ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watering can

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watering can-, *watering can*
English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you have your own watering can. Jane told me that everyone had their own.ฉันหวังว่าคุณคงมีบัวรดน้ำ เจนบอกว่าทุกคนมีเป็นของตนเอง Music and Lyrics (2007)
But this last guy, Mr. Werther, about 80, he didn't have his own watering can so he starts yelling at me and screaming at me in German:แต่รายล่าสุด คุณเวอร์เธอร์ที่อายุ 80 เขาไม่มีบัวรดน้ำ .... แล้วเขาก็เริ่มโวยวายใส่ฉันเป็นภาษาเยอรมัน Music and Lyrics (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watering canThe flowers don't look happy. I'd like to water them, is there a watering can?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระติก[n.] (kratik) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can   FR: thermos [m] ; bidon [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水差し;水差;水指;水指し[みずさし, mizusashi] (n) (1) pitcher; water jug; watering can; (2) (usu. not 水差し) container of fresh water for replenishing the kettle and rinsing bowls (tea ceremony) [Add to Longdo]
如雨露(ateji);如露(ateji)[じょうろ;じょろ, jouro ; joro] (n) (uk) watering can; watering pot; sprinkling can [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watering can
   n 1: a container with a handle and a spout with a perforated
      nozzle; used to sprinkle water over plants [syn: {watering
      can}, {watering pot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top