Search result for

bury

(78 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bury-, *bury*
English-Thai: Longdo Dictionary
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bury[VT] ฝังศพ, Syn. inter
bury[VT] ฝัง
bury[VT] บัง
bury[VT] จม
bury in[PHRV] ฝังอยู่ใน
bury in[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปิดไว้ด้วย
bury in[PHRV] ซ่อนตัว, See also: ซ่อน, แอบ
bury in[PHRV] สอดเข้าไปใน
bury in[PHRV] ปิดหน้าหรือหัวเพื่อซ่อนความรู้สึก
bury in[PHRV] สนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume

English-Thai: Nontri Dictionary
bury(vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You only need to bury it beneath the stone of the house which I'll show you.เจ้าก็แค่ฝังมันลงไปใต้ก้อนหินในบ้าน ก้อนนี้ข้าจะพาเจ้าไปดู Iljimae (2008)
Is it true I only need to bury it?ข้าแค่ฝังมันใช่ไหม? Iljimae (2008)
I'll bury it.ข้าจะเอามันไปฝัง Iljimae (2008)
The Indians wrap them up and bury them.พวกอินเดียน ห่อมัน และ ฝังไว้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"When I die, please bury me with my loving friend."'ตอนที่ฉันตาย ขอให้ฝังฉันพร้อมกับเพื่อนสนิทของฉัน' My Sassy Girl (2008)
To bury him alive, even.'แม้จะต้องฝังเขาทั้งเป็น' My Sassy Girl (2008)
Bury him!ฝังเขาซะ! My Sassy Girl (2008)
They bury him alive.พวกเขาฝังเค้าทั้งเป็น ไม่เศร้าเหรอ? My Sassy Girl (2008)
We put our letters in it and bury it here.เราใส่จดหมายไว้ในนี้แล้วก็ฝังมันไว้ที่นี่ My Sassy Girl (2008)
I have a theory about women who are beautiful, 'cause you're beautiful... who bury themselves under layers of crap, like you do.ผมมีทฤษฏีเกี่ยวกับผู้หญิง ที่สวย,เพราะคุณสวย... และชอบฝังตัวเอง เหมือนที่คุณทำ Passengers (2008)
I don't bury myself.ฉันไม่ได้ฝังตัวเองนะ Passengers (2008)
Some things you can't bury deep enough.บางทีเจ้าไม่ ฝังให้ลึกพอ Outlander (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buryDogs often bury bones.
buryBury one's head in the sand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝัง[V] bury, See also: inter, Syn. ฝังดิน, Example: คนโบราณนิยมนำทรัพย์สมบัติใส่ตุ่มฝังดิน, Thai definition: ทำให้จมลงไปจากระดับพื้นจนมิดทั้งหมดหรือบางส่วน
ฝังดิน[V] bury, See also: inter, Syn. ฝัง, Example: คนอยุธยาสมัยก่อนนิยมเอาทรัพย์ใส่ตุ่มฝังดิน, Thai definition: จมหรือทำให้จมลงในดิน
ฝังตัว[V] lie hidden (in the earth), See also: bury, Example: ธรรมสชาติของงูจะฝังตัวในดินเพื่อหลบความร้อน, Thai definition: หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
ฝังศพ[V] bury a dead body, See also: bury a corpse, Example: นักปีนเขาช่วยกันฝังศพผู้เคราะห์ร้าย, Thai definition: สิ่งที่กระทำแก่ร่างของผู้ตาย โดยฝังร่างของของผู้ตายลงใต้พื้นดิน
หมก[V] bury, See also: cover, Syn. ซุก, ฝัง, Example: ปลาชนิดนี้เท่านั้นที่ยังสามารถอยู่อาศัยในแหล่งน้ำที่แห้งในฤดูแล้งโดยหมกตัวอยู่ในกระเปาะใต้ดินคล้ายจำศีล, Thai definition: ซุกไว้ใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัง[v.] (fang) EN: bury ; inter   FR: enterrer ; ensevelir
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
กระดานลงหลุม[n. exp.] (kradān long lum) EN: annual Brahmin rite of burying   
หมก[v.] (mok) EN: bury ; cover ; hide ; shelve   FR: enfouir ; cacher ; recouvrir ; dissimuler
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ง่วนอยู่กับหนังสือ[v. exp.] (ngūan yū kap nangseū) EN: bury oneself in books   

CMU English Pronouncing Dictionary
BURY    B EH1 R IY0
BURY'S    B EH1 R IY0 Z
BURYING    B EH1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bury    (n) (b e1 r ii)
bury    (v) (b e1 r ii)
burying    (v) (b e1 r i i ng)
burying-ground    (n) - (b e1 r i i ng - g r au n d)
burying-grounds    (n) - (b e1 r i i ng - g r au n d z)
Bury St. Edmunds    (n) -- (b e2 r i - s n t - e1 d m @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
W;w[ダブリュー;ダブル(ik), daburyu-; daburu (ik)] (n) W; w [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
イーダブリューエス[, i-daburyu-esu] (n) {comp} EWS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下葬[xià zàng, ㄒㄧㄚˋ ㄗㄤˋ, ] bury; inter [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] bury; to place; dispose [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] bury [Add to Longdo]
埋葬[mái zàng, ㄇㄞˊ ㄗㄤˋ, ] bury [Add to Longdo]
[yīn, , ] bury; mound; to dam; close [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] bury; plaster with mud [Add to Longdo]
安葬[ān zàng, ㄢ ㄗㄤˋ, ] bury (the dead) [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] bury; sacrifice [Add to Longdo]
[zàng, ㄗㄤˋ, ] bury (the dead) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーダブリューエス[いーだぶりゅーえす, i-daburyu-esu] EWS [Add to Longdo]
エスイーダブリュービー[えすいーだぶりゅーびー, esui-daburyu-bi-] SEWB [Add to Longdo]
ダブリュースリーシー[だぶりゅーすりーしー, daburyu-suri-shi-] W3C [Add to Longdo]
ダブリュースリー[だぶりゅーすりー, daburyu-suri-] W3 [Add to Longdo]
ダブリューダブリューダブリュー[だぶりゅーだぶりゅーだぶりゅー, daburyu-daburyu-daburyu-] WWW [Add to Longdo]
ダブリュズィーエディター[だぶりゅずいーえでいたー, daburyuzui-edeita-] WZ EDITOR [Add to Longdo]
ビーアイダブリュー[びーあいだぶりゅー, bi-aidaburyu-] BIW [Add to Longdo]
ブイエフダブリュー[ぶいえふだぶりゅー, buiefudaburyu-] VFW [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
武力[ぶりょく, buryoku] Waffengewalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bury \Bur"y\ (b[e^]r"r[y^]), n. [See 1st {Borough}.]
   1. A borough; a manor; as, the Bury of St. Edmond's;
 
   Note: used as a termination of names of places; as,
      Canterbury, Shrewsbury.
      [1913 Webster]
 
   2. A manor house; a castle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       To this very day, the chief house of a manor, or the
       lord's seat, is called bury, in some parts of
       England.               --Miege.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bury \Bur"y\, v. t. [imp. & p. p. {Buried}; p. pr. & vb. n.
   {Burying}.] [OE. burien, birien, berien, AS. byrgan; akin to
   beorgan to protect, OHG. bergan, G. bergen, Icel. bjarga, Sw.
   berga, Dan. bierge, Goth. ba['i]rgan. [root]95. Cf.
   {Burrow}.]
   1. To cover out of sight, either by heaping something over,
    or by placing within something, as earth, etc.; to conceal
    by covering; to hide; as, to bury coals in ashes; to bury
    the face in the hands.
    [1913 Webster]
 
       And all their confidence
       Under the weight of mountains buried deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To cover out of sight, as the body of a
    deceased person, in a grave, a tomb, or the ocean; to
    deposit (a corpse) in its resting place, with funeral
    ceremonies; to inter; to inhume.
    [1913 Webster]
 
       Lord, suffer me first to go and bury my father.
                          --Matt. viii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I'll bury thee in a triumphant grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hide in oblivion; to put away finally; to abandon; as,
    to bury strife.
    [1913 Webster]
 
       Give me a bowl of wine
       In this I bury all unkindness, Cassius. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Burying beetle} (Zool.), the general name of many species of
    beetles, of the tribe {Necrophaga}; the sexton beetle; --
    so called from their habit of burying small dead animals
    by digging away the earth beneath them. The larv[ae] feed
    upon decaying flesh, and are useful scavengers.
 
   {To bury the hatchet}, to lay aside the instruments of war,
    and make peace; -- a phrase used in allusion to the custom
    observed by the North American Indians, of burying a
    tomahawk when they conclude a peace.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To intomb; inter; inhume; inurn; hide; cover; conceal;
     overwhelm; repress.
     [1913 Webster] Burying ground

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bury
   v 1: cover from sight; "Afghani women buried under their burkas"
   2: place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the
     Kremlin wall on Red Square"; "The pharaohs were entombed in
     the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last Sunday"
     [syn: {bury}, {entomb}, {inhume}, {inter}, {lay to rest}]
   3: place in the earth and cover with soil; "They buried the
     stolen goods"
   4: enclose or envelop completely, as if by swallowing; "The huge
     waves swallowed the small boat and it sank shortly
     thereafter" [syn: {immerse}, {swallow}, {swallow up}, {bury},
     {eat up}]
   5: embed deeply; "She sank her fingers into the soft sand"; "He
     buried his head in her lap" [syn: {bury}, {sink}]
   6: dismiss from the mind; stop remembering; "I tried to bury
     these unpleasant memories" [syn: {forget}, {bury}] [ant:
     {remember}, {think of}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top