Search result for

(69 entries)
(0.1581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下-, *下*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ] จำคุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
半期[しもはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหลัง
[したぎ, shitagi] ชุดชั้นใน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
請け[したうけ, shitauke] ผู้รับข้อตกลง, ผู้ทำสัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 元請け=もとうけ=Contractor=ผู้ยื่นข้อตกลง) , See also: A. 元請け, R. 元請け
[かき, kaki] ดังต่อไปนี้ ระบุไว้ด้านล่าง ระบุไว้ตอนท้าย
さい[ください, kudasai] (adj org ) กรุณา ได้โปรด
[げり, geri] (n ) ท้องเสีย
[かげん, kagen] ขีดจำกัดต่ำสุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
らない[くだらない, kudaranai] Thai: ไม่เข้าท่า
らない[くだらない, kudaranai] Thai: งี่เง่า English: stupid
らない[くだらない, kudaranai] Thai: ไม่เป็นเรื่อง
らない[くだらない, kudaranai] Thai: หยุมหยิม
りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[下, xià, ㄒㄧㄚˋ] below, underneath; inferior; to bring down; next
Radical: Decomposition: 一 (yī )  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] One stroke under another; compare 上 (above)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しも, shimo] (suf) under (being in said condition or environment) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as から, より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [Add to Longdo]
々;[したじた;しもじも, shitajita ; shimojimo] (n) the lower classes; the common people [Add to Longdo]
がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P) [Add to Longdo]
がり松[さがりまつ, sagarimatsu] (n) drooping pine [Add to Longdo]
がる(P);る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) [Add to Longdo]
[さげ, sage] (pref) tag; label [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
その会社は売上が15パーセント低した。The company suffered a 15% drop in sales.
その学校は、中・高一貫校だということを頭の片隅にでも入れておいてさい。Bear in mind that that school is an integrated junior high and high school.
その機械の使い方を教えてさい。Could you show me how to use that machine?
その気になったらいつでも遊びに来てさい。Come and see me anytime you want to.
その橋はずっと流にある。The bridge is far down the river.
その靴工場では一日60万足の靴が製造されている。The hosiery factory produces 600,000 pairs of socks a day.
その警官は人々に後ろにがって離れるように言った。The policeman asked people to back off.
その決定をしたことについては十分な理由がある。There is a good argument for that decision.
その件は通産省の管轄課にある。The matter comes under MITI.
その建物から町全体が見ろせる。The building looks down on the whole town.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [Add to Longdo]
一代[xià yī dài, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄉㄞˋ, ] the next generation [Add to Longdo]
一个[xià yī ge, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄍㄜ˙, / ] the next one [Add to Longdo]
一次[xià yī cì, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄘˋ, ] next [Add to Longdo]
一步[xià yī bù, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ, ] the next step [Add to Longdo]
[xià shì, ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] to die; the next generation [Add to Longdo]
[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, ] give an order [Add to Longdo]
[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [Add to Longdo]
个星期[xià gè xīng qī, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, / ] next week [Add to Longdo]
个月[xià gè yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ, / ] next month [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つき[したつき, shitatsuki] subscript [Add to Longdo]
[かい, kai] low-end (a-no), low-order [Add to Longdo]
位けたあふれ[かいけたあふれ, kaiketaafure] underflow [Add to Longdo]
位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant [Add to Longdo]
位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]
位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
さる[くださる, kudasaru] geben [Add to Longdo]
[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
りる[おりる, oriru] hinabsteigen, aussteigen [Add to Longdo]
り坂[くだりざか, kudarizaka] Abstieg, Neigung, Verfall [Add to Longdo]
[しぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top