ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patron

P EY1 T R AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patron-, *patron*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patron(n) ผู้อุปถัมภ์, See also: ผู้อุปการะ, ผู้อุดหนุน, Syn. sponsor, supporter, promoter
patronage(n) ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง, See also: เส้นสายทางการเมือง, Syn. backing
patronage(n) การอุปถัมภ์, See also: ราชินูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์, อุปการคุณ, Syn. backing, contribution, donation
patroness(n) ผู้อุปการะที่เป็นหญิง, Syn. donor, godmother
patronize(vt) อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage
patronymic(adj) ซึ่งมีชื่อมาจากชื่อสกุลของบิดาหรือบรรพบุรุษ
patronymic(n) นามสกุล, See also: ชื่อสกุล, Syn. surname, family name
patronizing(adj) อ้างตัวเป็นผู้มีอุปการะคุณ, Syn. superior, Ant. inferior
patron saint(n) นักบุญผู้ปกป้องคุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patron(เพ'ทรัน) n. ผู้อุปการะ, ผู้อุดหนุน, ลูกค้า
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน, การอุปถัมม์
patroness(เพ'ทระนิส) n. ผู้อุปการะหญิง
patronise(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์
patronize(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์
patronymicadj. (ชื่อ) มาจากชื่อสกุลของบิดา.

English-Thai: Nontri Dictionary
patron(n) ผู้อุปถัมภ์, ผุ้ชุบเลี้ยง, ลูกค้าประจำ, ผู้อุดหนุน, ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์, การอุดหนุน, ความอุปการะ
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง), ผุ้อุปการะ(หญิง), ลูกค้า(หญิง)
patronise(vt) ชุบเลี้ยง, อุปภัมภ์, อุปการะ, สนับสนุน
patronize(vt) ชุบเลี้ยง, อุปภัมภ์, อุปการะ, สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patronผู้อุปถัมภ์, อุปถัมภก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patron-client relationshipสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patronageการอุปถัมภ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronageการอุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronage systemระบบอุปถัมภ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patron and clientระบบอุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Patronage, Politicalระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
patronize(vt) ทำเหมือนเป็นเด็ก ๆ, คิดว่าโง่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was made from the armor of St. George patron saint of Boy Scouts.มันทำมาจากเกราะของอัศวินเซ็นต์จอร์ชเชียวนะ อัศวินทหารเสือ.. Metamorphosis (2001)
Is there another patron in Delft with pockets as deep as mine?มีผู้อุดหนุนคนไหนในเดลฟ์ท์ ที่กระเป๋าหนักกว่าฉันอีกไหม? Girl with a Pearl Earring (2003)
Man's the patron saint of travelers, dawg.นี่เป็นเซนต์ของนักเดินทางนะ Crash (2004)
someday if you are fortunate, you will have a patron too. Don't kneel, you aren't a servant girl anymore.อย่าคุกเข่า เธอไม่ใช่คนรับใช้อีกต่อไปแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
That's the surest way to attract a patron on your feet, not off them!ทางที่แน่นอนที่สุดสำหรับดึงดูดผู้อุปถัมภ์ ยืนบนลำขาตัวเอง ไม่ใช่ของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
He'll want to honour his promise, to become your patron at last.เขาต้องการรักษาคำสัญญา เป็นผู้อุปถัมภ์เธอตลอดไป Memoirs of a Geisha (2005)
Can Alphonse's patron actually be...รึว่าคนที่สนับสนุนอัลฟองเซ่อยู่คือ... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It would appear a number of your patrons are under age.ลูกค้าร้านคุณอายุต่ำกว่ากำหนด Hot Fuzz (2007)
Patron state of shooting stuff.สถานอุปถัมภ์แห่งการยิงปืน Shooter (2007)
The patron saint of lost causes is saint rita.นักบุญผู้อุปถัมภ์ "ความสิ้นหวัง"คือ นักบุญ ริต้า Call Waiting (2007)
It's from el patron himself, but it was made for your eyes only.มาจากนายหัวเลย เขาบอกให้นายเปิดเท่านั้น Bang and Burn (2007)
Any idea which one of your patrons might have given him these bruises?นึกออกมั้ยว่าพอจะมีใครฝากรอยแผลพวกนี้ไว้ได้บ้าง? Brothers in Arms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patronBe patronized.
patronHe's been a patron of this store for many years.
patronI find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.
patronThank you for your patronage.
patronThank you very much for patronizing our store for a long time.
patronThe patron appreciates genuine antiques.
patronWe really thank you for your patronage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราชูปถัมภ์(n) patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai Definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู(n) supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
ผู้ชุบเลี้ยง(n) patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
อุปการี(n) supporter, See also: patron, helper, benefactor, Thai Definition: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อุดหนุน, หญิงใช้ว่า อุปการิณี
การอุปถัมภ์(n) patronage, See also: help, support, aid, assistance, sustentation, Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์, Example: เธอให้การอุปถัมภ์เด็กทารกที่บ้านเด็กกำพร้าอยู่
อุปถัมภ์(adj) patronizing, See also: supportive, helpful, fostering, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย เพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Thai Definition: เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อสกุล[cheūsakun] (n, prop) EN: family name  FR: nom de famille [ m ] ; patronyme [ m ]
หัวหน้า[hūanā] (n) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president  FR: chef [ m, f ] ; leader [ m ] (angl.) ; meneur [ m ] ; patron [ m ], patronne [ f ] ; boss [ m ] (fam.) ; président [ m ] ; présidente [ f ] ; dirigeant [ m ] ; dirigeante [ f ]
เจ้าของ[jaokhøng] (n) EN: owner ; proprietor ; proprietress  FR: propriétaire [ m, f ] ; patron [ m ] ; patronne [ f ] ; détenteur [ m ] ; détentrice [ f ] ; possesseur [ m ]
เจ้าของร้าน[jaokhøng rān] (n, exp) EN: shopkeeper ; owner ; boss  FR: commerçant [ m ] ; commerçante [ f ] ; patron [ m ]
เจ้านาย[jaonāi] (n) EN: boss ; employer  FR: chef d'entreprise [ m, f ] ; patron [ m ] ; patronne [ f ] ; boss [ m ] (fam.)
จุนเจือ[junjeūa] (v) EN: support ; help ; to patronize  FR: soutenir
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[kān pen lūkkhā khøng sōphēnī] (n, exp) EN: patronizing a prostitute  FR: fréquentation des prostituées [ f ]
การอุปถัมภ์[kān uppatham] (n) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation  FR: patronage [ m ] ; parrainage [ m ]
การอุดหนุน[kān utnun] (n) EN: patronage
เกื้อกูล[keūakūn] (v) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand  FR: aider ; soutenir ; assister

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PATRON P EY1 T R AH0 N
PATRONS P EY1 T R AH0 N Z
PATRONE P AA0 T R OW1 N IY0
PATRONYM P AE2 T R AH0 N IH1 M
PATRONIZE P AE1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONIZE P EY1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONESS P EY1 T R AH0 N AH0 S
PATRONAGE P EY1 T R AH0 N AH0 JH
PATRONAGE P AE1 T R AH0 N IH0 JH
PATRONYMIC P AE2 T R AH0 N IH1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patron (n) pˈɛɪtrən (p ei1 t r @ n)
patrons (n) pˈɛɪtrənz (p ei1 t r @ n z)
patronage (n) pˈætrənɪʤ (p a1 t r @ n i jh)
patroness (n) pˈɛɪtrənɛs (p ei1 t r @ n e s)
patronize (v) pˈætrənaɪz (p a1 t r @ n ai z)
patronized (v) pˈætrənaɪzd (p a1 t r @ n ai z d)
patronizes (v) pˈætrənaɪzɪz (p a1 t r @ n ai z i z)
patronymic (n) pˌætrənˈɪmɪk (p a2 t r @ n i1 m i k)
patronesses (n) pˈɛɪtrənɛsɪz (p ei1 t r @ n e s i z)
patronizing (v) pˈætrənaɪzɪŋ (p a1 t r @ n ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstmäzen { m }patron of the arts [Add to Longdo]
Patrone { f } | Patronen { pl }cartridge | cartridges [Add to Longdo]
Schutzheilige { m, f }; Schutzheiligerpatron saint [Add to Longdo]
Schutzpatron { m }patron saint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (n, suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount #6,384 [Add to Longdo]
顧客[こきゃく(P);こかく, kokyaku (P); kokaku] (n, adj-no) customer; client; patron; (P) #7,043 [Add to Longdo]
常連(P);定連[じょうれん, jouren] (n, adj-no) (1) regular customer; regular patron; frequenter; (2) constant companion; (P) #10,896 [Add to Longdo]
庇護[ひご, higo] (n, vs) patronage; protection #17,682 [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) { Buddh } (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越, 檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) #18,713 [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1, vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
ドル箱[ドルばこ, doru bako] (n) patron; milch cow [Add to Longdo]
パトロン[patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者, 旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
メセナ[mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patron \Pa"tron\, v. t.
   To be a patron of; to patronize; to favor. [Obs.] --Sir T.
   Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patron \Pa"tron\, n. [F., fr. L. patronus, fr. pater a father.
   See {Paternal}, and cf. {Patroon}, {Padrone}, {Pattern}.]
   1. One who protects, supports, or countenances; a defender.
    "Patron of my life and liberty." --Shak. "The patron of
    true holiness." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rom. Antiq.)
    (a) A master who had freed his slave, but still retained
      some paternal rights over him.
    (b) A man of distinction under whose protection another
      person placed himself.
    (c) An advocate or pleader.
      [1913 Webster]
 
         Let him who works the client wrong
         Beware the patron's ire.     --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   3. One who encourages or helps a person, a cause, or a work;
    a furtherer; a promoter; as, a patron of art.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl. Law) One who has gift and disposition of a
    benefice. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   5. A guardian saint. -- called also {patron saint}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) See {Padrone}, 2.
    [1913 Webster]
 
   {Patrons of Husbandry}, the grangers. See {Granger}, 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patron \Pa"tron\, a.
   Doing the duty of a patron; giving aid or protection;
   tutelary. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Patron saint} (R. C. Ch.), a saint regarded as the peculiar
    protector of a country, community, church, profession,
    etc., or of an individual.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patron
   n 1: a regular customer [syn: {patron}, {frequenter}]
   2: the proprietor of an inn
   3: someone who supports or champions something [syn: {patron},
     {sponsor}, {supporter}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 patron /patʀɔ̃/ 
  boss; master; pattern; stencil; template; templet

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 patron
  cartridge

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 patron
  boss; chief; leader

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top