ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aftereffect

AE1 F T ER0 AH0 F EH2 K T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aftereffect-, *aftereffect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftereffect[N] ผลกระทบ, See also: ผลที่ตามมา, Syn. result, aftermath

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aftereffect; afteractionผลตามหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"attempting to deal with the aftereffects of 9/11 .""คอยรองรับอารมณ์ ผู้ประสบภัย 9/11" Julie & Julia (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFTEREFFECT    AE1 F T ER0 AH0 F EH2 K T
AFTEREFFECTS    AE1 F T ER0 AH0 F EH2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aftereffect    (n) ˈaːftərɪfɛkt (aa1 f t @ r i f e k t)
aftereffects    (n) ˈaːftərɪfɛkts (aa1 f t @ r i f e k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
置き土産;置きみやげ[おきみやげ, okimiyage] (n) parting gift; remembrance; aftereffect [Add to Longdo]
波及[はきゅう, hakyuu] (n,vs) spread; extension; influence; aftereffect; ripple; (P) [Add to Longdo]
予後[よご, yogo] (n,adj-no) prognosis; aftereffects; recuperation; convalescence [Add to Longdo]
余効[よこう, yokou] (n) aftereffect; after effect [Add to Longdo]
余塵[よじん, yojin] (n) trailing dust; aftereffects [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aftereffect
   n 1: any result that follows its cause after an interval
   2: a delayed effect of a drug or therapy; "the drug had
     unexpected aftereffects"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top