ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

方式

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -方式-, *方式*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, ] way (of life); pattern; style; mode; manner, #348 [Add to Longdo]
生活方式[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, ] way of life; lifestyle, #6,913 [Add to Longdo]
执政方式[zhí zhèng fāng shì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ, / ] governing method [Add to Longdo]
联系方式[lián xì fāng shì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ, / ] contact details; methods of contacting (used on letterhead or website) [Add to Longdo]
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访 / ] access method [Add to Longdo]
这种方式[zhè zhǒng fāng shì, ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄈㄤ ㄕˋ, / ] (in) this way [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
方式[ほうしき, houshiki] (n) form; method; system; formula; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That university conducts its entrance examinations using a computer scored answer sheet.あの大学はマークシート方式で入学試験を行っている。
Our policies and systems are getting outdated and need revising, but to try to swap horses while crossing a stream might be dangerous.われわれの政策や方式は旧式になりかかっているから、改正する必要がある。だが、危機の去らないうちに変えるのは危険だろう。
He worked out a new formula.彼は新しい方式を編み出した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, we all have our own unique way of showing appreciation.[CN] 我想每个人都有独特的"表达的感谢方式" Episode #3.4 (2009)
I wanna be able to train the way I'm used to.[JA] 私は私が慣れた方式で 練習ができることを願います Race (2016)
This way it's more tangible.[CN] 这种方式更实际 Episode #3.2 (2009)
Looks good to you or not, is the only way i know how to cope.[CN] 你们怎么想 这是帮我挺住的唯一方式 Miss Red (2009)
And when you get to college, don't even tell me that you won't be experimenting with the standard lesbian hookups, having three-ways, trying anal.[CN] 当你到了大学 别告诉我 你没和女同性恋交往过 用三种方式 肛交 American Pie Presents: The Book of Love (2009)
I guess I prefer to make people the old-fashioned way.[JA] 子を作るのは 昔の方式がはるかにいいです Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
- see what kind of encryption they've got. - Okay.[JA] そして、暗号方式の種類を確認して、 The Magical Place (2014)
Either.. we wait for that day to arrive... or we can fight it on our own terms.[JA] 私たちはその日が来るのを 待っています あるいは私たちの方式で それと闘う人もいる The Mummy (2017)
Guantanamo Style XXL.[JA] グアンタナモ方式の XXLだ The Human Centipede III (Final Sequence) (2015)
A Vigenere cipher is a method of encrypting alphabetic text based on the letters of a key word.[JA] ヴィジュネル暗号方式で 英字テキストを暗号化します キーワードの 文章に基づいて A Stray Howl (2015)
Screw orthodox wisdom.[CN] 偏离传统思维方式 Miss Red (2009)
A pestilent pustulant infection... borrowing its way into our souls.[JA] 致命的な化膿性感染で... ...自分の方式を 我々の 魂を借りて行う The Mummy (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
方式[ほうしき, houshiki] formula [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
方式[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top