Search result for

กล่าว

(100 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล่าว-, *กล่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าว[V] deliver a speech, See also: make a speech, Syn. กล่าวสุนทรพจน์, Example: อธิการกล่าวคำอวยพรแก่นักเรียนทุกคนเมื่อเช้านี้
กล่าว[V] say, See also: tell, speak, talk, Syn. พูด, บอก, แจ้ง, Example: ฝ่ายบริหารกล่าวว่าทางบริษัทจะพิจารณาเรื่องการขึ้นเงินเดือนภายในอาทิตย์นี้
กล่าวหา[V] accuse, See also: charge, Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ, Ant. ยกฟ้อง, Example: ตำรวจกล่าวหาว่าเขาฉ้อฉลลูกค้าโดยการปลอมปนสินค้า, Thai definition: แจ้งว่าผู้อื่นได้กระทำความผิด
กล่าวขาน[V] be well-known, See also: be renowned, Syn. โจษขาน, Example: ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่ถูกกล่าวขานอย่างมากว่ามีสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุอย่างดีเยี่ยม
กล่าวคือ[CONJ] that is to say, See also: in other words, that is, Syn. อีกนัยหนึ่ง, Example: ท่านสังฆราชแห่งมณฑลภาคตะวันออกได้รับตำแหน่งพระราชาคณะ กล่าวคือท่านต้องทำหน้าที่นี้ตลอด 4 ปีข้างหน้า
กล่าวตอบ[V] answer, See also: reply, respond, Syn. ตอบ, Example: ฉันกล่าวตอบปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขา
กล่าวถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. กล่าวขวัญ, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: นักการเมืองกล่าวถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ
กล่าวย้ำ[V] restate, See also: emphasize, Syn. ย้ำ, Example: จิตแพทย์และนักจิตวิทยาต่างก็กล่าวย้ำว่าสาเหตุการกระทำผิดของผู้ป่วยโรคจิตที่สำคัญได้แก่ความขัดแย้งทางจิตที่อยู่ในจิตใจของผู้ป่วย, Thai definition: กล่าวซ้ำเพื่อต้องการเน้น
กล่าวโต้[V] retort, See also: reply, answer, respond, counter, Syn. โต้, ตอบกลับ, โต้ตอบ, Example: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ออกมากล่าวโต้ข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริง
กล่าวโทษ[V] accuse, See also: charge, allege, blame, impeach, Syn. กล่าวหา, Example: คนปกติธรรมดามีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ชอบกล่าวโทษคนอื่น, Thai definition: แจ้งว่ากระทำผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่าว(กฺล่าว) ก. บอก, แจ้ง, พูด, เช่น กล่าวคำเท็จ
กล่าวแสดง เช่น กล่าวเกลาอรรถเอมอร (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์)
กล่าวขับร้อง เช่น จะกล่าวกลอนแก้ไข (อิเหนา)
กล่าวสู่ขอ เช่น ถึงจรกามากล่าวนางไว้ (อิเหนา)
กล่าวแต่งงาน เช่น ฝรั่งกล่าวแหม่ม. (ประเพณีของชาวคริสเตียน), คำนี้ใช้เป็นปรกติในภาษาเขียน แต่ใช้เป็นภาษาพูดก็มีในบางลักษณะ เช่น กล่าวสุนทรพจน์.
กล่าวขวัญก. พูดถึง, พูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น.
กล่าวขานก. เล่ากันมา เช่น ผู้คนกล่าวขานเรื่องกล้วยออกปลีที่โคนต้น.
กล่าวถามก. สู่ขอ เช่น ในขันหมากท่านให้เอาขันหมากตั้งไหม ขันหมากกล่าวถามนั้น ๑๑ ขัน (สามดวง).
กล่าวบทก. เล่าเรื่อง เช่น มาจะกล่าวบทไป.
กล่าวร้ายก. พูดถึงในเชิงร้าย, ให้ร้าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
videlicet (viz.) (L.)กล่าวคือ, เช่นว่า, เป็นต้นว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in particularกล่าวโดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incriminateกล่าวโทษ, ทำให้ต้องรับโทษทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ประณามกล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
คำที่มักเขียนผิด คือ ประนาม [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry. I'm not in charge of the Dean's private affairs.ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้จะกล่าวหาเรื่องชู้สาวของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
For the "slow and steady" speech.สำหรับ การกล่าวเรื่อง"ช้าและมั่นคง" There Might be Blood (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
I've seen people walk away from me... but I've never really said goodbye.ผมเห็นผู้คนเดินห่างไปจากผม แต่ไม่เคยกล่าวคำอำลา Odyssey (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
"Eulogy." From the Greek for "good word."สดุดีในภาษากรีก\\\"คือกล่าวคำดีๆ\\\" Birthmarks (2008)
Now, if she asked me to deliver a bastardogy, - I'd be happy to...ตอนนี้ถ้าแม่ผมให้ผมกล่าว\\\"คำประนาม\\\"\ ผมจะมีความยินดีที่จะทำ Birthmarks (2008)
I also think his metaphors are tough enough to decipher after he's said them.ผมก็คิดของเขาเป็นคำอุปมาอุปมัยยาก พอที่จะถอดรหัสหลังจากที่เขากล่าวว่า Birthmarks (2008)
You're gonna fire any man who's even been accused.คุณต้องไล่ใครก็ตามที่ถูกกล่าวหา Dying Changes Everything (2008)
Just stop it because a lot's...Just stop it because a lot's... got in every picture you take of me หยุดการทดสอบดังกล่าวเพียงเพราะมากของ ... Gas Pills (2008)
You know, the mention I'll feel little blooded enough clearly, you got the placebo and i've got whatever crazy pill they gave me and now look at me!คุณทราบที่กล่าวถึงฉันจะรู้สึกน้อยเลือดอุ่น เพียงพอ ชัดเจนคุณได้ที่ placebo Gas Pills (2008)
Oh, say, can you see, by the...โอ๋, กล่าวสามารถที่คุณเห็นด้วย ... Gas Pills (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare   FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer
กล่าวกันว่า...[v. exp.] (klāo kan wā …) EN: it is said that ...   FR: on raconte que ... ; il se dit que ...
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham tatsin) EN: pronounce a judgement   
กล่าวคำปราศรัย[v. exp.] (klāo khamprāsai) EN: deliver a speech ; make a speech   FR: prononcer un discours ; faire une déclaration
กล่าวคือ[conj.] (klāokheū) EN: that is to say ; in other words ; that is   FR: à savoir ; c'est-à-dire ; c-à-d (abrév.)
กล่าวต้อนรับ[v. exp.] (klāo tønrap) EN: deliver a welcoming speech   FR: adresser un discours de bienvenue
กล่าวลือ[n.] (klāoleū) FR: rumeur [f] ; on-dit [m] ; bruit [m] ; racontar [m] (fam.) ; cancan [m] (fam.)
กล่าวว่า[v. exp.] (klāo wā) FR: déclarer que
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn   FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; charge ; blame ; condemn ; accuse   

English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuse[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ปรักปรำ, Syn. blame, charge
allege[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege[VI] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ, Syn. assert, affirm
arraign[VT] กล่าวหา, Syn. accuse, charge, indict
accuse of[PHRV] กล่าวหาว่า, See also: กล่าวหา
blaspheme[VT] พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา, See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย, Syn. defile, desecrate, Ant. honor, revere
be at each other's throats[IDM] ทำให้กลัว (ด้วยการกระทำหรือคำพูด), See also: กล่าวโจมตี, ขู่ให้กลัว
blame on[PHRV] ตำหนิ, See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
blow up[PHRV] กล่าวเกินจริง, See also: ทำให้เกินจริง
calumniate[VT] ใส่ร้าย, See also: กล่าวร้ายผู้อื่นเพื่อให้เสียชื่อเสียง, Syn. defame, slander

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accusative(อะคู' ซะทิฟว) adj. ซึ่งกล่าวหา
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
謝る[あやまる, ayamaru] Thai: กล่าวขอโทษ English: to apologize
攻める[せめる, semeru] Thai: กล่าวโทษ English: to assault
責める[せめる, semeru] Thai: กล่าวหา English: to criticize

German-Thai: Longdo Dictionary
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Rede(n) |die| คำกล่าว, สุนทรพจน์
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
nämlichกล่าวคือ
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sprechen(vi) |spricht, sprach, gesprochen| พูด, กล่าว, ปราศัย เช่น Wovon sprichst du? เธอพูดถึงอะไรนะ
zwarกล่าวคือ

French-Thai: Longdo Dictionary
dire(vt) |je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent| พูด, กล่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top