ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subsequently

S AH1 B S AH0 K W AH0 N T L IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subsequently-, *subsequently*, subsequent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subsequently[ADV] ตามลำดับ, Syn. accordingly, consequently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A few hours ago, I was standing on a ledge 60 stories above the street interviewing a man who subsequently jumped to his death.ทำไมซังชุลถึงจะมาตามหาผมล่ะ อะไรนะ ซ.. Hero (1992)
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Contact (1997)
What happened was I was a bit upset... so I said some things that I shouldn't have said... and I did some things that I shouldn't have done... and subsequently I was fired from my job... and forced to move out of my apartment and move into a motel.ดังนั้นเลยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด และทำสิ่งที่ไม่ควรทำ นั่นทำให้โดนไล่ออก Little Miss Sunshine (2006)
Assuming the brain neurons store information on a temporary basis only... let us assume that this information... is subsequently coded into DNA molecules... permitting storage of far more material than the nerves could hold by themselves.สมมติว่าข้อมูลที่เซลล์ประสาทสมอง ที่เก็บชั่วคราวเท่านั้น ให้เราคิดว่าข้อมูลนี้ เป็นรหัสต่อมาเป็นโมเลกุลดีเอ็นเอ Sex Trek: Charly XXX (2007)
If Haldeman and Ehrlichman were the ones really responsible, when you subsequently found out about it, why didn't you call the police and have them arrested?ถ้าฮัลเดอแมนและเอิร์ลลิคแมนเ ป็นคนที่รับผิดชอบจริง ๆ ตอนที่ท่านทราบเรื่องนี้ในเวลาต่อมา ทำไมท่านไม่เรียกตำรวจ ให้จับพวกเขาไปล่ะครับ? Frost/Nixon (2008)
I subsequently discovered that my documents were not accurate, and I never intended for them to be used against ultima national resources.ผมลองตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสาร ของผมไม่ถูกต้อง และผมไม่เคยมีความตั้งใจที่ จะใช้มันมาต่อต้านUNRเลย Hey! Mr. Pibb! (2009)
I can confirm that a puma attacked a hunter and was subsequently killed.ฉันยืนยันได้สิงโตพูม่าภูเขา สูง 12 ฟุต เข้าทำร้ายนายพราน ต่อมาได้ถูกยิงและตายแล้ว Family Ties (2009)
Students, recently those going to and from school have had their pictures taken and these pictures have subsequently been published on the internet.นักเรียนทุกคน ทั้งที่มาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน... ..ที่ได้ถูกถ่ายรูปไว้ ..และรูปพวกนั้นก็ถูกเอาไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต Ohitori sama (2009)
Subsequently lost in translation.แล้วก็จางหายหลังการแปลต่อๆ กันมา The Sisters Mills (2015)
And it was subsequently discovered that the German Ambassador who you assassinated in Casablanca was a dissident.และข้อมูลต่อมา เราพบว่าทูตเยอรมัน ที่คุณฆ่าในคาซาบลังกาเป็นฝ่ายค้าน Allied (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งต่อ[V] subsequently submit
ก็[CONJ] as a result, See also: subsequently, Example: พอวิทยากรพูดจบ ทุกคนก็ตบมือให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก็[adv.] (kø =kǿ) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well   FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that   FR: ensuite ; et puis ; au fait
ต่อมา[X] (tømā) EN: after that ; later ; subsequently   FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSEQUENTLY S AH1 B S AH0 K W AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsequently (a) sˈʌbsɪkwəntliː (s uh1 b s i k w @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
後に[のちに, nochini] (adv) (See 後・のち・1,末に・すえに・1) later on; subsequently; by and by; after a while [Add to Longdo]
事前後[じぜんご, jizengo] (n-adv,n-t) subsequently; additionally [Add to Longdo]
次いで[ついで, tsuide] (adv,conj) next; secondly; subsequently; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsequently \Sub"se*quent*ly\, adv.
   At a later time; afterwards.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subsequently
   adv 1: happening at a time subsequent to a reference time; "he
       apologized subsequently"; "he's going to the store but
       he'll be back here later"; "it didn't happen until
       afterward"; "two hours after that" [syn: {subsequently},
       {later}, {afterwards}, {afterward}, {after}, {later on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top