ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internal affair

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internal affair-, *internal affair*
English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
internal affairs (n ) จเรตำรวจ (ของสหรัฐ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will be transferred to Internal Affairs but you will work at OCTBผมจะย้ายคุณไปกรมการภายใน แต่คุณจะทำงานที่ฝ่ายปราบปราม Infernal Affairs (2002)
Internal Affairs called. Found something in the Mercedes.หน่วยงานภายในเรียกมา พบบางอย่างที่รถ เมอร์ซีเดส Crash (2004)
Internal Affairs says this Conklin has two suspicious shootings on his record.กองงานภายในบอกว่า คอนคลิ้นท์ มีประวัติการยิงที่น่าสงสัย 2 ครั้ง Crash (2004)
Myself, my partner, Ferguson and Internal Affairs.ผม คู่หูผม เฟอร์กูสัน และ กองงานภายใน Crash (2004)
Which means the money Internal Affairs is holding can't be considered evidence.ซึ่งหมายความว่า เงินที่กองงานภายใน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ Crash (2004)
Internal affairs division, case number 922.แผนกจเรตำรวจของสหรัฐ คดีหมายเลข 922 Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Sure, for an internal affairs investigation.แน่สิ สำหรับการสอบสวนภายใน The British Invasion (2007)
Type a statement that sergeant Doakes is on administrative leave, pending an internal affairs investigation.พิมพ์รายงานว่าจ่าโดคส์ถูกพักราชการ เพื่อรอการสอบสวนเป็นการภายใน That Night, a Forest Grew (2007)
sergeant doakes is on administrative leave pending an internal affairs investigation.จ่าโดคส์ ถูกพักราชการ เพื่อรอการสืบสวนเป็นการภายใน Morning Comes (2007)
Pending an internal affairs investigation.รอการสอบพฤติกรรม ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายใน Resistance Is Futile (2007)
Yuki Amado, internal affairs.ยูกิ อามาโด้ หน่วยสอบสวนภายใน Our Father (2008)
Internal affairs is investigating you.หน่วยสืบสวนภายในกำลังสืบเรื่องนาย Sí se puede (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internal affairHe has a good knowledge of the internal affairs of Japan.
internal affairNo country should interfere in another country's internal affairs.
internal affairThat country intervened in the internal affairs of our nation.
internal affairThat is an internal affair of this country.
internal affairThe ministry administers the internal affairs.
internal affairThey should not intervene in the internal affairs of another country.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจการภายใน[n. exp.] (kitjakān phāinai) EN: internal affair   FR: affaire interne [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内政[nèi zhèng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] internal affairs (of a country), #13,749 [Add to Longdo]
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, / ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace, #29,205 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総務省[そうむしょう, soumushou] (n) Ministry of Internal Affairs and Communications (formerly Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications) [Add to Longdo]
総務相[そうむしょう, soumushou] (n) (See 総務大臣) Minister of Internal Affairs and Communications [Add to Longdo]
総務大臣[そうむだいじん, soumudaijin] (n) Minister of Internal Affairs and Communications [Add to Longdo]
内事[ないじ, naiji] (n) personal affairs; internal affairs [Add to Longdo]
内政問題[ないせいもんだい, naiseimondai] (n) internal affair [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top