ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backwater

B AE1 K W AO2 T ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backwater-, *backwater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backwater[N] สาขาของแม่น้ำที่แยกออกมา
backwater[N] น้ำนิ่ง, Syn. stagnant water
backwater[N] บรรยากาศที่ซึมเซา, See also: สถานที่ซึมเซา, Syn. rus in urbe, seclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
backwaterbackwater, น้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backwater curvebackwater curve, โค้งน้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backwater effectbackwater effect, ผลกระทบจากน้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thousands of years ago, these hunters found a backwater planet.นักรบเหล่านี้ได้พบดวงดาวนี้ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน Chuck Versus the Sensei (2008)
What kind of backwater are you from? .ที่ถิ่นของเจ้าเขาดื่มอะไรกัน? Outlander (2008)
We're just one of the millions of little backwaters no one cares aboutเราก็เป็นแค่หนึ่งในล้าน ของสายน้ำเล็กๆ ที่ไม่มีใครจะสนใจ Mystery of a Thousand Moons (2009)
Sons of bitches, backwater hicks.ไอ้บัดซบเอ้ย ไอ้พวกบ้านนอกหลังเขาเอ้ย Evil Is Going On (2010)
SO INSTEAD SHE BEGAN SURFING THE GALACTIC BACKWATERS.นักดาราศาสตร์อื่น ๆ ที่จะจบลง ด้วยความพ่ายแพ้ของเธอที่จะตีพิมพ์ Beyond the Darkness (2010)
For the past century, we've learned to accept that we live in a nondescript region of a backwater galaxy in a Universe that is unimaginably vast.สำหรับศตวรรษที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเรามีชีวิต อยู่ ในภูมิภาคอึมครึมของกาแล็คซี่นิ่ง Is There an Edge to the Universe? (2011)
I was a scrawny kid from backwater Montana, with a bad haircut and a unibrow.ฉันเป็นแค่เด็กตัวแกร็นๆ จากมอนตาน่า กับทรงผมเห่ยๆ และคิ้วติดกัน Makeover (2012)
What I'm interested in... is a little backwater place with a system-code of "M-344/G."ที่ฉันสนก็คือ... . ดาวเล็กๆสุดไกลโพ้นในระบบสุริยะ M-344/G Riddick (2013)
It's a backwater system with two suns and one habitable planet.ระบบสุริยะไกลโพ้น 2 ดวงอาทิตย์หนึ่งดาวอาศัย Riddick (2013)
300 years ago, you helped build a backwater penal colony into something.300 ปีที่ผ่านมานายช่วยสร้าง กองทัพ The Originals (2013)
From the backwaters of blissful ignorance across vast oceans of academic blather until at last you've arrived here, on the shores of my little kingdom.จากบึงน้ำแห่งความไม่รู้... ว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งการพร่ำเพ้อทางวิชาการ จนมาถึงนี่ในที่สุด ขึ้นฝั่งบนอาณาจักรน้อย ๆ ของผม Stonehearst Asylum (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKWATER    B AE1 K W AO2 T ER0
BACKWATERS    B AE1 K W AO2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backwater    (n) bˈækwɔːtər (b a1 k w oo t @ r)
backwaters    (n) bˈækwɔːtəz (b a1 k w oo t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staukurve {f}backwater curve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックウォーター;バックウオーター[, bakkuuo-ta-; bakkuuo-ta-] (n) backwater [Add to Longdo]
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backwater \Back"wa`ter\, n. [Back, a. or adv. + -water. ]
   1. Water turned back in its course by an obstruction, an
    opposing current, or the flow of the tide, as in a sewer
    or river channel, or across a river bar.
    [1913 Webster]
 
   2. An accumulation of water overflowing the low lands, caused
    by an obstruction.
    [1913 Webster]
 
   3. Water thrown back by the turning of a waterwheel, or by
    the paddle wheels of a steamer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backwater
   n 1: a body of water that was created by a flood or tide or by
      being held or forced back by a dam; "the bayous and
      backwaters are breeding grounds for mosquitos"
   2: a place or condition in which no development or progress is
     occurring; "the country is an economic backwater"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top