ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come in-, *come in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come inAnd so the man come in.
come inAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
come inA new law has come into existence.
come inAnyway, please come in.
come inBut whoever lives by the truth come into the right.
come inBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
come inCan she come in time?
come inCome in fifth in a race.
come inCome inside because it's cold outside.
come inCome into my room.
come inCome into the room after me.
come inDid anyone come in my absence?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกโขยง(v) come in crowds, See also: throng, crowd, flock, Syn. ยกขบวน, ยกพวก, Example: ม็อบนากุ้งกุลาดำยกโขยงกันมาประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบ
เสวยพระชาติ(v) be born, See also: come into the world, Syn. เกิด, Example: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม, Thai Definition: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
ประดัง(v) crowd, See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous, Syn. เบียดเสียดเข้ามา, ยัดเยียดเข้าไป, กรู, ประเดประดัง, Example: คนประดังเข้ามาในหอประชุม
กลับเป็น(v) become, See also: come into being, become again, Syn. กลายเป็น, กลับกลาย, Example: การที่เขาได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าทำให้เขารู้สึกว่าเขากลับเป็นเด็กประถมอีกครั้ง
ตกฟาก(v) be born, See also: come into the world, give birth (to), Syn. เกิด, คลอด, กำเนิด, Example: แม่บอกว่าเขาตกฟากเวลา 10.10 น., Thai Definition: เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า เวลาตกฟาก (โบราณพื้นเรือนโดยมากเป็นฟาก)
ขึ้น(v) come into being, See also: grow up, come out, be up, happen, Syn. เกิด, เกิดขึ้น, Ant. หาย, Example: สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย, Thai Definition: มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[bloē] (n) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
เข้า[khao] (v) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in  FR: entrer ; pénétrer
เข้ามา[khao mā] (v) EN: enter ; get in ; come in  FR: entrer
ขัดแย้งกับกฎหมาย[khatyaēng kap kotmāi] (v, exp) EN: come into collision with the law ; be against the law
ขึ้น[kheun] (v) EN: come into being ; come out ; be up ; happen  FR: surgir
ล่มจม[lomjom] (x) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse  FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[lomlalāi] (n) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust  FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
ล่องหน[lønghon] (v) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish  FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[lønghon hāitūa] (v, exp) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly  FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, ] come into contact with; have dealing with, #12,558 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
らりる;ラリる[rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases) [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
看板娘[かんばんむすめ, kanbanmusume] (n) pretty girl who attracts customers to come inside a shop [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
懇ろになる[ねんごろになる, nengoroninaru] (exp,v5r) to become intimate with (e.g. a woman); to become acquainted [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come in
   v 1: to come or go into; "the boat entered an area of shallow
      marshes" [syn: {enter}, {come in}, {get into}, {get in},
      {go into}, {go in}, {move into}] [ant: {exit}, {get out},
      {go out}, {leave}]
   2: be received; "News came in of the massacre in Rwanda" [syn:
     {come}, {come in}]
   3: come into fashion; become fashionable [ant: {go out}]
   4: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]
   5: take a place in a competition; often followed by an ordinal;
     "Jerry came in third in the Marathon" [syn: {place}, {come
     in}, {come out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top