ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

algometer

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -algometer-, *algometer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Algometer \Al*gom"e*ter\, n. [Gr. ? pain + -meter.] (Psychol.)
   An instrument for measuring sensations of pain due to
   pressure. It has a piston rod with a blunted tip which is
   pressed against the skin. -- {Al*gom"e*try}, n. --
   {Al`go*met"ric}, {*met"ric*al}, a. -- {Al`go*met"ric*al*ly},
   adv.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 algometer
   n 1: device for measuring pain caused by pressure

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

algometer

 


  

 
algometer
 • (แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top