Search result for

distance

(105 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distance-, *distance*
English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distance[N] ความห่างไกล, See also: ความห่างเหิน, Syn. remoteness, Ant. closeness, nearness
distance[N] ระยะห่าง, See also: ระยะทาง, Syn. extent, length, stretch, reach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distance(ดิส'เทินซฺ) n.ระยะทาง,ระยะทางไกล,ช่วงเวลา,จุดหรือบริเวณที่อยู่ไกล,ทางไกล. vt. ทิ้งระยะไกล, Syn. length,space,remove
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน
striking distancen. ช่วงระยะการโจมตี

English-Thai: Nontri Dictionary
distance(n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา
outdistance(vt) ไปไกลกว่า,ไปได้เร็วกว่า,ผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distanceระยะทาง, ระยะห่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
distanceระยะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distanceระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distance between two pointsระยะทางระหว่างสองจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distance dialingการต่อเลขหมายทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distance functionฟังก์ชันระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distanceระยะทาง,ระยะห่าง [การแพทย์]
Distance educationการศึกษาทางไกล [TU Subject Heading]
Distance, Anode-Filmระยะระหว่างหลอดเอกซเรย์กับฟิล์ม [การแพทย์]
Distance, Focalการปรับระยะโฟคัส [การแพทย์]
Distance, Horizontalระยะทางในแนวราบ [การแพทย์]
Distance, Maximizedระยะทางมากที่สุด [การแพทย์]
Distancesระยะทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
It makes the distance between us even greater.ทำให้ระยะห่างของเรามันมากขึ้น Oh, God! (1977)
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We enjoy working with you, Hal, and we will continue to do so even if we are separated by great distance.เราสนุกกับการทำงานร่วมกับ คุณฮาล, และเราจะยังคงทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะแยกจากกันโดย ระยะทางที่ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
[BABY crying in distance][เด็ก CRYlNG lN DlSTANCE] Bloodsport (1988)
Go the distance.จงเดินทางไป Field of Dreams (1989)
Go the distance.จงเดินทางไป Field of Dreams (1989)
"Go the distance"?"จงเดินทางไป" Field of Dreams (1989)
"Go the distance.""เดินทางไป" Field of Dreams (1989)
You can't miss at this distance.ยิงพลาดก็บ้าแล้ว Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distanceA church spire could be seen in the distance.
distanceAge, like distance, lends a double charm.
distanceAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
distanceAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
distanceAmazing distance.
distanceA pet theory of mine is that things should be seen from a distance.
distanceAre any of these within walking distance?
distanceAt a distance the ship looks like an island.
distanceAt his concerts, she screams for him from a distance.
distanceAt this distance we cannot hope to know the truth.
distanceBirds fly long distances.
distanceCan you compute the distance of the moon from the earth?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะทาง[N] distance, Example: กรุงเทพฯ อยู่ห่างจากขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร, Count unit: เมตร, กิโลเมตร, ไมล์, Thai definition: ช่วงสั้นยาวของแนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
ถอยห่าง[V] move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
เกรียก[N] finger breadth, See also: distance tip of thumb and forefinger, Thai definition: ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก
พิสัย[N] range, See also: distance, Syn. วิสัย, Example: สหประชาชาติส่งคณะกรรมการพิเศษเข้าไปตรวจสอบขีปนาวุธพิสัยเกิน 150 กิโลเมตรของอิรัก, Thai definition: ช่วงระยะตั้งแต่จุดเริ่มถึงจุดสิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ห่างไกล[X] (hāngklai) EN: far ; a long way ; afar ; a great distance   FR: lointain ; éloigné
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
กำหนดระยะทาง[v. exp.] (kamnot rayathāng) EN: fix the distance   FR: déterminer la distance
คล้อยห่าง[v. exp.] (khløi hāng) EN: recede into the distance   
ไกลถึง[X] (klai theung) FR: jusqu'à une distance de
ในระยะสั้น [n. exp.] (nai raya san) FR: sur une courte distance
นำลิ่ว[adv.] (namliu) EN: distantly ; remotely   FR: éloigné ; à distance
ออกห่าง[v. exp.] (øk hāng) EN: stay away from   FR: éloigner ; tenir à distance
พิสัยบิน[n. exp.] (phisai bin) EN: aircraft's range   FR: rayon d'action [m] ; distance de vol [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTANCE    D IH1 S T AH0 N S
DISTANCED    D IH1 S T AH0 N S T
DISTANCES    D IH1 S T AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distance    (v) (d i1 s t @ n s)
distanced    (v) (d i1 s t @ n s t)
distances    (v) (d i1 s t @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
距离[jù lí, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] distance; to be apart, #1,571 [Add to Longdo]
测距仪[cè jù yí, ㄘㄜˋ ㄐㄩˋ ㄧˊ, / ] distance measuring equipment, #81,537 [Add to Longdo]
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad), #117,267 [Add to Longdo]
标柱[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, / ] distance marker; pole marking distance on racetrack [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstandsbolzen {m}distance bolt [Add to Longdo]
Abstandsfläche {f}distance space [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
Abstandsrolle {f}distance roll [Add to Longdo]
Distanzblech {n}distance plate [Add to Longdo]
Distanzsäule {f} [techn.]distance column [Add to Longdo]
Distanzstück {n} [techn.] | Distanzstücke {pl}distance piece; spacer | distance pieces; spacers [Add to Longdo]
Entfernung {f} | Entfernungen {pl} | in einer Entfernung vondistance | distances | at a distance of [Add to Longdo]
Entfernungsmessung {f}distance measurement [Add to Longdo]
Entfernungsmodul {m}distance modulus [Add to Longdo]
Ferne {f} | in der Ferne | aus der Fernedistance | in the distance | from a distance [Add to Longdo]
Fernuniversität {f}distance learning institute; the Open University [Br.] [Add to Longdo]
Wegmesstechnik {f}distance measurement techniques [Add to Longdo]
Flanschmaß {n}distance over hubs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
ディスタンス[, deisutansu] (n) distance [Add to Longdo]
ディスタンスレース[, deisutansure-su] (n) distance race [Add to Longdo]
マラソン[, marason] (n) marathon; long-distance race; (P) [Add to Longdo]
ヤール;ヤールド[, ya-ru ; ya-rudo] (n) (ヤール is an abbreviation of ヤールド) (See 碼・ヤード) yard (unit of distance) (dut [Add to Longdo]
移動量係数[いどうりょうけいすう, idouryoukeisuu] (adv) distance coefficient [Add to Longdo]
一寸[いっすん, issun] (n) (1) (See 寸) one sun (approx. 3.03 cm); (2) a little bit (of time, distance, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber) [Add to Longdo]
市外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number [Add to Longdo]
長距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier [Add to Longdo]
長距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
長距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distance \Dis"tance\, n. [F. distance, L. distantia.]
   1. The space between two objects; the length of a line,
    especially the shortest line joining two points or things
    that are separate; measure of separation in place.
    [1913 Webster]
 
       Every particle attracts every other with a force . .
       . inversely proportioned to the square of the
       distance.               --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Remoteness of place; a remote place.
    [1913 Webster]
 
       Easily managed from a distance.    --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       'T is distance lends enchantment to the view. --T.
                          Campbell.
    [1913 Webster]
 
       [He] waits at distance till he hears from Cato.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Racing) A space marked out in the last part of a race
    course.
    [1913 Webster]
 
       The horse that ran the whole field out of distance.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   Note: In trotting matches under the rules of the American
      Association, the distance varies with the conditions of
      the race, being 80 yards in races of mile heats, best
      two in three, and 150 yards in races of two-mile heats.
      At that distance from the winning post is placed the
      distance post. If any horse has not reached this
      distance post before the first horse in that heat has
      reached the winning post, such horse is distanced, and
      disqualified for running again during that race.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) Relative space, between troops in ranks, measured
    from front to rear; -- contrasted with {interval}, which
    is measured from right to left. "Distance between
    companies in close column is twelve yards." --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   5. Space between two antagonists in fencing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Painting) The part of a picture which contains the
    representation of those objects which are the farthest
    away, esp. in a landscape.
    [1913 Webster]
 
   Note: In a picture, the
 
   {Middle distance} is the central portion between the
    foreground and the distance or the extreme distance. In a
    perspective drawing, the
 
   {Point of distance} is the point where the visual rays meet.
    [1913 Webster]
 
   7. Ideal disjunction; discrepancy; contrariety. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. Length or interval of time; period, past or future,
    between two eras or events.
    [1913 Webster]
 
       Ten years' distance between one and the other.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The writings of Euclid at the distance of two
       thousand years.            --Playfair.
    [1913 Webster]
 
   9. The remoteness or reserve which respect requires; hence,
    respect; ceremoniousness.
    [1913 Webster]
 
       I hope your modesty
       Will know what distance to the crown is due.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       'T is by respect and distance that authority is
       upheld.                --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   10. A withholding of intimacy; alienation; coldness;
     disagreement; variance; restraint; reserve.
     [1913 Webster]
 
        Setting them [factions] at distance, or at least
        distrust amongst themselves.     --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        On the part of Heaven,
        Now alienated, distance and distaste. --Milton.
     [1913 Webster]
 
   11. Remoteness in succession or relation; as, the distance
     between a descendant and his ancestor.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mus.) The interval between two notes; as, the distance
     of a fourth or seventh.
     [1913 Webster]
 
   {Angular distance}, the distance made at the eye by lines
    drawn from the eye to two objects.
 
   {Lunar distance}. See under {Lunar}.
 
   {North polar distance} (Astron.), the distance on the heavens
    of a heavenly body from the north pole. It is the
    complement of the declination.
 
   {Zenith distance} (Astron.), the arc on the heavens from a
    heavenly body to the zenith of the observer. It is the
    complement of the altitude.
 
   {To keep one's distance}, to stand aloof; to refrain from
    familiarity.
    [1913 Webster]
 
       If a man makes me keep my distance, the comfort is
       he keeps his at the same time.    --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distance \Dis"tance\, v. t. [imp. & p. p. {Distanced}; p. pr. &
   vb. n. {Distancing}.]
   1. To place at a distance or remotely.
    [1913 Webster]
 
       I heard nothing thereof at Oxford, being then miles
       distanced thence.           --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to appear as if at a distance; to make seem
    remote.
    [1913 Webster]
 
       His peculiar art of distancing an object to
       aggrandize his space.         --H. Miller.
    [1913 Webster]
 
   3. To outstrip by as much as a distance (see {Distance}, n.,
    3); to leave far behind; to surpass greatly.
    [1913 Webster]
 
       He distanced the most skillful of his
       contemporaries.            --Milner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distance
   n 1: the property created by the space between two objects or
      points
   2: a distant region; "I could see it in the distance"
   3: size of the gap between two places; "the distance from New
     York to Chicago"; "he determined the length of the shortest
     line segment joining the two points" [syn: {distance},
     {length}]
   4: indifference by personal withdrawal; "emotional distance"
     [syn: {distance}, {aloofness}]
   5: the interval between two times; "the distance from birth to
     death"; "it all happened in the space of 10 minutes" [syn:
     {distance}, {space}]
   6: a remote point in time; "if that happens it will be at some
     distance in the future"; "at a distance of ten years he had
     forgotten many of the details"
   v 1: keep at a distance; "we have to distance ourselves from
      these events in order to continue living"
   2: go far ahead of; "He outdistanced the other runners" [syn:
     {outdistance}, {outstrip}, {distance}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 distance /distɑ̃s/ 
  distance; offset

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top