ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -日-, *日*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[日, rì, ㄖˋ] sun; day; daytime
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] The sun,  Rank: 101
[是, shì, ㄕˋ] to be; indeed, right, yes; okay
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 日 directly 疋,  Rank: 3
[时, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day,  Rank: 25
[明, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月,  Rank: 121
[易, yì, ㄧˋ] to change; to exchange, to trade; simple, easy
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  勿 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 461
[早, zǎo, ㄗㄠˇ] early; soon; morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The first rays 十 of the sun 日,  Rank: 462
[显, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] clear, evident; prominent; to show
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  业 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 469
[星, xīng, ㄒㄧㄥ] star, planet; a point of light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 537
[普, pǔ, ㄆㄨˇ] widespread, universal, general
Radical: Decomposition: 並 (bìng ㄅㄧㄥˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Everyone 並 under the sun 日,  Rank: 630
[晚, wǎn, ㄨㄢˇ] night, evening; late
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  免 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Avoiding 免 the sun 日; 免 also provides the pronunciation,  Rank: 641

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan, #30 [Add to Longdo]
[Rì běn, ㄖˋ ㄅㄣˇ, ] Japan; Japanese, #359 [Add to Longdo]
[zuó rì, ㄗㄨㄛˊ ㄖˋ, ] yesterday, #696 [Add to Longdo]
[jīn rì, ㄐㄧㄣ ㄖˋ, ] today, #1,026 [Add to Longdo]
[jìn rì, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ, ] in the past few days; recently; in the last few days, #1,324 [Add to Longdo]
[rì zi, ㄖˋ ㄗ˙, ] day; a (calendar) date; days of one's life, #1,426 [Add to Longdo]
[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, ] birthday, #2,192 [Add to Longdo]
快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
[měi rì, ㄇㄟˇ ㄖˋ, ] daily, #2,853 [Add to Longdo]
[dāng rì, ㄉㄤ ㄖˋ, / ] that very day; the same day, #2,866 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[にちぶつ, nichibutsu] (n) ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส
[にっこう, nikkou] (n) แสงแดด, See also: S. 陽光,
常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work
当手当[にっとうてあて, nittouteate] (n) เบี้ยเลี้ยงรายวัน
本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
本銀行[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
[にちどく, nichidoku] (n) ญี่ปุ่นและเยอรมนี
[にっさん, nissan] (n) จำนวนผลิตรายวัน
[ひたち, hitachi] (org) บริษัทฮิตาชิ
[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[にってい, nittei] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)
[にっけい, nikkei] (n) (บริษัท)ญี่ปุ่น ที่สืบเชื้อสายจากคนญี่ปุ่น
[ひ, hi] (n) วัน
[にほん, nihon] (n ) ประเทศญี่ปุ่น
[にちようび, nichiyoubi, nichiyoubi , nichiyoubi] (n ) วันอาทิตย์
[にっきん, nikkin] งานผลัดกลางคืน,กะกลางคืน
本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
本感染症学会[にほんかんせんしょうがっかい, nihonkansenshougakkai] (n name uniq ) สมาคมป้องกันโรคติดต่อประเทศญี่ปุ่่น the Japanese Association for Infectious Diseases

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[にっちゅう, nicchuu] Thai: ตอนกลางวัน English: during the day
本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
[にちじ, nichiji] Thai: วันเวลา English: date & time
[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine
[ひ, hi] Thai: วัน English: a day
[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にち, nichi] (n-suf) (1) day of month; (ctr) (2) counter for days [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf,ctr) (3) (also んち or ち) counter for days [Add to Longdo]
(P);陽[ひ, hi] (n-adv,n-t) (1) ( only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) ( only) (as 〜したには, 〜と来たには, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) [Add to Longdo]
孁;霊;[ひるめ, hirume] (n) (arch) (See 天照大神) Sun Goddess; Amaterasu Oomikami [Add to Longdo]
々(P);[ひび(P);にちにち, hibi (P); nichinichi] (n-adv,n-t) every day; daily; day after day; days (e.g. good old days); (P) [Add to Longdo]
々の糧;の糧[ひびのかて, hibinokate] (n) one's daily bread [Add to Longdo]
々草[にちにちそう;ニチニチソウ, nichinichisou ; nichinichisou] (n) (uk) Madagascar periwinkle (Catharanthus roseus) [Add to Longdo]
がな一[ひがないちにち, higanaichinichi] (exp) all day long [Add to Longdo]
が差す;が射す;陽が差す;陽が射す[ひがさす, higasasu] (exp,v5s) to shine (of the sun) [Add to Longdo]
が浅い[ひがあさい, higaasai] (exp,adj-i) (See の浅い) it hasn't been long since [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T. G. I. F.!やっと金曜だ。
"I saw her five days ago", he said.「5前に彼女にあった」と彼は言った。
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今の授業を始めましょう」と先生は言った。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."「ビルは本にいましたか」「はい、いました」
"Paul is sick in bed today." "That's too bad."「ポールは今は病気で寝ています」「それは気のどくだ」
"When did you return?" "I came back the day before yesterday."「何時帰ってきたのですか」「一昨です」
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は正確ですか」「いいえ、1に10分も進むんです」 [M]
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は本人の学生ですか」「はい、そうです」 [M]
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今の新聞にいいニュース何かある?」「いや、特にないね」
The teacher said, "That's all for today."「今はこれまで」と先生が言った。
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨、仕事をしたのですか」「昨が休みだったらと思うよ」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pink color.[CN] -"东"? Silmido (2003)
Your dreams Come true[JA] どんな夢もいつのか きっとかなう Pinocchio (1940)
¥190.[CN] 190 Like Father, Like Son (2013)
Day.[CN]  Hateship Loveship (2013)
Sunday?[CN] 週吗? Lovers of 6 Years (2008)
"July 15:[CN] "7月15: Fields of the Dead (2014)
Anything your heart desires Will come to you[JA] いつのかきっとかなうはず Pinocchio (1940)
Konnichiwa.[JA] 今 Three Monkeys (2015)
Yesterday?[JA] 昨? The Lincoln Lawyer (2011)
Two days.[JA] 明後でいい。 Quiet Riot (2008)
Tough day.[JA] タフ The Island (2005)
Little funny face.[JA] また明 Pinocchio (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ひ, hi] day [Add to Longdo]
[にっき, nikki] diary [Add to Longdo]
別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview [Add to Longdo]
本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]
[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
々の糧[ひびのかて, hibinokate] das_taegliche_Brot [Add to Longdo]
の丸[ひのまる, hinomaru] die_Flagge_der_aufgehenden_Sonne [Add to Longdo]
の入り[ひのいり, hinoiri] Sonnenuntergang [Add to Longdo]
の出[ひので, hinode] Sonnenaufgang [Add to Longdo]
[にちふつ, nichifutsu] japanisch-franzoesisch [Add to Longdo]
付け[ひづけ, hiduke] -Datum [Add to Longdo]
[ひがさ, higasa] Sonnenschirm [Add to Longdo]
[にっこう, nikkou] Sonnenlicht, Sonnenschein [Add to Longdo]
光浴[にっこうよく, nikkouyoku] Sonnenbaden [Add to Longdo]
刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] Tageszeitung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top