Search result for

(87 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -日-, *日*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[にちぶつ, nichibutsu] (n) ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส
[にっこう, nikkou] (n) แสงแดด, See also: S. 陽光,
常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work
当手当[にっとうてあて, nittouteate] (n) เบี้ยเลี้ยงรายวัน
本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
本銀行[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
[にちどく, nichidoku] (n) ญี่ปุ่นและเยอรมนี
[にっさん, nissan] (n) จำนวนผลิตรายวัน
[ひたち, hitachi] (org) บริษัทฮิตาชิ
[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[にってい, ] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)
[にっけい, ] (n) (บริษัท)ญี่ปุ่น ที่สืบเชื้อสายจากคนญี่ปุ่น
[ひ, ] (n) วัน
[にほん, ] (n ) ประเทศญี่ปุ่น
[にちようび, nichiyoubi, ] (n ) วันอาทิตย์
[にっきん, ] งานผลัดกลางคืน,กะกลางคืน
本脳炎[にほんのうえん, ] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[にっちゅう, nicchuu] Thai: ตอนกลางวัน English: during the day
本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
[にちじ, nichiji] Thai: วันเวลา English: date & time
[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine
[ひ, hi] Thai: วัน English: a day
[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㬎, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] motes in a sunbeam; illustrious, bright
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] Tiny 幺 motes of dust 灬 in a sunbeam 日
[日, rì, ㄖˋ] sun; day; daytime
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] The sun
[旦, dàn, ㄉㄢˋ] dawn; morning; day
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 rising over the horizon 一
[旧, jiù, ㄐㄧㄡˋ] old, ancient; former, past
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Older than 丨 the sun 日
[旨, zhǐ, ㄓˇ] aim, intention, purpose, will
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A spoon 匕 aimed for the mouth 日
[早, zǎo, ㄗㄠˇ] early; soon; morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The first rays 十 of the sun 日
[旬, xún, ㄒㄩㄣˊ] ten-day period; period of time
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A cycle 勹 of ten days 日; a traditional week
[旭, xù, ㄒㄩˋ] the rising sun; brilliant, radiant
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[旮, gā, ㄍㄚ] corner, nook, recess
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: []
[旯, lá, ㄌㄚˊ] corner, nook, recess
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にち, nichi] (n-suf) (1) day of month; (ctr) (2) counter for days [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf,ctr) (3) (also んち or ち) counter for days [Add to Longdo]
(P);陽[ひ, hi] (n-adv,n-t) (1) ( only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) ( only) (as 〜したには, 〜と来たには, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) [Add to Longdo]
孁;霊;[ひるめ, hirume] (n) (arch) (See 天照大神) Sun Goddess; Amaterasu Oomikami [Add to Longdo]
々(P);[ひび(P);にちにち, hibi (P); nichinichi] (n-adv,n-t) every day; daily; day after day; days (e.g. good old days); (P) [Add to Longdo]
々の糧;の糧[ひびのかて, hibinokate] (n) one's daily bread [Add to Longdo]
々草[にちにちそう;ニチニチソウ, nichinichisou ; nichinichisou] (n) (uk) Madagascar periwinkle (Catharanthus roseus) [Add to Longdo]
がな一[ひがないちにち, higanaichinichi] (exp) all day long [Add to Longdo]
が差す;が射す;陽が差す;陽が射す[ひがさす, higasasu] (exp,v5s) to shine (of the sun) [Add to Longdo]
が浅い[ひがあさい, higaasai] (exp,adj-i) (See の浅い) it hasn't been long since [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
博物館は月曜にはしまっていると思います。I understand the museum is closed on Mondays.
晩さん会が次の土曜に開かれるでしょう。A dinner will be given next Saturday.
肌をにさらしすぎると、焼け、場合によっては水ぶくれになります。Exposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
判決は明下される。Judgement will be given tomorrow.
のツアーはありますか。Do you offer any half-day tours?
彼、今、精彩がないね。青菜に塩だね。He seems really depressed and lifeless. today. I wonder what took the wind out of his sails.
彼がいつ本に来るか報道されるだろう。It will be reported when he is coming to Japan.
彼がこの仕事を終えるのには2かかるだろう。It will take you two days to finish this work.
彼がシドニーから戻ってくるのは今です。It is today that he comes back from Sydney.
彼がそこへ行ったのは昨だった。It was yesterday that he went there.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rì, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan [Add to Longdo]
[Rì Zhōng, ㄖˋ ㄓㄨㄥ, ] Japan-China [Add to Longdo]
俄战争[Rì É Zhàn zhēng, ㄖˋ ㄜˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the war of 1904-1905 between Russia and Japan [Add to Longdo]
[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 圓|[Add to Longdo]
[rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] yen [Add to Longdo]
[rì guāng, ㄖˋ ㄍㄨㄤ, ] sunlight [Add to Longdo]
光浴[rì guāng yù, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄩˋ, ] a sunbath [Add to Longdo]
光灯[rì guāng dēng, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, / ] fluorescent light [Add to Longdo]
光节约时[rì guāng jié yuē shí, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄕˊ, / ] daylight saving time; summer time [Add to Longdo]
内瓦[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ひ, hi] day [Add to Longdo]
[にっき, nikki] diary [Add to Longdo]
別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview [Add to Longdo]
本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]
[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
々の糧[ひびのかて, hibinokate] das_taegliche_Brot [Add to Longdo]
の丸[ひのまる, hinomaru] die_Flagge_der_aufgehenden_Sonne [Add to Longdo]
の入り[ひのいり, hinoiri] Sonnenuntergang [Add to Longdo]
の出[ひので, hinode] Sonnenaufgang [Add to Longdo]
[にちふつ, nichifutsu] japanisch-franzoesisch [Add to Longdo]
付け[ひづけ, hiduke] -Datum [Add to Longdo]
[ひがさ, higasa] Sonnenschirm [Add to Longdo]
[にっこう, nikkou] Sonnenlicht, Sonnenschein [Add to Longdo]
光浴[にっこうよく, nikkouyoku] Sonnenbaden [Add to Longdo]
刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] Tageszeitung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top