ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

term

T ER1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -term-, *term*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terms of Reference(n, phrase) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

English-Thai: Longdo Dictionary
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, See also: bus depot, Syn. bus station
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
term(n) ระยะเวลาที่กำหนด, See also: ระยะเวลาหนึ่ง, เวลาที่กำหนด, Syn. span, interval, cycle
term(n) ภาคเรียน, Syn. course, phase
term(n) สมัย, See also: คราว, ครั้ง, วาระ
term(n) คำศัพท์, Syn. expression, phrase, word
term(vt) ตั้งชื่อ, See also: เรียกชื่อ
terms(n) ข้อตกลง, See also: ข้อสัญญา, Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding
termite(n) ปลวก
terminal(adj) ปลาย, See also: สิ้นสุด, จบ, ท้าย, สุดท้าย, Syn. concluding, final
terminal(adj) ที่อยู่ในขั้นร้ายแรง, See also: ที่อยู่ในระยะสุดท้าย, ที่อยู่ในขั้นที่ ไม่สามารถรักษาได้, Syn. fatal, mortal
terminal(adj) ที่เกิดขึ้นเสมอในแต่ละช่วงเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
term(เทอม) n. เวลาที่กำหนด, คราว, ครั้ง, ระยะเวลา, ภาคเรียน, สมัย, วาระ, ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง, คำศัพท์, พจน์, จำนวนในคณิตศาสตร์, ภาคศาล, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, ข้อสรุป, ข้อสัญญา, เกณฑ์, ขอบเขต, ฐานะ, ความสัมพันธ์, เครื่องหมายเขตvt. ใช้คำ, ตั้งชื่อ, See also: terms n. เง
termagancy(เทอ'มะเกินซี) n. อารมณ์ร้ายของสตรี
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย, หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง, ปั่นป่วน, อารมณ์ร้าย, ดุร้าย., Syn. virago
terminable(เทอ'มะนะเบิล) adj. อาจสิ้นสุดลง, ยุติลงได้, มีระยะเวลากำหนด., See also: terminability n. terminably adv.
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย, ท้าย, กำลังสิ้นสุด, สรุป, ลงเอย, มีกำหนดเวลา, เกี่ยวกับสถานีรถไฟ, เกี่ยวกับขอบเขต, สุดเขต, เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต, บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย, ส่วนท้าย, ส่วนหาง, สุดเขต, ขั้วปลายสายไฟ, สถานีปลายทาง, สถานีชุมทาง, ปลายทาง, คำที่อยู่ท้ายคำ, ปัจจัย.
terminal userผู้ใช้เครื่องปลายทางหมายถึง ผู้ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครื่องปลายทาง ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้ป้อนข้อมูลเข้า และผู้รอรับผลลัพธ์จากการแสดงผลดู terminal ประกอบ
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด, ยุติ, ลงท้าย, เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end, stop
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด, การยุติ, การลงเอย, การลงท้าย, การจบลง, จุดหมาย, ปลาย, สุดเขต, ขอบเขต, ส่วนท้าย, ส่วนปลาย, ข้อสรุป, ผล, คำลงท้าย, ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ, สิ่งที่อยู่ท้าย, สิ่งต่อท้าย, ผู้อยู่ตอนปลาย, เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
term(n) ขอบเขต, ภาคเรียน, ข้อตกลง, กำหนดเวลา, ครั้ง, วาระ, สมัย
term(vt) เรียก, ตั้งชื่อให้, ใช้คำ
termagant(adj) ชอบดุด่า, รุนแรง, อารมณ์ร้าย, ชอบวิวาท, ปั่นป่วน
termagant(n) หญิงปากจัด, หญิงอารมณ์ร้าย
terminable(adj) สิ้นสุดลงได้, หมดอายุ, ยุติลงได้
terminal(adj) ตอนปลาย, ท้าย, สรุป, เกี่ยวกับขอบเขต
terminal(n) บั้นปลายชีวิต, สถานีปลายทาง, ขั้วปลายสายไฟ, ปัจจัย, คำท้าย
terminate(vi, vt) สุดสิ้นลง, จบลง, ลงท้าย, ลงเอย, ยุติ
termination(n) การสิ้นสุด, การลงเอย, จุดหมายปลายทาง, ขอบเขต, ปัจจัย
terminology(n) ศัพท์เฉพาะ, ระบบคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
term๑. พจน์๒. ศัพท์, คำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
term๑. (ครรภ์)ครบกำหนด [ มีความหมายเหมือนกับ term, full ]๒. กำหนดเวลา๓. ขอบเขต๔. คำศัพท์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
termวาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
termคำ, พจน์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
term๑. วาระ๒. กำหนดระยะเวลา, กำหนดเวลา๓. ข้อความ, ถ้อยคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
term for years; term of yearsกำหนดเวลาเป็นปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
term insuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
term of officeระยะเวลาดำรงตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
term of years absoluteกำหนดเวลาเป็นปีที่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
term of years; term for yearsกำหนดเวลาเป็นปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
term (of polynomial)พจน์ (ของพหุนาม), จำนวนแต่ละจำนวนในพหุนาม เช่น 5x2,   4x และ 1 เป็นพจน์ของพหุนาม 5x2 + 4X - 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
term (of sequence)พจน์ (ของลำดับ), พจน์ของลำดับใด ๆ หมายถึงจำนวนแต่ละจำนวน ที่อยู่ในลำดับนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Term of tradeอัตราการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Term paperภาคนิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Term paperภาคนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Term Purchaseการจัดซื้อน้ำมันดิบแบบสัญญามีระยะเวลา, Example: การซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อมีความต้องการน้ำมันดิบบางชนิดจากแหล่งบางแหล่งเป็นพิเศษเพื่อใช้กลั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ หรืออีกกรณีหนึ่งผู้ซื้อหรือโรงกลั่นต้องการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะที่ไม่มีน้ำมันดิบเข้ากลั่นทันเวลา โดยปกติสัญญาจะมีอายุเวลา 1 ปี แต่หากสถานการณ์น้ำมันดิบไม่แน่นอน ราคาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเร็วมาก สัญญาซื้อขายอาจจะลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 3-6 เดือน [ปิโตรเลี่ยม]
Terminalเทอร์มินัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Terminalเทอร์มินัล, เครื่องปลายทาง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
terminalเครื่องผลายทาง, Example: อุปกรณ์สำหรับส่งคำสั่งและข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และรับส่งผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบมาแสดง เครื่องปลายทางที่รู้จักกันดีก็คือ จอภาพและแป้นพิมพ์ ซึ่งไม่มีตัวประมวลผลอยู่ด้วยและเราเรียกว่าเป็นเครื่องปลายทางแบบโง่ (dumb terminal) ส่วนจอภาพและแป้นพิมพ์ที่มีตัวประมวลผลอยู่ด้วยกันนั้น ส่วนใหญ่ก็คือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นี่เอง แต่มีวงจรที่ทำให้ทำงานเป็นเครื่องปลายทางได้ด้วย เครื่องปลายทางแบบหลังเรียกว่าเครื่องปลายทางแบบฉลาด (Intelligence terminal) ในบางครั้งเครื่องปลายทางอาจเป็นเพียงเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องโทรพิมพ์ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจอภาพอยู่ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Terminalเครื่องปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
term and condition(n) เงื่อนไขและข้อกำหนด
terms(n) คำศัพท์
Terms and conditions(n) ข้อตกลงและเงื่อนไข

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
Pardon. Maybe you don't fully understand the term "reasonable doubt".การให้อภัย บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่า "ข้อสงสัย" 12 Angry Men (1957)
-One term in Italy, one here.- ระยะหนึ่งในอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในที่นี่ The Godfather (1972)
The correct term would be a coven of witches.คำที่ถูกน่าจะเรียกว่า รังแม่มด. Suspiria (1977)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
Is Aunty Guo not on good terms with my father?ท่านป้าอึ้งย้งไม่ถูกกับพ่อข้าเหรอ? Return of the Condor Heroes (1983)
The technical term is an H. Mobius loop, which can happen in advanced computers with autonomous goal-seeking programs.ระยะทางเทคนิคเป็นห่วง แอช- ระบำ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน คอมพิวเตอร์ขั้นสูง กับโปรแกรมเป้าหมายที่กำลัง มองหาอิสระ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You must come to terms with that fact.คุณต้องทำใจกับความจริงที่ว่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Formulas, equations, a lot of fancy terms that don't mean a thing.มีแต่สูตร สมการ คำศัพท์พิลึกๆไม่รู้เรื่อง Day of the Dead (1985)
It happened in the summer of 1959, a long time ago, but only if you measure in terms of years.มันเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 1959 มันนานมาแล้ว แต่ถ้าจะนับกันจริงๆ ก็หลายปี Stand by Me (1986)
I'd like to tell you that to him the term "simultaneous orgasm" means:...สำหรับเขาคำว่า "เสร็จพร้อมกัน" หมายถึง... Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
termAbove all, scientific terms call for precise definitions.
termAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
termAfter all they came to terms with each other.
termAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
termAfter their argument they weren't on speaking terms.
termA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
termAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
termAlso, please inform us of your terms of payment.
termAn idea is expressed in terms of action.
termAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.
termAt last the term-end exams are over.
termAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัพท์บัญญัติ(n) terminology, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่กำหนดให้ใช้จากคำที่แปลมาจากภาษาอื่น
เลิกกัน(v) terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai Definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
หมดสัญญา(v) terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai Definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน(n) term of payment, Syn. เงื่อนไขการจ่ายเงิน, Example: ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินได้ในเอกสารที่ทางเราจัดส่งไปให้, Thai Definition: เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
ศัพท์เฉพาะ(n) terminology, See also: technical terms, Ant. ศัพท์ทั่วไป
หมดวาระ(v) terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai Definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
ตัดสวาท(v) terminate sexual relations, See also: jilt, Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์, Example: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด, Thai Definition: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
เทอม(clas) term, Example: หลังจากที่ทำการสอนวิขานี้ไปได้ 2 เทอม ผู้เขียนได้หยิบเอกสารนั้นมาอ่านอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
เทอม(n) term, Example: ถ้าผ่านวิกฤติการณ์ช่วงนี้ไปได้ รัฐบาลก็น่าจะอยู่ได้ครบเทอม, Count Unit: เทอม, Thai Definition: ระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ, Notes: (อังกฤษ)
เทอม(n) term, See also: semester, Syn. ภาคเรียน, Example: ทุกๆ ปิดเทอม ฉันจะกลับบ้าน ไม่ค่อยขลุกตัวอยู่ในกรุงเหมือนนักศึกษาคนอื่น, Count Unit: เทอม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อาคารที่พักผู้โดยสาร[ākhān thīphak phūdōisān] (n, exp) EN: passenger terminal
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[attrāsuan seung māk kwā søng phot] (n, exp) EN: ratios with more than two terms
อวสาน[awasān] (v) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over  FR: terminer
บั้นปลาย[banplāi] (adv) EN: in the end ; towards the end  FR: au terme de
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
ฌาปนกิจ[chāpanakit] (n) EN: cremation ; funeral and burial ; interment  FR: crémation [ f ] ; incinération [ f ] ; funérailles [ fpl ]
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adj) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive  FR: strict ; rigoureux
ชอร์ตเทอม[chøt thoēm] (adj) EN: short-term
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TERM T ER1 M
TERMS T ER1 M Z
TERMER T ER1 M ER0
TERMED T ER1 M D
TERMAN T ER1 M AH0 N
TERM'S T ER1 M Z
TERMEER T ER0 M IH1 R
TERMERS T ER1 M ER0 Z
TERMING T ER1 M IH0 NG
TERMINE T ER1 M IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
term (v) tˈɜːʳm (t @@1 m)
Termi (n) tˈɛəʳmiː (t e@1 m ii)
terms (v) tˈɜːʳmz (t @@1 m z)
termed (v) tˈɜːʳmd (t @@1 m d)
terming (v) tˈɜːʳmɪŋ (t @@1 m i ng)
termite (n) tˈɜːʳmaɪt (t @@1 m ai t)
terminal (n) tˈɜːʳmɪnl (t @@1 m i n l)
terminus (n) tˈɜːʳmɪnəs (t @@1 m i n @ s)
termites (n) tˈɜːʳmaɪts (t @@1 m ai t s)
termagant (n) tˈɜːʳməgənt (t @@1 m @ g @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结束[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close #643 [Add to Longdo]
学期[xué qī, ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ, / ] term; semester #6,621 [Add to Longdo]
任期[rèn qī, ㄖㄣˋ ㄑㄧ, ] term of office #9,983 [Add to Longdo]
术语[shù yǔ, ㄕㄨˋ ㄩˇ, / ] term; terminology #15,849 [Add to Longdo]
总站[zǒng zhàn, ㄗㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, / ] terminus #20,376 [Add to Longdo]
终点站[zhōng diǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄢˋ, / ] terminus; final stop on rail or bus line #23,064 [Add to Longdo]
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love #28,147 [Add to Longdo]
白蚁[bái yǐ, ㄅㄞˊ ㄧˇ, / ] termite; white ant #33,082 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] termite; to bore (of insects) #35,136 [Add to Longdo]
规约[guī yuē, ㄍㄨㄟ ㄩㄝ, / ] terms (of an agreement) #63,405 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
期間[きかん, kikan] TH: ระยะเวลา  EN: term

German-Thai: Longdo Dictionary
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ, Syn. Einsendeschluss
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsdauer { f }; Amtsperiode { f }term of office [Add to Longdo]
Ausdruck { m }; Fachausdruck { m }; Begriff { m }; Fachbegriff { m } | Ausdrücke { pl }; Fachausdrücke { pl }; Begriffe { pl }; Fachbegriffe { pl } | medizinischer Fachausdruck; medizinischer Fachbegriffterm | terms | medical term [Add to Longdo]
Bewerbungsfrist { f }term for filing application [Add to Longdo]
Festgeld { n }term money [Add to Longdo]
Freiheitsstrafe { f }; Gefängnisstrafe { f } | Freiheitsstrafen { pl }; Gefängnisstrafen { pl }term of imprisonment | terms of imprisonment [Add to Longdo]
Hausarbeit { f } (Schule)term paper [Add to Longdo]
Kosename { m }term of endearment [Add to Longdo]
Kosewort { n }term of endearment; term of affection [Add to Longdo]
Lieferfrist { f } | Lieferfristen { pl }term of delivery | terms of delivery [Add to Longdo]
Pachtdauer { f }term of lease [Add to Longdo]
Patentdauer { f }term of the patent [Add to Longdo]
Schutzdauer { f }term of protection [Add to Longdo]
Semesterarbeit { f }term paper [Add to Longdo]
Semesterferien { pl }term break [Add to Longdo]
Term { m }; Ausdruck { m } [ math. ]term [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
終了[しゅうりょう, shuuryou] (n, vs) end; close; termination; (P) #426 [Add to Longdo]
決定[けってい, kettei] (n, vs) decision; determination; (P) #439 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] (n) terminal screen; scene; picture; the field (in TV); photo; (P) #495 [Add to Longdo]
期間[きかん, kikan] (n) period; term; interval; (P) #537 [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n, conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P) #879 [Add to Longdo]
言葉(P);詞;辞[ことば(P);けとば(言葉)(ok), kotoba (P); ketoba ( kotoba )(ok)] (n) (1) language; dialect; (2) word; words; phrase; term; expression; remark; (3) speech; (manner of) speaking; (P) #894 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) clause; paragraph; item; (2) { ling } argument; (3) { math } term; (4) (arch) (See 項・うなじ) nape (of the neck) #903 [Add to Longdo]
期限[きげん, kigen] (n) (1) term; period; time frame; (2) (See 期限切れ) time limit; deadline; cutoff (date); (P) #1,271 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal [Add to Longdo]
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter [Add to Longdo]
ターミネータ[たーみねーた, ta-mine-ta] terminator [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
期限[きげん, kigen] Termin, Frist [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top