Search result for

ผู้ประท้วง

(18 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ประท้วง-, *ผู้ประท้วง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unless the protesters set themselves on fire, they're not our story.ยกเว้นผู้ประท้วงจะจุดไฟเผาตัวเอง ไม่งั้นเราไม่สน Vantage Point (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
It was probably the scariest night of my life because we'd been up many days in a row preparing for this.สุดสัปดาห์นี้ เสียงร้องครวญคราง ของวาฬฮัมแบ็ค จะก้องสะท้อนไปทั่วทราฟัลการ์แสควร์ ในกรุงลอนดอน เมื่อผู้ประท้วงหลายพัน The Cove (2009)
I don't know.ผู้ประท้วงการล่าวาฬ ออกมาอีกครั้งในวันนี้ The Cove (2009)
Visitors walking around the city, angry protesters are pissed off.ผู้มาเยือนเดินรอบไปทั้งเมือง ผู้ประท้วงอารมณ์ร้อน ก็ตะโกนไล่ไปให้พ้น A Bright New Day (2009)
And the protesters are gonna realize that eventually.และผู้ประท้วงก็จะต้อง รู้สึกได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป A Bright New Day (2009)
Violent scenes in London today as police clashed with protesters over the controversial new blood-rationing schemes.พร้อมกับผู้ประท้วง ได้เข้ามาโต้เถียง กับนโยบายในการใช้เลือดใหม่ ผู้ประท้วงได้กล่าวว่า นโยบายในการแจกจ่ายเลือดใหม่นี่ Daybreakers (2009)
Here outside the oakland county court house,ผู้ประท้วงที่โกรธเกรี้ยวมาชุมนุมกัน อยู่ด้านนอกของศาลในเขตโอ๊คแลนด์เคาน์ตี้... You Don't Know Jack (2010)
Saying it's a demonstration.จากที่พวกผู้ประท้วงบอกนะครับ Episode #1.6 (2011)
Maybe the protesters aren't as far off as you might think.บางทีพวกผู้ประท้วง อาจไม่ได้คิดผิดก็ได้ Absolution (2012)
What if those protesters were right?แล้วถ้ากลุ่มผู้ประท้วงคิดถูกล่ะ Absolution (2012)
See, when HPD rolled up, the protestors he was with, they all linked arms and sat down.ตอนที่ตำรวจโผล่ไป ผู้ประท้วงที่เขาอยู่ด้วย พวกเขาคล้องแขนกันไว้ และนั่งลง Lekio (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ประท้วง[n. exp.] (phū prathūang) EN: protester ; demonstrator   FR: protestataire [m] ; contestataire [m] ; manifestant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protester[N] ผู้ต่อต้าน, See also: ผู้ประท้วง, Syn. rebel, dissident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protestant(พรอท'ทิสเทินทฺ) n. ศาสนิกชนของนิกายศาสนาคริสต์ที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16,, See also: protestant n. ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน adj. เกี่ยวกับนิกายดังกล่าว,ซึ่งประท้วง
remonstrant(รีมอน'สเทรินทฺ) adj. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง n. ผู้คัดค้าน,ผู้ทัด-ทาน,ผู้ประท้วง,ผู้โต้แย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top