Search result for

(57 entries)
(0.0646 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他-, *他*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほか, hoka] (adj) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たごん, tagon] การบอกต่อ (การบอกความลับหรือเรื่องสำคัญให้กับผู้อื่น)
[たあい, taai] (n ) ความไม่เห็นแก่ตัว
[たにん, tanin] คนอื่น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[他, tā, ㄊㄚ] other, another; he, she, it
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [ideographic] An additional, "also" 也  person 亻

Japanese-English: EDICT Dictionary
[た, ta] (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [Add to Longdo]
でもない;外でもない[ほかでもない, hokademonai] (exp) what I want to say is ...; the fact of the matter is ... [Add to Longdo]
ならない;外ならない[ほかならない, hokanaranai] (adj-i) (See ならぬ) nothing but; no other than [Add to Longdo]
ならぬ;外ならぬ[ほかならぬ, hokanaranu] (exp) (See ならない) nothing but; no other than [Add to Longdo]
に何か;外に何か[ほかになにか, hokaninanika] (exp) is there anything else? [Add to Longdo]
の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion [Add to Longdo]
の式の銃[たのしきのじゅう, tanoshikinojuu] (n) another type of gun [Add to Longdo]
の物[たのもの, tanomono] (n) the other thing; the other man's property [Add to Longdo]
[たあい, taai] (n) altruism [Add to Longdo]
愛ない;愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tā, ㄊㄚ, ] he; him [Add to Longdo]
[tā rén, ㄊㄚ ㄖㄣˊ, ] another; sb else; other people [Add to Longdo]
[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they [Add to Longdo]
们自己[tā men zì jǐ, ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] themselves [Add to Longdo]
们都[tā men dōu, ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄡ, / ] all of them [Add to Longdo]
[tā mā, ㄊㄚ ㄇㄚ, / ] (taboo curse) darned; damn it!; fucking [Add to Longdo]
山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] himself [Add to Longdo]
[tā qiān, ㄊㄚ ㄑㄧㄢ, / ] to relocate; to move elsewhere [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anything else?に何か。
All but one was present.1人のみんな出席した。
The TGV goes faster than any other train in the world.TGVは世界ののどの列車よりも速く走る。
Do to others as you would have them do to you.あなたが、人にしてもらいたいと思うように人にもしない。
When you dislike others, you are disliked by them in turn.あなたがの人をいやがると、今度はあなたがの人にいやがられる。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の支度、掃除、皿洗いそのの家事ができるでしょう。
Is anyone coming besides your friends?あなたの友達はに誰かきますか。
You seem to have thought of something else.あなたは何かのことを考えていたようです。
You do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.あなたは自分に示してもらいたいと思うような思いやりを人の感情に対して必ずしも示しなさい。
Can you speak another language?あなたはの言葉が話せますか。
You shouldn't rely on other people's help.あなたはの人たちの援助を当てにすべきでない。
You have no right to interfere in other people's affairs.あなたは人のことに干渉する権利はありません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[CN] 身旁已经不需要再有杀人犯了 Emotions (2017)
I don't think it can be helped.[CN] 在那个家里的生活 还有我们之间发生的事 都不想再回忆起来了 Emotions (2017)
We'll find it, all right? Where else have you been?[JA] 見つかるよ に どこを走った? The Secret of Sales (2017)
If I'm with him, he's sure to remember all kinds of bad things.[CN] 否则就不会露出那种表情了 Emotions (2017)
I wanted to run my own business. If I can't do it at Cachet then I'll fuck off and find a proper investor elsewhere.[JA] 自分で経営できないなら で投資家を探す The Secret of Sales (2017)
There is something about the simplicity of breasts which the genital transformation does not have.[JA] の性転換手術と違って 豊胸はシンプルなのよ  ()
Why did you do this?[CN] 是死刑犯对吧? Confrontation (2017)
Hey, and if candy's not your bag, we've got a whole slew of items catering to a more experienced taste.[JA] アメが好きじゃないなら の物もたくさん持って来たんだ 色んな物があるよ Find This Thing We Need To (2017)
It is possible that this movement in itself has taken so much of my energy that I wouldn't stand doing anything else.[JA] すごくエネルギーが 要ることだってわかったわ に何もできなくなるの  ()
Má's father passed away, so there was no other grandpa and there were eight grandmas at the table.[JA] 妻の父は亡くなり におじいちゃんがいなくて  ()
Unfortunately, she's just too powerful for me."[CN] 你继承了的行为 对吧? Emotions (2017)
I came here today to show you something.[CN] 从远处支持着 Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[た, ta] EIN ANDERER, ETWAS ANDERES [Add to Longdo]
[た, ta] ein_anderer, etwas_anderes [Add to Longdo]
[たにん, tanin] andere_Leute, fremde_Leute [Add to Longdo]
動詞[たどうし, tadoushi] (transitives) Verb [Add to Longdo]
[たこく, takoku] andere_Laender, fremde_Laender [Add to Longdo]
[たほう, tahou] andere_Seite (Partei,Richtung) [Add to Longdo]
[たせん, tasen] Empfehlung (durch andere) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top