ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come in-, *come in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come in here.มานี่ The Great Dictator (1940)
Come in and smoke your heads off.มาและสูบบุหรี่หัวของคุณออก Pinocchio (1940)
Has Mr. De Winter come in yet?คุณเดอ วินเทอร์กลับมารึยังคะ Rebecca (1940)
Come in here and I'll tell you.เข้ามานี่ก่อนเเล้วฉันจะบอกค่ะ Rebecca (1940)
I had opened up the seacocks and the water began to come in fast.ผมทำให้ประตูถังอับเฉาเปิดออก และน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาอย่างเร็ว Rebecca (1940)
You all come in here with your hearts bleeding' about slum kids and injustice.คุณทุกคนมาที่นี่ด้วยหัวใจของคุณ bleedin 'เกี่ยวกับเด็กสลัมและความอยุติธรรม 12 Angry Men (1957)
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา The Old Man and the Sea (1958)
"I can always come in on the glare off the lights from Havana. "ฉันมักจะสามารถมาใน ในแสงจ้าปิดไฟจากฮาวานาที่ The Old Man and the Sea (1958)
"What will you do now if they come in the night?" he thought.ตอนนี้คุณจะทำอะไร หากมันมาในเวลากลางคืน? เขา คิดว่า. The Old Man and the Sea (1958)
What will I do if they come in the night?สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไรถ้ามันมา ในคืนหรือไม่ The Old Man and the Sea (1958)
Those that come in by the door and those that come in by the window.แบบที่มาทางประตู... ...และแบบที่เข้าทางหน้าต่าง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I could come in hereถ้าฉันจะมาที่นี่ Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come inAnd so the man come in.
come inAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
come inA new law has come into existence.
come inAnyway, please come in.
come inBut whoever lives by the truth come into the right.
come inBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
come inCan she come in time?
come inCome in fifth in a race.
come inCome inside because it's cold outside.
come inCome into my room.
come inCome into the room after me.
come inDid anyone come in my absence?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกโขยง(v) come in crowds, See also: throng, crowd, flock, Syn. ยกขบวน, ยกพวก, Example: ม็อบนากุ้งกุลาดำยกโขยงกันมาประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบ
เสวยพระชาติ(v) be born, See also: come into the world, Syn. เกิด, Example: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม, Thai Definition: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
ประดัง(v) crowd, See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous, Syn. เบียดเสียดเข้ามา, ยัดเยียดเข้าไป, กรู, ประเดประดัง, Example: คนประดังเข้ามาในหอประชุม
กลับเป็น(v) become, See also: come into being, become again, Syn. กลายเป็น, กลับกลาย, Example: การที่เขาได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าทำให้เขารู้สึกว่าเขากลับเป็นเด็กประถมอีกครั้ง
ตกฟาก(v) be born, See also: come into the world, give birth (to), Syn. เกิด, คลอด, กำเนิด, Example: แม่บอกว่าเขาตกฟากเวลา 10.10 น., Thai Definition: เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า เวลาตกฟาก (โบราณพื้นเรือนโดยมากเป็นฟาก)
ขึ้น(v) come into being, See also: grow up, come out, be up, happen, Syn. เกิด, เกิดขึ้น, Ant. หาย, Example: สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย, Thai Definition: มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[bloē] (n) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
เข้า[khao] (v) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in  FR: entrer ; pénétrer
เข้ามา[khao mā] (v) EN: enter ; get in ; come in  FR: entrer
ขัดแย้งกับกฎหมาย[khatyaēng kap kotmāi] (v, exp) EN: come into collision with the law ; be against the law
ขึ้น[kheun] (v) EN: come into being ; come out ; be up ; happen  FR: surgir
ล่มจม[lomjom] (x) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse  FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[lomlalāi] (n) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust  FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
ล่องหน[lønghon] (v) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish  FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[lønghon hāitūa] (v, exp) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly  FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, ] come into contact with; have dealing with #12,558 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) #879 [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) #1,233 [Add to Longdo]
入る[いる, iru] (v5r, vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P) #1,866 [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1, vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) #2,154 [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1, vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) #4,801 [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] (v5k, vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) { ling } to be conjugated; (P) #5,440 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
接する[せっする, sessuru] (vs-s) (1) to come in contact with; to touch; to connect (with); (2) to attend (to); (3) to receive (visitors); (P) #7,254 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come in
   v 1: to come or go into; "the boat entered an area of shallow
      marshes" [syn: {enter}, {come in}, {get into}, {get in},
      {go into}, {go in}, {move into}] [ant: {exit}, {get out},
      {go out}, {leave}]
   2: be received; "News came in of the massacre in Rwanda" [syn:
     {come}, {come in}]
   3: come into fashion; become fashionable [ant: {go out}]
   4: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]
   5: take a place in a competition; often followed by an ordinal;
     "Jerry came in third in the Marathon" [syn: {place}, {come
     in}, {come out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top