ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevent

P R IH0 V EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevent-, *prevent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevent(vt) ขัดขวาง, See also: กัน, กีดขวาง, Syn. preclude, forestall
prevented(adj) ซึ่งกีดขวาง, Syn. obviated, stopped
prevention(n) การป้องกัน, See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน, Syn. stoppage, arresting
preventive(adj) เกี่ยวกับการป้องกันโรค, See also: ซึ่งป้องกัน, Syn. precautionary, defensive
preventive(n) ยาป้องกัน, See also: สิ่งป้องกัน, มาตรการป้องกัน
prevent from(phrv) งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, Syn. hinder from, keep from
preventative(n) การป้องกัน, Syn. safeguard, protection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prevent(พรีเวนทฺ') vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert, forestall
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน, การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน
preventive(พรีเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการป้องกันโรค, ซึ่งป้องกัน. n. ยาป้องกัน, สิ่งป้องกัน, มาตรการป้องกัน., See also: preventiveness n., Syn. preventative
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
prevent(vt) ป้องกัน, ขัดขวาง, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า
preventable(adj) สามารถป้องกันได้
prevention(n) การป้องกัน, การขัดขวาง, การกัน, การยับยั้ง, อุปสรรค
preventive(adj) เป็นการป้องกัน
preventive(n) เครื่องป้องกัน, มาตรการป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preventป้องกัน, ปัดป้อง, กีดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive-ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive-ป้องกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive checkการยับยั้งโดยการป้องกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preventive detentionการคุมขังเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive justiceมาตรการป้องกันการกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาแบบป้องกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
Prevention and controlการป้องกันและควบคุม [TU Subject Heading]
preventive actionมาตรการป้องกัน [การทูต]
Preventive dentistryทันตกรรมป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive detentionการกักขังผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]
Preventive health servicesบริการเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive inoculationการให้เชื้อป้องกัน [TU Subject Heading]
preventive maintenancepreventive maintenance, การบำรุงรักษาแบบป้องกัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other New York families will go along with anything to prevent war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กจะไปพร้อมกับสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม The Godfather (1972)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
This unfortunate affair will, I fear, prevent my sister from having the pleasure of seeing you at Pemberley today.จากเรื่องโชคร้ายที่เกิดขึ้นนี้ ผมเกรงว่า... จะต้องป้องกันความพออกพอใจที่น้องสาวผม จะได้เจอกับคุณที่เพมเบอร์ลี่วันนี้ Episode #1.5 (1995)
And Wickham will kill him for sure, unless you can prevent it, brother!แล้ววิคแฮมก็จะฆ่าเขาแน่นอน นอกจากว่าพี่จะป้องกันมันไว้ พี่ชาย Episode #1.5 (1995)
- To discover the truth, there's no way we could prevent him.เราปิดกั้นเขาไม่ได้แน่ The Truman Show (1998)
We're gonna prevent any substantial atrophy of your good leg with this... and it works your quadriceps.เครื่องกายภาพจะป้องกันไม่ให้คุณขาลีบ มันจะช่วยบริหารกล้ามเนึ้อต้นขา Unbreakable (2000)
It prevents atrophy by-มันป้องกันกล้ามเนึ้อลีบโดย... Unbreakable (2000)
And how are you going to prevent her from speaking?How will you prevent her from speaking? Maid in Manhattan (2002)
If we can do that, perhaps we can prevent them from ever reaching the city.ถ้าเราทำอย่างนั้นได้บางทีเราอาจจะปกป้อง ก่อนที่จะไปถึงในเมืองได้ The Matrix Revolutions (2003)
A single round won't kill you, but silver prevents transformation.ยิงครั้งเดียวมันฆ่าคุณไม่ได้, แต่ซิลเวอร์จะระงับการกลายร่าง Underworld (2003)
And that was intended to prevent the states from taking away life liberty or property from black people as they had done for so much of our history.เจตนารมณ์คือป้องกันไม่ให้มลรัฐต่าง ๆ ปล้นเอาชีวิต อิสรภาพหรือทรัพย์สินไปจากคนผิวดำ The Corporation (2003)
We're looking at turnstiles that prevent fare beating.นี่คือประตูหมุน ที่ป้องกันการไม่ยอมซื้อตั๋วโดยสาร The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preventA bad cold prevented her from attending the class.
preventActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
preventA heavy rain prevented me from going.
preventAir pollution prevents some plants from growing well.
preventAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
preventA prompt action prevents troubles in the future.
preventAre we able to prevent disease?
preventA slight cold prevented me from going to Ibusuki with my family.
preventA storm prevented the plane from taking off.
preventA sudden illness prevented him from going there.
preventA sudden illness prevented me from going to the station to meet him.
preventA typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรการป้องกัน(n) defensive measure, See also: preventive measure, Syn. วิธีการป้องกัน, Example: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด, Count Unit: มาตรการ, Thai Definition: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา
การป้องกัน(n) prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai Definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
เกียดกัน(v) prevent, See also: divert, sidetrack, turn away, obstruct, bar, Syn. กัน, กั้น, กีดกั้น, กีดกัน, Example: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต, Thai Definition: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
กันกระแทก(v) prevent something from bumping, Example: ผมนำหนังสือพิมพ์รองกล่องใส่ไข่ไก่เพื่อกันกระแทก
บำบัด(v) prevent, See also: avert, Syn. ขับไล่, ขจัด
การกัน(n) prevention, Syn. การป้องกัน, Example: เพื่อเป็นการกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เราควรจะสร้างฐานที่แข็งแรง
การกีดกัน(n) obstruction, See also: prevention, exclusion, Syn. การขัดขวาง, Example: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต
กัน(v) keep out, See also: prevent, set aside, resist, obstruct, Syn. กั้น, รั้ง, ขัดขวาง, Ant. ปล่อย, Example: ตำรวจกันไทยมุงออกไปจากสถานที่เกิดเหตุ
หวงก้าง(v) treasure zealously, See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai Definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[kān bamrungraksā pheūa pǿngkan] (n, exp) EN: preventive maintenance: (PM)
การกีดกัน[kān kītkān] (n) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation  FR: barrière [ f ]
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]
การป้องกัน อัคคีภัย[kān pǿngkan akkhīphai] (n, exp) EN: fire prevention
การป้องกันโรค[kān pǿngkan rōk] (n, exp) EN: prevention of disease ; prophylaxis  FR: prophylaxie [ f ]
การป้องกันอุบัติเหตุ[kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt] (n, exp) EN: accident prevention  FR: prévention des accidents [ f ]
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[khatkheūn] (v) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder  FR: contrevenir ; désobéir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREVENT P R IH0 V EH1 N T
PREVENT P R IY0 V EH1 N T
PREVENTS P R IH0 V EH1 N T S
PREVENTS P R IY0 V EH1 N T S
PREVENTED P R IH0 V EH1 N T IH0 D
PREVENTED P R IY0 V EH1 N T IH0 D
PREVENTIVE P R IH0 V EH1 N T IH0 V
PREVENTION P R IY0 V EH1 N SH AH0 N
PREVENTING P R IY0 V EH1 N T IH0 NG
PREVENTIVE P R IY0 V EH1 N T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevent (v) prˈɪvˈɛnt (p r i1 v e1 n t)
prevents (v) prˈɪvˈɛnts (p r i1 v e1 n t s)
prevented (v) prˈɪvˈɛntɪd (p r i1 v e1 n t i d)
preventing (v) prˈɪvˈɛntɪŋ (p r i1 v e1 n t i ng)
prevention (n) prˈɪvˈɛnʃən (p r i1 v e1 n sh @ n)
preventive (j) prˈɪvˈɛntɪv (p r i1 v e1 n t i v)
preventable (j) prˈɪvˈɛntəbl (p r i1 v e1 n t @ b l)
preventative (n) prˈɪvˈɛntətɪv (p r i1 v e1 n t @ t i v)
preventatives (n) prˈɪvˈɛntətɪvz (p r i1 v e1 n t @ t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
防止[ぼうし, boushi] (n, vs) prevention; check; (P) #3,186 [Add to Longdo]
防ぐ(P);禦ぐ;拒ぐ[ふせぐ, fusegu] (v5g, vt) to defend (against); to protect; to prevent; (P) #5,029 [Add to Longdo]
防災[ぼうさい, bousai] (n) disaster prevention; (P) #5,131 [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] (n, vs, adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) #6,089 [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] (n, vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P) #6,178 [Add to Longdo]
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) #14,425 [Add to Longdo]
妨げる[さまたげる, samatageru] (v1, vt) to disturb; to prevent; to obstruct; to hinder; (P) #15,912 [Add to Longdo]
防犯[ぼうはん, bouhan] (n, adj-no) prevention of crime; (P) #16,304 [Add to Longdo]
防火[ぼうか, bouka] (n, vs, adj-no) fire prevention; fire fighting; fire proof; (P) #18,789 [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp, adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance [Add to Longdo]
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevent \Pre*vent"\, v. t. [imp. & p. p. {Prevented}; p. pr. &
   vb. n. {Preventing}.] [L. praevenire, praeventum; prae before
   + venire to come. See {Come}.]
   1. To go before; to precede; hence, to go before as a guide;
    to direct. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We which are alive and remain unto the coming of the
       Lord shall not prevent them which are asleep. --1
                          Thess. iv. 15.
    [1913 Webster]
 
       We pray thee that thy grace may always prevent and
       follow us.              --Bk. of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Then had I come, preventing Sheba's queen. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To be beforehand with; to anticipate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Their ready guilt preventing thy commands. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To intercept; to hinder; to frustrate; to stop; to thwart.
    "This vile purpose to prevent." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps forestalling night prevented them. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevent \Pre*vent"\, v. i.
   To come before the usual time. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Strawberries . . . will prevent and come early.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevent
   v 1: keep from happening or arising; make impossible; "My sense
      of tact forbids an honest answer"; "Your role in the
      projects precludes your involvement in the competitive
      project" [syn: {prevent}, {forestall}, {foreclose},
      {preclude}, {forbid}]
   2: stop (someone or something) from doing something or being in
     a certain state; "We must prevent the cancer from spreading";
     "His snoring kept me from falling asleep"; "Keep the child
     from eating the marbles" [syn: {prevent}, {keep}] [ant:
     {allow}, {let}, {permit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top