Search result for

patron

(108 entries)
(0.049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patron-, *patron*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patron[N] ผู้อุปถัมภ์, See also: ผู้อุปการะ, ผู้อุดหนุน, Syn. sponsor, supporter, promoter
patronage[N] ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง, See also: เส้นสายทางการเมือง, Syn. backing
patronage[N] การอุปถัมภ์, See also: ราชินูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์, อุปการคุณ, Syn. backing, contribution, donation
patroness[N] ผู้อุปการะที่เป็นหญิง, Syn. donor, godmother
patronize[VT] อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage
patronymic[ADJ] ซึ่งมีชื่อมาจากชื่อสกุลของบิดาหรือบรรพบุรุษ
patronymic[N] นามสกุล, See also: ชื่อสกุล, Syn. surname, family name
patronizing[ADJ] อ้างตัวเป็นผู้มีอุปการะคุณ, Syn. superior, Ant. inferior
patron saint[N] นักบุญผู้ปกป้องคุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patron(เพ'ทรัน) n. ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน,ลูกค้า
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์
patroness(เพ'ทระนิส) n. ผู้อุปการะหญิง
patronise(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์
patronize(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์
patronymicadj. (ชื่อ) มาจากชื่อสกุลของบิดา.

English-Thai: Nontri Dictionary
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)
patronise(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patronผู้อุปถัมภ์, อุปถัมภก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patron-client relationshipสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patronageการอุปถัมภ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronageการอุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronage systemระบบอุปถัมภ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patron and clientระบบอุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Patronage, Politicalระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
patronize (vt) ทำเหมือนเป็นเด็ก ๆ, คิดว่าโง่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And set an example to two other patrons who threw shot glasses.แล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นขว้างปาแก้ว Birthmarks (2008)
My patrons could have a lot of these wank-cockers cut out of pasture.ผู้อุปถัมภ์ของฉันก็จะได้มีเวลา เล็มขนเพชรรอบจู๋มากขึ้นด้วย The Bank Job (2008)
Oh, that's not at all patronizing, is it?นั่นคงพูดโดยไม่ได้คิดให้ดี, ใช่มัย? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Water's coming down pretty fast up in here, patron.น้ำไหลเข้ามาในนี้เร็วขึ้นแล้ว เจ้านาย Under & Out (2008)
I take offense, patron.ฉันเป็นคนล้างเท้า The Art of the Deal (2008)
Good-Bye, patron.ลาก่อน พาทรอน The Art of the Deal (2008)
And she was recently a patron of yours.และเธอเพิ่งมาอุดหนุนร้านคุณ Safe and Sound (2008)
I want to see patron Lechero, por favor.ฉันอยากจะพบ เลเชอโร่ Boxed In (2008)
Or is it your loyalty to a patron?กลับมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Goemon (2009)
Like, from now on, Ronnie Partiz will be the patron saint to all bald men.แบบว่า จากนี้ไป รอนนี่ พาร์ทิซ จะกลายเป็นนักบุญโปรดสัตว์สำหรับคนศรีษะล้าน Duplicity (2009)
- was a patron saint of love? - Yeah.คุณทำบ้าอะไรไป My Bloody Valentine (2009)
- Don't patronise me.- อย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะ Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patronBe patronized.
patronHe's been a patron of this store for many years.
patronI find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.
patronThank you for your patronage.
patronThank you very much for patronizing our store for a long time.
patronThe patron appreciates genuine antiques.
patronWe really thank you for your patronage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราชูปถัมภ์[N] patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู[N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
ผู้ชุบเลี้ยง[N] patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
อุปการี[N] supporter, See also: patron, helper, benefactor, Thai definition: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อุดหนุน, หญิงใช้ว่า อุปการิณี
การอุปถัมภ์[N] patronage, See also: help, support, aid, assistance, sustentation, Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์, Example: เธอให้การอุปถัมภ์เด็กทารกที่บ้านเด็กกำพร้าอยู่
อุปถัมภ์[ADJ] patronizing, See also: supportive, helpful, fostering, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย เพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Thai definition: เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อสกุล[n. prop.] (cheūsakun) EN: family name   FR: nom de famille [m] ; patronyme [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress   FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize   FR: soutenir
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūkkhā khøng sōphēnī) EN: patronizing a prostitute   FR: fréquentation des prostituées [f]
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]
การอุดหนุน[n.] (kān utnun) EN: patronage   
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand   FR: aider ; soutenir ; assister

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRON    P EY1 T R AH0 N
PATRONE    P AA0 T R OW1 N IY0
PATRONS    P EY1 T R AH0 N Z
PATRONYM    P AE2 T R AH0 N IH1 M
PATRONAGE    P AE1 T R AH0 N IH0 JH
PATRONAGE    P EY1 T R AH0 N AH0 JH
PATRONIZE    P EY1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONIZED    P EY1 T R AH0 N AY2 Z D
PATRONYMIC    P AE2 T R AH0 N IH1 M IH0 K
PATRONIZING    P EY1 T R AH0 N AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patron    (n) (p ei1 t r @ n)
patrons    (n) (p ei1 t r @ n z)
patronage    (n) (p a1 t r @ n i jh)
patroness    (n) (p ei1 t r @ n e s)
patronize    (v) (p a1 t r @ n ai z)
patronized    (v) (p a1 t r @ n ai z d)
patronizes    (v) (p a1 t r @ n ai z i z)
patronymic    (n) (p a2 t r @ n i1 m i k)
patronesses    (n) (p ei1 t r @ n e s i z)
patronizing    (v) (p a1 t r @ n ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstmäzen {m}patron of the arts [Add to Longdo]
Patrone {f} | Patronen {pl}cartridge | cartridges [Add to Longdo]
Schutzheilige {m,f}; Schutzheiligerpatron saint [Add to Longdo]
Schutzpatron {m}patron saint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
ドル箱[ドルばこ, doru bako] (n) patron; milch cow [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
メセナ[, mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre [Add to Longdo]
愛顧[あいこ, aiko] (n,vs) patronage; favour; favor [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
引き手;引手[ひきて, hikite] (n) knob; handle; catch; patron [Add to Longdo]
引き立て;引立て[ひきたて, hikitate] (n) favor; favour; patronage [Add to Longdo]
恩顧[おんこ, onko] (n) favour; favor; patronage [Add to Longdo]
恩人[おんじん, onjin] (n) benefactor; patron; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patron \Pa"tron\, v. t.
   To be a patron of; to patronize; to favor. [Obs.] --Sir T.
   Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patron \Pa"tron\, n. [F., fr. L. patronus, fr. pater a father.
   See {Paternal}, and cf. {Patroon}, {Padrone}, {Pattern}.]
   1. One who protects, supports, or countenances; a defender.
    "Patron of my life and liberty." --Shak. "The patron of
    true holiness." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rom. Antiq.)
    (a) A master who had freed his slave, but still retained
      some paternal rights over him.
    (b) A man of distinction under whose protection another
      person placed himself.
    (c) An advocate or pleader.
      [1913 Webster]
 
         Let him who works the client wrong
         Beware the patron's ire.     --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   3. One who encourages or helps a person, a cause, or a work;
    a furtherer; a promoter; as, a patron of art.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl. Law) One who has gift and disposition of a
    benefice. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   5. A guardian saint. -- called also {patron saint}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) See {Padrone}, 2.
    [1913 Webster]
 
   {Patrons of Husbandry}, the grangers. See {Granger}, 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patron \Pa"tron\, a.
   Doing the duty of a patron; giving aid or protection;
   tutelary. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Patron saint} (R. C. Ch.), a saint regarded as the peculiar
    protector of a country, community, church, profession,
    etc., or of an individual.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patron
   n 1: a regular customer [syn: {patron}, {frequenter}]
   2: the proprietor of an inn
   3: someone who supports or champions something [syn: {patron},
     {sponsor}, {supporter}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 patron
   cartridge
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 patron [patrõ]
   boss; master
   pattern; stencil; template; templet
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 magnate
 
 1. kodaman, büyük adam, nüfuzlu veya meşhur kimse
 2. patron, sermayedar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 master
 
 1. efendi, sahip, patron, amir
 2. usta
 3. dini lider
 4. üstat, büyük sanatçı
 5. ing. erkek öğretmen
 6. üniversitede bachelor'dan bir yüksek derece veya bu dereceyi alan kimse
 7. yönetici
 8. örnek, numune, kopya edilecek şey
 9. teksir kalıbı
 10. mumlu kâğıt
 11. kü çük bey
 12. kaptan. Master of Arts (kıs.) MA) (bak.) art master of ceremonies teşri fatçı, protokol görevlisi. Master of Science (kıs.) MS) teknik okulların verdiği Master derecesi veya bu dereceyi alan kimse
 13. lisans üstü fen diploması be master of ustası olmak. be one' own master başına buyruk olmak. Grand Master şövalyeler ile masonlarda büyük üstat. old masters eski üstatlar (özellikle Rönesans devrindeki italyan ressamları) the Master Hazreti isa
 14. üstat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 padrone
 
 1. (çoğ.) -ni), patron
 2. gemi sahibi veya kaptanı
 3. otel, han veya pansiyon işleten kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 patron
 
 1. hami, veli
 2. patron, efendi
 3. daimi müşteri
 4. sanatkar himaye eden kimse. patron saint bir kimse veya meslek veya kurumu himaye ettiği farzolunan aziz, koruyucu melek olduğu kabul edilen aziz. patronage hamilik, himaye, koruma, yardım
 5. birisini göreve atama hakkı
 6. müşteriler, müşteri oluş
 7. hor görme. patronize himaye etmek, korumak
 8. büyüklük taslamak, hor görmek
 9. müşterisi olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 principal
 
 1. baş, ana, başlıca, büyük, asıl, en mühim
 2. başkan, şef, patron
 3. yönetici
 4. müdür, okul müdürü
 5. vekil tutan kimse, müvekkil
 6. asıl mesul kimse
 7. sermaye, anamal, ana akçe, ana para
 8. düelloda karşılaşan taraflardan biri. principal parts (gram.) İngilizce fiillerin çekim şekilleri. principally genellikle
 9. çoğunlukla, ekseriyetle. principalship müdürlük.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top