ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afterthought

AE1 F T ER0 TH AA2 T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afterthought-, *afterthought*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterthought[N] ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, Syn. second thought, reconsideration, after-thought

English-Thai: Nontri Dictionary
afterthought(n) ความคิดภายหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With me, cows were an afterthought.ถ้ามีวัวก็คงจะต้องคิดบ้าง Oh, God! (1977)
I'm torn because the Rice murder was clearly an afterthought, but I'd love to pursue it a little more.ประเด็นกรณีการฆาตกรรมคุณไรซ์ มันดูเหมือนมีการไตร่ตรองมาก่อน ผมอยากติดตามเรื่องนี้ต่อสักพัก Match Point (2005)
Every day for the past year, I have been in the background, an afterthought,ทุกวันในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้อยู่แค่ฉากหลัง เป็นสิ่งที่คิดเพิ่มเติมทีหลัง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
You know, the child was an afterthought.รู้ไหม เด็กก็แค่ของแถม 25 to Life (2010)
There are so many more important things to think about, homework ends up seeming like an afterthought.การบ้านเลยกลายเป็นเรื่องรอง สมาธิสั้น? The Art of Getting By (2011)
That's kind of more than an afterthought.ท่าจะเป็นเรื่องยาวนะเนี่ย Just Let Go (2011)
The theft feels like an afterthought.การขโมยเหมือนเป็น ความหลังภายหลัง The Bittersweet Science (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afterthoughtShe added, as an afterthought, that she was going to do some shopping.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFTERTHOUGHT    AE1 F T ER0 TH AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afterthought    (n) ˈaːftəθɔːt (aa1 f t @ th oo t)
afterthoughts    (n) ˈaːftəθɔːts (aa1 f t @ th oo t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afterthought \Aft"er*thought`\, n.
   1. Reflection after an act; later or subsequent thought.
    [1913 Webster]
 
   2. an action taken after another action and related to the
    first action, which would normally or optimally be done
    along with the first action; -- as, to do something as an
    afterthought.
    [PJC]
 
   3. a feature or part added to a device, not thought of in its
    original design.
    [PJC] Afterwards

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afterthought
   n 1: thinking again about a choice previously made; "he had
      second thoughts about his purchase" [syn:
      {reconsideration}, {second thought}, {afterthought},
      {rethink}]
   2: an addition that was not included in the original plan; "the
     garage was an afterthought"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top