมผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plotterเครื่องวาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prefix characterอักขระเติมหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pitot tube anemometerมาตรความเร็วลมแบบพิโทต์ทิวบ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygopalatine fissureรอยแยกเทอริโกแพลาทีน [มีความหมายเหมือนกับ pterygomaxillary fissure] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygopalatine fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygomaxillary fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive pole; positive terminalขั้วบวก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyelometerมาตรกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimeterมาตรเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planimeterมาตรพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prolapse of the intervertebral disc; prolapse of the intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain center; pain centreศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain centre; pain centerศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principle of territorialityหลักว่าด้วยเขตอำนาจภายในอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallel computerคอมพิวเตอร์งานขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parallel drainage patternแบบรูปทางน้ำขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotterเครื่องวาด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interactive multimediaสื่อประสมเชิงโต้ตอบ, ส่วนมากใช้ สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Nonbook materialวัสดุไม่ตีพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alternative titleชื่อเรื่องรอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Term paperภาคนิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Terminalเทอร์มินัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alternative titleชื่อเรื่องรอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General Material Designation คำระบุประเภทวัสดุอย่างกว้าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Card sorterแผงเรียงบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chapterตอน, ส่วน, บทหนึ่งของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Interlibrary loanการยืมระหว่างห้องสมุด
การยืมระหว่างห้องสมุด คือ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้เพื่อให้มีการยืม ทำสำเนาเอกสาร จากห้องสมุดแห่งอื่น เป็นการขยายการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้รับเอกสาร หนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องการใช้ได้ แม้ว่าจะไม่มีรายการนั้นๆ อยู่ในห้องสมุดที่ผู้ใช้นั้นสังกัดอยู่ โดยต้องมีการกรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมลงในแบบฟอร์ม การใ้ห้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด อาจทำได้ 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้บริการไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม ผ่านให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ผู้ใช้สังกัดอยู่ และนำไปแบบฟอร์มนี้ไปติดต่อยืมด้วยตนเอง

2. ให้ห้องสมุดดำเนินการให้

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ส่งให้บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบดำเนินการให้ ขอใช้บริการไปยังห้องสมุดที่มีข้อมูล/ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Federation of Library Assoสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) มีวัตถุประสงค์ในการประสานสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และร่วมมือกันสร้างความพัฒนาถาวรให้แก่ห้องสมุด และสถาบันบริการสารนิเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางมาตรฐานงานเทคนิคของห้องสมุด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกจำนวน 1,600 คน / หน่วยงาน จาก 150 ประเทศ

IFLA มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระระดับสากล ไม่แสวงหากำไร ให้คำแนะนำปรึกษาด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สภาระหว่างประเทศว่าด้วยการจดหมายเหตุ และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม IFLA ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Edinburgh, Scotland และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ตั้งสำนักงานที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

IFLA จัดการประชุมวิชาการทุกปีโดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปตามประเทศสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้บรรณารักษ์นานาชาติจากทั่วโลกได้มาพบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และสร้างมิตรภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IFLA ครั้งที่ 65 ในปี พ.ศ. 2542 (วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2542) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การประชุม หัวข้อการประชุมในครั้งนั้น เรื่อง On the Threshold of the 21st Century : Libraries as Gateways to an Enlightened World หรือ ห้องสมุดเป็นประตูไปสู่โลกอันสดใสในรุ่งอรุณแห่งศตวรรษใหม่ สนใจกิจกรรมการจัดประชุมของ IFLA ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ifla.org [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Serial Data Systemระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ

ระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ (ISDS) เป็นระบบที่ดำเนินการเก็บรวบรวมและสร้างแหล่งข้อมูลวารสารทั่วโลกด้วยคอมพิวเตอร์ ในการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าเป็นสมาชิก ISDS ได้ โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติระดับประเทศขึ้น ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ประเทศสมาชิก คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

ISSN เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

In<b>ter</b>national Standard Book Number

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ International Standard Book Number หรือ ISBN

ประวัติความเป็นมา : บริษัท W.H. Smith (http://www.whsmith.co.uk) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของอังกฤษ ได้ร่วมกับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และ Prof. F.G. Foster แห่ง The London School of Economic จัดทำตัวเลขกำกับหนังสือเพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Standard Book Number: SBN) ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมา ISO (International Standard Organization: องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ) ร่วมกับสมาคมสำนักพิมพ์ และห้องสมุดต่างๆ ของยุโรป และอเมริกา เห็นความสำคัญของตัวเลขดังกล่าว จึงปรับปรุงให้เป็นระบบสากล ในปี ค.ศ. 1970 เรียกว่า ISBN (International Standard Book Number)

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ ISBN มาใช้โดยปี พ.ศ. 2519 หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้าง ISBN ภายในประเทศ และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

โครงสร้างของเลข ISBN : เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก สำหรับ สวทช. คือ 229 ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X

ISBN เป็นประโยชน์ต่อหลายวงการ เช่น ห้องสมุด นำ ISBN มาประยุกต์ใช้ในการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ร้านหนังสือ คลังสินค้าต่างๆ ISBN ช่วยในการบริหารสินค้าและคลังสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ : สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี 1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด

สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถขอ ISBN ได้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด 6. บัตรอวยพร บัตรคำ 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสาร,อัดสำเนา,โรเนียว,copyprint) 10. สิ่งพิมพ์ขนาด A5 ที่มีเนื้อหาไม่เกิน 50 หน้า ซึ่งจัดเป็นจุลสาร 11.ISBN ไม่สามารถกำหนดย้อนหลังได้

ตัวอย่างบาร์โค้ด ISBN ที่พิมพ์ลงบนปกหนังสือ :

In<b>ter</b>national Standard Book Number        In<b>ter</b>national Standard Book Number [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน

การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้

1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน

2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ

3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน)

4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ

การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง

ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Internetอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library materialทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Newsletterจดหมายข่าว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Nonbook materialทรัพยากรไม่ตีพิมพ์

นอกจากทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed material) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร เป็นต้น ทรัพยากรสารสนเทศอีกประเภทหนึ่ง คือ ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (Nonbook material หรือ Non-printed material)

ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ หมายถึง สื่อที่ใช้ในการบันทึกความรู้ที่นำเสนอสาระความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา

ประเภทของทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ จำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ และ วัสดุย่อส่วน

1. โสตทัศนวัสดุ หมายถึง วัสดุสำหรับฟังหรือดู ด้วยการนำเสนอเสียงและภาพมากกว่าตัวหนังสือ ตัวอย่าง โสตทัศนวัสดุ แผนภูมิ หุ่นจำลอง เทปเสียง แผ่นเสียง ภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์ เป็นต้น

2. วัสดุย่อส่วน เป็นการถ่ายภาพย่อส่วนของเอกสารต้นฉบับลงบนแผ่นฟิล์มหรือกระดาษทึบแสง ซึ่งเป็นการย่อให้มีขนาดเล็กจนไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าและต้องมีเครื่องอ่านเฉพาะ ตัวอย่าง วัสดุย่อส่วน เช่น ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช และ ไมโครคาร์ด

โสตทัศนวัสดุ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ โสตวัสดุ ทัศนวัสดุ และโสตทัศวัสดุ

1. โสตวัสดุ (Audio Materials) คือ สื่อสำหรับฟัง นำเสนอข้อมูล ความรู้ด้วยเสียง เช่น เทปบันทึกเสียง และ แผ่นเสียง เป็นต้น

2. ทัศนวัสดุ (Visual Materials) คือ สื่อสำหรับดู นำเสนอข้อมูล ความรู้ด้วยภาพ เช่น วัสดุกราฟิก แผ่นโปร่งใส สไลด์ วัสดุย่อส่วน และ หุ่นจำลอง เป็นต้น

3. โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials) คือ สื่อสำหรับฟังและดู นำเสนอข้อมูล ความรู้ด้วยเสียงและภาพ โดยอาศัยอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Printerเครื่องพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Term paperภาคนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Terminalเทอร์มินัล, เครื่องปลายทาง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer gameเกมคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

  English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
  *egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
  absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
  after a fashion (phrase ) ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเลิศเลอ
  All that glitters is not gold (Idioms ) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
  alternatively (adv ) อีกทางเลือกหนึ่ง
  animal shelter adoptionsการนำ(สัตว์)ไปเลี้ยงจากโรงเลี้ยงสัตว์
  ask after (PHRV ) ทักทายปราศรัย, ถามสารทุกข์สุขดิบ, ไปเยี่ยมเยียน(ถามอาการ)
  See also: S. inquire after,
  Bank for International Settlements (org ) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
  banter (n ) มุขตลก
  Barrister (n ) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล
  See also: S. Advocate,
  better off (adj ) มีเงินทองมากกว่าเดิม
  bilateral agreement[ไบ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ (wikipedia.org)
  bilateral pneumonia (name uniq ) ลักษณะของปอดอักเสบทั้งสองข้าง
  blockbusterภาพยนตร์หรือหนังสือที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชมหรือผู้อ่าน, หนังทำเงิน, หนังสือขายดี
  bottom dead center (n) จุดศูนย์ตายล่าง (ลูกสูบเครื่องยนต์)
  butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n ) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)
  casterbow (n) ดาก
  See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
  casterbow (n) ดาก
  See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
  casterbow (n) ดาก
  See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
  caterบริการ
  catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง
  cemetery of crematoryสถานที่ใช้ในการปลงศพ
  Center swivel joint (n ) ข้อต่อจุดหมุนส่วนกลาง
  characterise (vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ
  Civil Aviation Training Center (name org ) สถาบันการบินพลเรือน
  See also: R. CATC
  close quarters battle (n ) การต่อสู้ระยะประชิด
  community enterpriseวิสาหกิจชุมชน
  computer terminal (n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง
  consent letter (n law ) หนังสือแสดงความยินยอม
  Council of Ministers"คณะมนตรีบริหาร" เป็นชื่อเรียกรัฐบาลระดับแคว้น รัฐ หรือภูมิภาค คำนี้ปรากฎในบางประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ หัวหน้าคณะมนตรีบริหารมักมีชื่อตำแหน่งว่า "มุขมนตรี"
  counterintuitive (n ) การโต้ตอบตามสัญชาตญาณ
  counterpart (n ) คู่ฉบับ
  counterparty (n ) คู่ค้า
  counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj ) ไม่สร้างสรรค์
  counterstate (n ) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government.
  See also: S. shadow government,
  court jester (n ) ตัวตลกวังหลวง
  criteria[คไรเทีย-เรียน] (prep) เกณฑ์, บรรทัดฐาน
  dark matter (n ) สสารมืด
  densitometer (n ) เครื่องมือวัดแสง และความเข้มแสง ใช้ใน Fuel supply system
  dexter (slang ) คนขยันเรียน
  earth-shatteringโลกาวินาศ, โลกสะท้าน
  enter a pleaยื่นคำให้การ
  enterpriseวิสาหกิจ
  Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n} (n) ชีวิตในวัยผู้ใหญ่
  ever after (phrase ) รักนิรันดร์
  flesh eating bacteria (n ) แบคทีเรียกินเนื้อมนุษย์ เป็นแบคทีเรียเติบโตในบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย จะเป็นจุดที่แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี หรือ เมื่อติดเชื้อแบคทีเรียนี้แล้วออกซิเจนและการหมุนเวียนของเลือดจะชลอการแบ่งตัวของแบคทีเรีย
  For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
  foreign matter (n ) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม
  Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats

  ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
  A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ The Great Dictator (1940)
  - In the outer office.- ในสำนักงานด้านนอกครับ The Great Dictator (1940)
  Take a letter.จดเป็นตัวอักษร The Great Dictator (1940)
  - Just a few dissenters.- เพียงไม่กี่คนที่คัดค้าน The Great Dictator (1940)
  Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม The Great Dictator (1940)
  If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค The Great Dictator (1940)
  Sooner or later we'll have to go.ไม่ช้าก็เร็วเราต้องไป The Great Dictator (1940)
  Things are looking brighter now.ตอนนี้ฉันกำลังมองหาสิ่งนั้นอยู่ The Great Dictator (1940)
  Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่ The Great Dictator (1940)
  I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด The Great Dictator (1940)
  All right. Later.ก็ได้ เอาไว้ก่อน The Great Dictator (1940)
  We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ The Great Dictator (1940)
  Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน The Great Dictator (1940)
  - My dear! Those hands! - What's the matter with them?- ที่รักของฉัน ดูมือเธอสิ The Great Dictator (1940)
  Maybe I better not go.บางที่ฉันไม่ไปดีกว่า The Great Dictator (1940)
  Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed.ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป The Great Dictator (1940)
  A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
  I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์ The Great Dictator (1940)
  That Hynkel isn't such a bad fellow after all.เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ The Great Dictator (1940)
  - We'd better go home. - Yeah.- เราน่าจะกลับบ้านนะ The Great Dictator (1940)
  - Get some water!- เอาถังน้ำกั้นไว้ The Great Dictator (1940)
  We can go to Osterlich. That's still free.เราจะไป ออสตินลิค ที่นั้นยังคงมีเสรี The Great Dictator (1940)
  It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน The Great Dictator (1940)
  At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก. The Great Dictator (1940)
  Our place is at home, looking after our own affairs.เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา The Great Dictator (1940)
  "Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ. The Great Dictator (1940)
  What's the matter?เขาทำอะไรนี่ The Great Dictator (1940)
  - You'd both better get on the roof.- คุณต้องไปซ่อนบนหลังคา The Great Dictator (1940)
  You'll see him later.เธอจะได้เจอเขาแน่ The Great Dictator (1940)
  Osterlich!ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
  I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
  To the invasion of Osterlich!แด่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
  Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
  To take Osterlich!เพื่อบุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
  Attack Bacteria at once!ไปกำจัดพวกแบคทีเรีย The Great Dictator (1940)
  He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
  His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ The Great Dictator (1940)
  Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
  Entering the station is our Phooey, ready to greet his guest.สถานีรถไฟ สวะๆนี้ พร้อมที่จะต้อนรับแขก The Great Dictator (1940)
  This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
  His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย. The Great Dictator (1940)
  How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม The Great Dictator (1940)
  Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
  We shall not discuss the Osterlich situation.เราจะไม่พูดถึง สถานการณ์ ในออสตินลิค The Great Dictator (1940)
  This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ The Great Dictator (1940)
  I have arranged that he will enter from the far end of the room.ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ The Great Dictator (1940)
  Entering or leaving you must be first.สำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่าน The Great Dictator (1940)
  This is not for me. I like it better upstairs.สำหรับผมไม่ใช่แบบนี้ ผมชอบนั่งที่สูงๆ The Great Dictator (1940)
  You can't, they're all dead. That's why I'm building a new one. - Very interesting!นั้นสิ พวกมันตายหมด เป็นเหตุผลที่ผมสร้างมันอีกที่ The Great Dictator (1940)
  Where's the propellers? For going under the water!รู้ไหมใบพัดมีไว้ทำไม เอาดำน้ำ The Great Dictator (1940)

  ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
  ter3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
  ter4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
  ter5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
  ter80% of all information in the world's computers is in English.
  terA bad carpenter quarrels with his tools.
  terA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
  terA ballet theater is a place in which I can study motion well.
  terA bank lends us money at interest.
  terA bank was built to keep back the water of the river.
  terA bat flying in the sky looks like a butterfly.
  terA battery of aluminum pots and pans.
  terA big canoe was cutting through the water.
  terA big earthquake occurred in India yesterday.
  terA big fire broke out after the earthquake.
  terAbility to operate a computer is critical for this job.
  terA black coat is in fashion this winter.
  terA blister rose on one of her left fingers.
  terAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
  terAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
  terAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
  terAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
  terAbove all, scientific terms call for precise definitions.
  terAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
  terAbstract salt from seawater.
  terA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
  terA burglar broke into the shop yesterday.
  terA butterfly is a mature caterpillar.
  terA cafeteria is a self-service style restaurant.
  terA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
  terA capital letter is used at the beginning of a sentence.
  terA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
  terA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
  terA carpenter's tools.
  terA car went by at terrific speed.
  terA cat can see much better at night.
  terA cat ran after a mouse.
  terAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
  terAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
  terAccording to our teacher, she entered the hospital.
  terAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
  terAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
  terAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.
  terAccrued interest will be paid into your account.
  terA centimeter is a unit of length.
  terAcid rain in drinking water affects human health.
  terA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
  terA computer can calculate very rapidly.
  terA computer game was given me by my father.
  terA computer is a complex machine.
  terA computer is an absolute necessity now.

  Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
  ระหว่างชาติ[ADJ] international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
  ระหว่างประเทศ[ADJ] international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
  ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
  ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
  คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
  ตารางวา[CLAS] square wah, See also: square two-meters, Example: ที่ดินผืนนี้ราคาตารางวาละ 10,000 บาท, Thai definition: มาตราวัดของที่ดิน
  ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
  ตีความหมาย[V] interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
  ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
  น้ำแข็งเปล่า[N] ice water, See also: plain ice water, Syn. น้ำแข็ง, Example: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด
  น้ำเย็น[N] cold water, Ant. น้ำร้อน, Example: เมื่อฉันได้ดื่มน้ำเย็นสักแก้วแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: น้ำที่เย็น
  น้ำร้อน[N] hot water, Ant. น้ำเย็น, Example: เมื่อทุกคนกินอาหารเย็นมาเรียบร้อยแล้วแม่จึงต้มน้ำร้อนเพื่อชงชามาให้ดื่ม, Thai definition: น้ำที่ร้อน
  น้ำสะอาด[N] clean water, Ant. น้ำสกปรก, Example: เมื่อกรดด่างหรือสารเคมีเข้าตาควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่พอจะหาได้ทันที
  ผู้ตาม[N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
  ผู้แต่งตั้ง[N] appointer, See also: authority, Syn. คนแต่งตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ผู้ทดลอง[N] experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
  ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
  ผู้ประพันธ์[N] author, See also: writer, poet, Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี, Count unit: คน
  ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
  ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
  ผู้เลี้ยงดู[N] one who looks after/takes care of, Syn. คนเลี้ยงดู, Ant. ผู้ถูกเลี้ยงดู, Example: สุวรรณสามกล่าวว่าตนเองจะเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดา ทำให้บิดามารดารู้สึกตื้นตันใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เลี้ยงอย่างเอาใจใส่
  ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู[N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
  ป้ายหาเสียง[N] (political) campaign poster, See also: (political) campaign banner, Syn. แผ่นป้ายหาเสียง, Example: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี, Count unit: ป้าย, แผ่น, Thai definition: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
  ผู้นำเข้า[N] importer, Ant. ผู้ส่งออก, Example: สหรัฐฯ กำหนดโทษจำคุก 6 เดือนสำหรับผู้นำเข้าปลาชะโด, Count unit: ราย, Thai definition: ผู้ประกอบธุรกิจด้านการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ
  ภาคอีสาน[N] the north-eastern part, See also: the Northeast, Syn. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ภาคอีสานของไทยมีจรรยาปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัดเรียกว่า ฮีตสิบสอง, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
  มันวาว[V] glitter, See also: be glossy, be shiny, be glittery, Syn. แวววาว, Ant. หมอง, มัว, Example: ผ้าฟูยีเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งของทางภาคใต้ของไทยที่บางเบา มันวาว ดูหรูหรา แต่ราคาไม่แพง, Thai definition: ลักษณะที่ใสสว่าง
  มาตรฐานสากล[N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
  มิลลิเมตร[N] millimeter, Syn. มม., Example: จังหวัดตราดมีฝนรวมทั้งปี เฉลี่ยประมาณ 4,450 มิลลิเมตร, Thai definition: ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
  มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
  มือดี[N] unapprehended thief, See also: master thief, Example: รถจักรยานยนต์ถูกมือดีขโมยไปเสียแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ขโมยที่ยังจับไม่ได้, Notes: (สำนวน)
  มาตรวัด[N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
  พระบรมวงศ์เธอ[N] prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count unit: พระองค์
  พ่อค้าส่งออก[N] exporter, Ant. พ่อค้านำเข้า, Count unit: ราย, คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพค้าขายที่ส่งสินค้าออกไปขายภายนอกประเทศ
  ระยะสั้น[ADJ] short-term, Ant. ระยะยาว, Thai definition: เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เวลาสั้น
  รดน้ำต้นไม้[V] water, Example: เราควรให้ผู้ป่วยช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น กวาดบ้านถูกบ้าน รดน้ำต้นไม้ ล้างถ้วยชาม เป็นต้น, Thai definition: ให้น้ำซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้
  ระยะยาว[ADJ] long-term, Ant. ระยะสั้น, Example: การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเป็นการสร้างหนี้สินระยะยาว, Thai definition: เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เวลานาน
  รายชื่อ[N] list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count unit: รายชื่อ, Thai definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
  ระยะหลัง[ADV] later, See also: in time, later on, Syn. ช่วงหลัง, Ant. ระยะแรก, ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, Example: การป้อนคำสั่งที่ต้องใช้ตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อเนื่องกันทำให้เสียเวลา ระยะหลังจึงมีคนคิดพยายามหาวิธีการป้อนข้อมูลในรูปแบบอื่นขึ้นมา
  ระยะห่าง[N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  ลดลาวาศอก[V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
  ล้อเล่น[V] tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
  วัสดุก่อสร้าง[N] construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
  สนุกปาก[ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
  ศัพท์บัญญัติ[N] terminology, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กำหนดให้ใช้จากคำที่แปลมาจากภาษาอื่น
  วงการเมือง[N] political quarters, Syn. แวดวงการเมือง, Example: บางครั้งข่าวที่น่าสนใจอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวงการเมือง แต่อาจเป็นชุมชนเล็กๆ ในเมืองหลวงที่ไม่มีใครรู้จัก, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  วันหลัง[N] future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
  สถานบริการ[N] entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
  สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า[N] orphanage, See also: foster home, Syn. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า, Example: รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู
  สถานสงเคราะห์[N] foster home, Example: โรงพยาบาลต้องแยกเด็กแรกเกิดที่ติดเชื้อไปให้สถานสงเคราะห์ดูแลต่อไป, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ซึ่งช่วยเหลือหรือรับอุปการะผู้ที่มีความเดือดร้อน

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
  อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
  อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
  อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
  อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
  แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
  แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
  อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
  อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
  อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
  อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
  ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
  ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
  อาแจ็กซ์[TM] (Ājaek) EN: Ajax   FR: Ajax (Amsterdam) [m]
  อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
  อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
  อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
  อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
  อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat toknai) EN: internal bleeding   
  อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
  อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
  อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
  อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
  อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer
  อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
  อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
  อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
  อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
  อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
  อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt mahābandit) EN: Master of Arts ; M.A.   
  อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
  อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
  อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
  อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
  อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
  อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
  อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
  อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
  อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
  อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
  อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
  อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
  อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
  อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
  อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   
  อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
  อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
  อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel
  อัมสเตอร์ดัม[n. prop.] (Amstoēdam) EN: Amsterdam   FR: Amsterdam
  อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter

  CMU English Pronouncing Dictionary
  TER    T ER1
  TERM    T ER1 M
  ATER    EY1 T ER0
  TERI    T EH1 R IY0
  CATER    K EY1 T ER0
  OTTER    AA1 T ER0
  LYTER    L AY1 T ER0
  ENTER    EH1 N ER0
  ASTER    AE1 S T ER0
  ETTER    EH1 T ER0
  EATER    IY1 T ER0
  HATER    HH EY1 T ER0
  SOTER    S OW1 T ER0
  OUTER    AW1 T ER0
  KUTER    K Y UW1 T ER0
  MATER    M AA1 T ER0
  OSTER    AA1 S T ER0
  SATER    S AE1 T ER0
  PETER    P IY1 T ER0
  KATER    K EY1 T ER0
  MATER    M AE1 T ER0
  PATER    P EY1 T ER0
  LUTER    L UW1 T ER0
  RITER    R AY1 T ER0
  MATER    M EY1 T ER0
  TERAN    T EH1 R AH0 N
  STERK    S T ER1 K
  JETER    JH IY1 T ER0
  ESTER    EH1 S T ER0
  ARTER    AA1 R T ER0
  OTERI    OW0 T EH1 R IY0
  LATER    L EY1 T ER0
  ENTER    EH1 N T ER0
  CUTER    K Y UW1 T ER0
  RATER    R EY1 T ER0
  RUTER    R UW1 T ER0
  STERN    S T ER1 N
  TEREX    T EH1 R AH0 K S
  GETER    G EH1 T ER0
  INTER    IH2 N T ER1
  STERR    S T EH1 R
  SUTER    S UW1 T ER0
  AFTER    AE1 F T ER0
  BITER    B AY1 T ER0
  MITER    M AY1 T ER0
  OTERO    OW0 T EH1 R OW0
  METER    M IY1 T ER0
  APTER    AE1 P T ER0
  LITER    L IY1 T ER0
  ALTER    AO1 L T ER0

  Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
  Terr    (n) (t e1 r @ s)
  term    (v) (t @@1 m)
  tern    (n) (t @@1 n)
  mater    (n) (m ei1 t @ r)
  liter    (n) (l ii1 t @ r)
  Peter    (n) (p ii1 t @ r)
  Termi    (n) (t e@1 m ii)
  Terry    (n) (t e1 r ii)
  after    (j) (aa1 f t @ r)
  alter    (v) (oo1 l t @ r)
  apter    (j) (a1 p t @ r)
  aster    (n) (a1 s t @ r)
  cater    (v) (k ei1 t @ r)
  cuter    (j) (k y uu1 t @ r)
  deter    (v) (d i1 t @@1 r)
  eater    (n) (ii1 t @ r)
  enter    (v) (e1 n t @ r)
  inter    (v) (i1 n t @@1 r)
  later    (j) (l ei1 t @ r)
  meter    (n) (m ii1 t @ r)
  otter    (n) (o1 t @ r)
  outer    (j) (au1 t @ r)
  peter    (v) (p ii1 t @ r)
  stern    (n) (s t @@1 n)
  terms    (v) (t @@1 m z)
  terns    (n) (t @@1 n z)
  terse    (j) (t @@1 s)
  utter    (v) (uh1 t @ r)
  voter    (n) (v ou1 t @ r)
  water    (v) (w oo1 t @ r)
  ouster    (n) (au1 s t @ r)
  Easter    (n) (ii1 s t @ r)
  Exeter    (n) (e1 k s i t @ r)
  Teresa    (n) (t @1 r ii1 z @)
  Ulster    (n) (uh1 l s t @ r)
  Walter    (n) (w oo1 l t @ r)
  after-    (j) - (aa1 f t @ r -)
  afters    (n) (aa1 f t @ z)
  alters    (v) (oo1 l t @ z)
  artery    (n) (aa1 t @ r ii)
  astern    (a) (@1 s t @@1 n)
  asters    (n) (a1 s t @ z)
  banter    (v) (b a1 n t @ r)
  barter    (v) (b aa1 t @ r)
  batter    (v) (b a1 t @ r)
  beater    (n) (b ii1 t @ r)
  better    (v) (b e1 t @ r)
  bitter    (n) (b i1 t @ r)
  boater    (n) (b ou1 t @ r)
  buster    (n) (b uh1 s t @ r)

  Japanese-Thai: Longdo Dictionary
  テロ[てろ, tero] (n) การก่อการร้าย, See also: テロリズム
  テロリズム[てろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้าย, See also: テロ
  [てら, tera] (n) วัดของศาสนาพุทธ
  寺小屋[てらこや, terakoya] (n) โรงเรียนวัด

  Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  テレホンカード[てらほんかあど, terehonkaado, terahonkaado , terehonkaado] (n ) บัตรโทรศัพท์
  テレビ[てれび, terebi, terebi , terebi] (n ) โทรทัศน์

  Japanese-Thai: Saikam Dictionary
  建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
  遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขวางกั้น English: to interrupt
  遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขัด English: to intercept
  立てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
  立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
  構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
  育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
  手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดูแลเอาใจใส่ English: to look after
  期間[きかん, kikan] Thai: ระยะเวลา English: term
  潜る[もぐる, moguru] Thai: ดำน้ำ English: to dive (into water)
  後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
  遭う[あう, au] Thai: ประสบ English: to encounter
  輝く[かがやく, kagayaku] Thai: แวววาว English: to glitter
  当てる[あてる, ateru] Thai: ทาย
  [かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
  インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต English: Internet
  中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
  塗る[ぬる, nuru] Thai: ฉาบสี English: to plaster
  実行中[じっこうちゅう, jikkouchuu] Thai: อยู่ในระหว่างดำเนินการ English: internal execution
  大工[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter
  寺内[てらうち, terauchi] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Terauchi (pl,pn)
  慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
  対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
  極める[きわめる, kiwameru] Thai: ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ English: to master
  登録[とうろく, touroku] Thai: จดทะเบียน English: register
  捨てる[すてる, suteru] Thai: โยนทิ้ง English: to throw away
  捨てる[すてる, suteru] Thai: สละทิ้ง English: to resign
  捨てる[すてる, suteru] Thai: ทอดทิ้ง English: to cast aside
  以上[いじょう, ijou] Thai: ยิ่งกว่า English: greater than
  [みず, mizu] Thai: น้ำ English: water
  大外れ[おおはずれ, oohazure] Thai: ผิดพลาดมาก English: utter failure
  文字[もじ, moji] Thai: ตัวอักษร English: letter (of alphabet)
  ホテル[ほてる, hoteru] Thai: โรงแรม English: hotel
  狩人[かりゅうど, karyuudo] Thai: นักล่า English: hunter
  呟く[つぶやく, tsubuyaku] Thai: บ่นพึมพำ English: to mutter
  母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
  見舞う[みまう, mimau] Thai: เยี่ยมไข้ English: to ask after (health)
  組み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ก่อขึ้นมา English: to set up
  組み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ประกอบ(ชิ้นส่วน) English: to assemble
  出逢う[であう, deau] Thai: เจอ English: to encounter
  基準[きじゅん, kijun] Thai: หลักเกณฑ์ English: criteria
  激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
  コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
  充てる[あてる, ateru] Thai: กำหนดขึ้น English: to set aside
  [か, ka] Thai: บท(ในหนังสือ) English: counter for chapters (of a book)
  運河[うんが, unga] Thai: ทางน้ำ English: waterway
  資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials
  洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style
  墓地[ぼち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery
  培う[つちかう, tsuchikau] Thai: ทำนุบำรุง English: to foster

  German-Thai: Longdo Dictionary
  Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
  Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
  Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
  Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
  Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
  Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
  Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
  Meter(n) |der, pl. Meter| เมตร
  Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
  Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
  Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
  Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
  Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา
  Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
  Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
  Tochter(n) |die, pl. Töchter| ลูกสาว
  Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ
  Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
  Vater(n) |der, pl. Väter| พ่อ
  Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท
  darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
  gesternเมื่อวาน
  hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
  international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
  späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
  unter anderemเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว
  unterใต้
  weiterต่อไป
  weitere, See also: weiter
  weiteren, See also: weiter
  weiterhinต่อจากนั้น, เลยจากนั้น
  Butter(n) |die| เนย
  Eltern(n) |pl.| พ่อแม่
  Eltern(n) |pl.| ผู้ปกครอง
  Fenster(n) |das, pl. Fenster| หน้าต่าง
  alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ
  Interessen(n) |pl.|, See also: das Interesse
  Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
  unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน
  Leiter(n) |die, pl. Leiter| บันได
  Wörterbuch(n) |das, pl. Wörterbücher| พจนานุกรม
  zittern(vi) |zitterte, hat gezittert| สั่น, สั่นไหว, สั่นสะท้าน
  Unterhose(n) |die, pl. Unterhosen| กางเกงชั้นใน
  Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี
  unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
  unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
  unterscheiden(vt) |unterschied, hat unterschieden| แยกความแตกต่าง
  untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
  unterordnen(vt) |unterordnete, hat untergeordnet| ทำให้เป็นรอง, ทำให้อยู่ในลำดับรอง เช่น Welche Zahnpasta die beste ist, spielt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.
  etw. verstehen unter (D)(vt) มีคำแปลหรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Unter einer Familie versteht man die Eltern und ihre Kinder.

  German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  *alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ
  Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
  See also: S. go home,
  Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
  der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
  Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
  See also: S. Steward {m},
  Sintern {n} (n) การสตุ
  Stern,-e (n) ดาว, ดารา
  Strafregister {n} (n) บันทึกอาชญากรรม
  Tauwetter {n} (n) ช่วงที่หิมะหรือน้ำแข็งละลายเป็นน้ำ
  unterschiedlich (adj ) ที่แตกต่างกัน, หลากหลาย
  untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb (vi ) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า
  ีunter (adj) ข้างล่าง

  German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
  terredder [Add to Longdo]
  gemessenmetered [Add to Longdo]
  miautcaterwauls [Add to Longdo]
  Freibriefe {pl}charters [Add to Longdo]
  Futter {n}chows [Add to Longdo]
  Futter {n}provender [Add to Longdo]
  Hauptcomputer {m}host [Add to Longdo]
  Mieter {m}tenant [Add to Longdo]
  Ritter {m}chevalier [Add to Longdo]
  Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
  Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
  Abbindezeit {f} (bei Zement)water curing [Add to Longdo]
  Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
  Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling [Add to Longdo]
  Abblätterung {f}chipping [Add to Longdo]
  Abblendschalter {m}dip switch [Add to Longdo]
  Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
  Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
  Abdanker {m}; Verzichter {m}; Thronverzichter {m}abdicator [Add to Longdo]
  Abdichter {m} | Abdichter {pl}caulker | caulkers [Add to Longdo]
  Abdichtung {f}draughtproofing; waterproofing [Add to Longdo]
  Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
  Abendrot {n}; Sonnenuntergang {m}sunset [Add to Longdo]
  Abendröte {f}afterglows [Add to Longdo]
  Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
  Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
  (herumliegender) Abfall {m}; Straßenabfall {m}litter [Add to Longdo]
  Abfall {m}; Verschwendung {f} | Abfälle {pl}waste | litter; waste [Add to Longdo]
  Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin [Add to Longdo]
  Abfalleimer {m}; Abfallbehälter {m}dust bin [Add to Longdo]
  Abfallcontainer {f}; Müllcontainer {f}trash dumpster [Am.] [Add to Longdo]
  Abfangen {n}; Abhören {n}; Abwehr {f}interception [Add to Longdo]
  Abfangjäger {m} [mil.]interceptor; fighter interceptor [Add to Longdo]
  Abfangventil {n}intercept valve [Add to Longdo]
  Abfangwasser {n}intercepted water [Add to Longdo]
  Abfertigungsgebäude {n}passenger terminal [Add to Longdo]
  Abfertigungshalle {f}terminal building; check-in area [Add to Longdo]
  Abfertiger {m}expediter [Add to Longdo]
  Abfertigungsschalter {m}check-in counter [Add to Longdo]
  Abfindungsvertrag {m}termination agreement [Add to Longdo]
  Abfluss {m}; Ablauf {m} | beschleunigter Abflussflowing off; discharge; drain; flow | accelerated flow [Add to Longdo]
  Abflussrinne {f}gutter [Add to Longdo]
  Abflussverhalten {n}runoff characteristics [Add to Longdo]
  Abfrage {f}interrogation [Add to Longdo]
  Abfrageeinrichtung {f}interrogator [Add to Longdo]
  Abfragekriterium {n}qualifier [Add to Longdo]
  Abfragestation {f}retrieval terminal [Add to Longdo]
  Abgabetermin {n}closing date; submission date [Add to Longdo]
  Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
  Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals [Add to Longdo]

  French-Thai: Longdo Dictionary
  Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
  enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
  parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
  acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
  acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
  acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
  chanter(vi) ร้องเพลง
  habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
  rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
  présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
  porter(vt) |je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, ils portent| ยก, ขน
  monter(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
  sauter aux yeux(phrase) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ex: Tu l'aimes bien...je saia! Cela me saute aux yeux!
  jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป
  sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
  Image:
  zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด
  écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ
  augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.
  charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

  French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  interior (n vi vt adv prep) ตกแต่งภายใน
  See also: S. ข้างใน,
  not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
  See also: R. hold water-ถูกต้อง

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
  簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
  糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
  蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
  [はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
  鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
  鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
  鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
  ・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
  ・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
  @系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
  2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
  3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
  3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
  4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
  ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
  ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
  ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
  BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
  BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
  CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
  CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
  CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
  CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
  CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
  CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
  CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
  CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
  CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
  CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
  COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
  CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
  CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
  ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
  F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
  FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
  GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
  GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
  HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
  ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
  ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
  IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
  IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
  IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
  IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
  IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
  IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
  IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
  ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
  ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  [zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
  [zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
  [děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once, #38 [Add to Longdo]
  [hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later, #42 [Add to Longdo]
  [kān, ㄎㄢ, ] to look after; to take care of; to watch; to guard, #56 [Add to Longdo]
  [ā, , ] (interj.); ah, #57 [Add to Longdo]
  [á, ㄚˊ, ] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress, #57 [Add to Longdo]
  [ǎ, ㄚˇ, ] (interj. for surprise), #57 [Add to Longdo]
  [à, ㄚˋ, ] oh (interjection), #57 [Add to Longdo]
  [xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
  [de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]
  [zhī, , ] (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it, #76 [Add to Longdo]
  记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
  [lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
  [lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
  企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise, #91 [Add to Longdo]
  [yǐ, ㄧˇ, ] already; to stop; then; afterwards, #104 [Add to Longdo]
  [zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then), #110 [Add to Longdo]
  [nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior, #119 [Add to Longdo]
  [ní, ㄋㄧˊ, ] woolen material, #135 [Add to Longdo]
  管理[guǎn lǐ, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] to supervise; to manage; to administer; management; administration, #143 [Add to Longdo]
  [shì, ㄕˋ, ] matter; thing; item; work; affair, #175 [Add to Longdo]
  [wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external, #207 [Add to Longdo]
  [jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to meet; to appear (to be sth); to interview, #211 [Add to Longdo]
  [dài, ㄉㄞˋ, / ] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise, #216 [Add to Longdo]
  国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]
  [la, ㄌㄚ˙, ] (an auxiliary word performing the grammatical functions of mood); fusion of le + a; follows after 比如 listed examples, #219 [Add to Longdo]
  [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ, ] water; river; surname Shui, #228 [Add to Longdo]
  [bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc), #246 [Add to Longdo]
  [hào, ㄏㄠˋ, / ] day of a month; (suffix used after) name of a ship; (ordinal) number, #260 [Add to Longdo]
  之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, / ] afterwards; following; later; after, #286 [Add to Longdo]
  [huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
  进入[jìn rù, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ, / ] to enter; to join; to go into, #319 [Add to Longdo]
  一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once, #329 [Add to Longdo]
  地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect, #330 [Add to Longdo]
  [mǐ, ㄇㄧˇ, ] meter (classifier); rice; surname Mi, #335 [Add to Longdo]
  [xiàng, ㄒㄧㄤˋ, / ] back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); surname Xiang, #345 [Add to Longdo]
  方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, ] way (of life); pattern; style; mode; manner, #348 [Add to Longdo]
  [rù, ㄖㄨˋ, ] to enter; entering tone (classical Chinese), #374 [Add to Longdo]
  [zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle, #379 [Add to Longdo]
  [zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to take possession of; to occupy; to constitute; to make up; to account for; 占 sometimes used as traditional character, #380 [Add to Longdo]
  [zhàn, ㄓㄢˋ, ] to take possession of; to occupy; to constitute; to make up; to account for; 佔 sometimes used as traditional character, #380 [Add to Longdo]
  中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
  [xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence, #390 [Add to Longdo]
  [qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] strong; powerful; better; slightly more than; vigorous; violent; surname Qiang, #391 [Add to Longdo]
  事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, ] affair; matter; thing; business, #392 [Add to Longdo]
  决定[jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to decide (to do something); to determine; to resolve, #394 [Add to Longdo]
  标准[biāo zhǔn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] (an official) standard; norm; criterion, #397 [Add to Longdo]
  然后[rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ, / ] after; then (afterwards); after that; afterwards, #407 [Add to Longdo]
  昨天[zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ, ] yesterday, #411 [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
  X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
  ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
  はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
  べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
  より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
  より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
  アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
  アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
  アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
  アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
  アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
  アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
  アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
  アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
  アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
  アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
  アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
  アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
  アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
  アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
  アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
  アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
  アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
  アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
  アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
  イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
  インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
  インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
  インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
  インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
  インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
  インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
  インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
  インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
  インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
  インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
  インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
  インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
  インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
  インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]
  インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
  インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
  インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
  インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
  インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
  インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
  インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
  インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
  インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]

  Japanese-German: JDDICT Dictionary
  お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
  お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
  ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
  その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
  一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
  一昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
  一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]
  一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
  一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
  七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
  七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
  万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
  上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
  [しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
  下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
  下す[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
  下る[しぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
  下ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
  下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
  下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
  下着[したぎ, shitagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
  下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
  不妊[ふにん, funin] unfruchtbar, steril [Add to Longdo]
  不孝[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
  不屈[ふくつ, fukutsu] unbeugsam, unerschuetterlich [Add to Longdo]
  不徳[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
  不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
  不朽[ふきゅう, fukyuu] unvergaenglich, unsterblich [Add to Longdo]
  不朽の名作[ふきゅうのめいさく, fukyuunomeisaku] unvergaengliches_Meisterwerk [Add to Longdo]
  不毛[ふもう, fumou] unfruchtbar, steril, wuest, oede [Add to Longdo]
  [よ, yo] -Welt, Zeitalter [Add to Longdo]
  両親[りょうしん, ryoushin] Eltern [Add to Longdo]
  中世[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
  中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
  丹前[たんぜん, tanzen] wattierter_Herrenkimono (fuer Hausgebrauch) [Add to Longdo]
  主の祈り[しゅのいのり, shunoinori] Vaterunser [Add to Longdo]
  主任[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
  主席[しゅせき, shuseki] oberster_Sitz, Haupt, Chef [Add to Longdo]
  乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
  [ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
  乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
  事業[じぎょう, jigyou] Unternehmen, Betrieb [Add to Longdo]
  事項索引[じこうさくいん, jikousakuin] Sachregister [Add to Longdo]
  二重窓[にじゅうまど, nijuumado] Doppelfenster [Add to Longdo]
  [あ, a] UNTERGEORDNET, UNTER-, NEBEN-;, ASIEN [Add to Longdo]
  [ぼう, bou] STERBEN, UMKOMMEN [Add to Longdo]
  亡父[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
  享年75歳[きょうねんななじゅうごさい, kyounennanajuugosai] gestorben_im_Alter_von_75_Jahren [Add to Longdo]
  人夫[にんぷ, ninpu] Arbeiter, Kuli [Add to Longdo]
  人柄[ひとがら, hitogara] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]

  Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

  From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:
  
   Ter- \Ter-\
     A combining form from L. ter signifying three times, thrice.
     See {Tri-}, 2.
     [1913 Webster]
  
  From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:
  
   exude
   
   1. ter gibi dışarı vermek veya çıkmak, sızmak. exuda'tion dışarı sızan şey, ter.
   
   
  
  From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:
  
   fat
   
   1. (ter, test) şişman, (slang) şişko
   2. semiz, yağlı
   3. bol ve iyi
   4. bereketli
   5. kârlı
   6. dolgun
   7. kalın
   8. yağ
   9. bereketli ürün
   10. semizlik. fat cat (A.B.D), (argo) zengin adam
   11. seçim öncesi partisine maddi yardımda bulunan kimse. a fatchance (A.B.D), (argo) çok zayıf bir ihtimal, imkânsızlık. fathead aptal kimse. fat lime halis kireç, kolay sönen kireç. fatwitted ahmak. chew the fat (argo) konuşmak. Iive off the fat of the land her şeyin iyisiyle geçinmek. The fat is the fire. Kıyamet kopacak. iş patlak verecek. kill the fatted calf samimi karşılamak (uzun bir ayrılıktan sonra dönen kimseyi)
   
   
  
  From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:
  
   flat
   
   1. (ter, test) düz, müstevi, yassı: yüzüstü, sırtüstü
   2. yıkık, harap
   3. kati, kesin
   4. (mat.), donuk, tatsız, yavan
   5. durgun (ticaret)
   6. (müz.) bemol
   7. açıkça
   8. doğrudan doğruya
   9. tam
   10. (müz.) asıl notadan daha aşağı ve yanlış olarak. flat against the wall duvara yapışık. flatboat, flatbottom (den) düz karinalı gemi. flat broke (h)dili meteliğe kurşun atar durumda, beş parasız. flatcar (A.B.D) açık yük vagonu. flat denial kesin bir şekilde ret, kati surette inkâr. flatfish kalkan gibi yan yüzen balık. flatfooted düztaban
   11. (A.B.D), (h)dili azimli. flathead  yassı kafalı
   12. (b.h) Amerika'da eski bir yerli kabilenin ferdi. flatiron ütü. flat race düz yerde yarış. flat rate tek fiyat. flat tire patlamış lastik. flattop (A.B.D) uçak gemisi. flatwork masa örtüsü gibi kolay ütülenir düz parçalar. fall flat büyük bir başarısızlığa uğramak. (I.)'ll tell you flat. Sana asıkça söyleyeceğim. The market is flat. Piyasa durgun. in ten seconds flat tam on saniyede. That' flat. Açık ve kesindir. Şüphe götürmez. flatly açıkca, peşin olarak. flatness düzlük, yassılık
   13. tatsızlık, yavanlık.
   
   
  
  From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:
  
   hot
   
   1. (-ter, -test) sıcak, kızgın
   2. acı, yakıcı (biber vb)
   3. şiddetli, sert, hararetli
   4. hiddetli
   5. yüksek gerilimli akım taşıyan (tel)
   6. tehlikeli miktarda radyoaktivite ihtiva eden
   7. yakın
   8. yeni, taze (haber vb)
   9. polisçe aranmakta olan
   10. kızışmış, şehvetli
   11. A.B.D, (argo) çalınmış veya kaçak (mal)
   12. (müz.), , (argo) heyecanla ve irticalen çalınan. hot air (argo) boş laf, martaval, atmasyon
   13. abartma. hot dog (k.dili) sosis, sosisli sandviç. hot line direkt telefon hattı. (özellikle devlet başkanları arasında)
   14. her zaman cevap veren imdat te lefonu
   15. dinleyicilerden gelen telefon konuş- malannı ihtiva eden radyo programı. hot pants çok kısa kadın şortu. hot plate portatif soba
   16. sıcak yemek. hot pot (İng.) güveç. hot rod (A.B.D.), (argo) hızlı gidebilecek şekilde yenilenmiş otomobil. hot seat (A.B.D.), (argo) elektrikli sandalye
   17. sıkıcı durum. hot spring kaplıca. biow hot and cold hem lehinde hem aleyhinde bulunmak. get hot ısınmak
   18. kızmak, öfkelenmek. get into hot water başını belaya sokmak. make it hot for one bir kimseyi rahatsız etmek, sıkıştırmak. sell like hot cakes kapışılmak. hotly heyecanla, ateşli olarak.
   
   
  
  From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:
  
   perspiration
   
   1. ter
   2. terleme.
   
   
  
  From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:
  
   sweat
   
   1. ter
   2. terletici iş
   3. herhangi bir cisimden ifraz olunan ter gibi sıvı
   4. terlemek, ter dökmek
   5. ter gibi madde ifraz etmek
   6. mayalamak (tütün yaprağı)
   7. (k. dili) ağır iş görmek
   8. terletmek
   9. ter ile ıslatmak, ısıtarak halletmek
   10. eritip arasına akıtmak (kalay)
   11. (k. dili) çok az para karşılığında fazla çalıştırmak
   12. (argo) merak etmek
   13. (argo) suçluyu konuşturmak için işkence yapmak. sweat blood sıkı çalışmak, ter dökmek. sweat gland ter bezi. sweat out (A.B.D.), (argo) endişeyle beklemek. sweat shirt eşofman. in a sweat (k. dili) endişe içinde
   14. (k. dili) acele ile. No sweat (A.B.D.), (argo) Dert değil.
   
   
  
  From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:
  
   wet
   
   1. (-ter, -test), (-ted, - ting), yaş, ıslak
   2. yağmurlu
   3. (kim.) .su veya başka sıvı ile yapılan
   4. (k. dili) içki yasağı olmayan (yer)
   5. kurumamış
   6. ıslatmak
   7. ıslanmak
   8. işemek
   9. yaşlık, nem, rutubet
   10. su
   11. yağmur
   12. yağmurlu hava
   13. (A.B.D.) içki yasağı aleyhtarı. all wet (argo) martaval
   14. martavalcı. wet blanket (k. dili) neşeyi kaçıran şey
   15. şevki kıran kimse. wetbulb thermometer üstü ıslak bulundurulan termometre. wet day yağmurlu gün. wet goods fıçı veya şişelerde bulunan sıvı maddeler
   16. (k. dili) alkollü içkiler. wet nurse sütnine. wet rot nemle oluşan çürüme. wet suit ıslak dalış elbisesi. wet to the skin iliklerine kadar ıslanmış. wet'tish yaşça, ıslakça, nemli. wet'ness ıslaklık, nem, rutubet.
   
   
  
  From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:
  
   ter
     give birth; labour; be in labour
     have; have got
     own; possess
     hang onto; hold
   
  

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top