ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accipiter

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accipiter-, *accipiter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーパー鷂[クーパーはいたか;クーパーハイタカ, ku-pa-haitaka ; ku-pa-haitaka] (n) (uk) Cooper's hawk (Accipiter cooperii) [Add to Longdo]
雀鷂;雀鷹[つみ;ツミ, tsumi ; tsumi] (n) (uk) Japanese sparrowhawk (Accipiter gularis) [Add to Longdo]
大鷹[おおたか;オオタカ, ootaka ; ootaka] (n) (1) (uk) (See 小鷹) northern goshawk (Accipiter gentilis); (2) female hawk (or falcon); (3) (abbr) (See 大鷹狩) falconry (using a northern goshawk) [Add to Longdo]
[はいたか;はしたか;はしばみ;ハイタカ, haitaka ; hashitaka ; hashibami ; haitaka] (n) (uk) Eurasian sparrowhawk (Accipiter nisus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accipiter \Ac*cip"i*ter\, n.; pl. E. {Accipiters}. L.
   {Accipitres}. [L., hawk.]
   1. (Zool.) A genus of rapacious birds; one of the Accipitres
    or Raptores.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) A bandage applied over the nose, resembling the
    claw of a hawk.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Accipiter
   n 1: type genus of the family Accipitridae [syn: {Accipiter},
      {genus Accipiter}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 accipiter
  1. hawk
  2. money‐grubber

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top