ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterpart

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterpart-, *counterpart*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterpart(n) ชุดสำเนา, Syn. copy, duplicate
counterpart(n) สิ่งที่คล้ายกัน, Syn. analogue, complement
counterpart(n) สิ่งที่เป็นคู่กัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterpart(เคา'เทอะพาร์ท) n. สำเนา, ของคู่กับ, สิ่งที่เป็นคู่กัน, สิ่งที่เสริมกัน, ผู้ที่คล้ายกันมาก, สิ่งที่คล้ายกันมาก, Syn. analogue

English-Thai: Nontri Dictionary
counterpart(n) สำเนา, ฉบับเทียบ, ของคู่กัน, สิ่งที่เสริมกัน, สิ่งที่คล้ายกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counterpartคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterpart fundเงินสมทบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterpart fundเงินสมทบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterpart fundsเงินสมทบ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
counterpart(n) คู่ฉบับ
counterparty(n) คู่ค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's not what your civilian counterparts there told me.แต่คนที่ CRS ไม่ได้บอกผมอย่างนั้น Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
If there was a demon counterpart to Bobby Singer...ถ้าจะมีปีศาจที่เป็นคู่มือกับบ๊อบบี้ ซิงเกอร์ The Man Who Would Be King (2011)
She'll be charged with multiple counts domestically, and our international counterparts will have their turn with her.เธอจะถูกตั้งข้อหาหลายข้อหา เรื่องเป็นภัยต่อประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ จะรับช่วงต่อไป Hit (2012)
We-- you know, I thought I had, as you say, fixed things, and now I discover that you and your FBI counterparts have been fighting...คุณรู้มั้ย ฉันคิดว่า ฉันมี อย่างที่คุณบอก แก้ไขสิ่งต่างๆ และตอนนี้ฉันก็ค้นพบว่าคุณ และ ส่วนงาน FBI The Crimson Ticket (2012)
It's just like the FBI to keep your Mexican counterparts waiting.ก็เหมือนพวกเอฟบีไอ ที่ชอบปล่อยให้คู่หูเม็กซิกันรอนาน King's Castle (2013)
Our evil counterparts are waging a war, and it's either us or us.ร่างที่ชั่วร้ายของเราเป็นผู้ประกาศศึก และเราจะสู้กันให้ตายไปข้าง Advanced Introduction to Finality (2013)
So we have a counterpart on the other side who's tip-tapping out the messages.เราก็เลยมีสำเนาคู่กัน จากอีกฝั่ง ที่ส่งข้อความไปมา The Imitation Game (2014)
-your German counterpart has a girlfriend?คู่เยอรมันของคุณ มีแฟนล่ะ? The Imitation Game (2014)
Noblemen in my part of the country don't enjoy the same lifestyle as our counterparts in Dorne.ชนชั้นสูงในด้านนี้ ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนชนชั้นสูงในดอร์น The Lion and the Rose (2014)
The only way to secure the counterpart alpha is to destroy it.ทางเดียวที่จะทำให้ส่วนประกอบ อัลฟาปลอดภัย คือทำลายมัน Left Behind (2015)
I'm guessing my counterpart did something to offend her as well?ฉันขอเดาว่าเจ้าคนหน้าเหมือนนั่น ทำอะไรหล่อนไว้ด้วยใช่มั้ย The Darkness and the Light (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counterpartCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
counterpart
counterparts
counterparty

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterpart
counterparts

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ,   /  ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party #933 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenstück { n } | Gegenstücke { pl }counterpart | counterparts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンターパート[kaunta-pa-to] (n) counterpart [Add to Longdo]
見返り資金[みかえりしきん, mikaerishikin] (n) collateral (money); collateral or counterpart fund [Add to Longdo]
対を成す;対をなす[ついをなす, tsuiwonasu] (exp, v5s) to act as an opposite; to form a counterpart; act as a twin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterpart \Coun"ter*part`\ (koun"t[~e]r*p[aum]rt`), n.
   1. A part corresponding to another part; anything which
    answers, or corresponds, to another; a copy; a duplicate;
    a facsimile.
    [1913 Webster]
 
       In same things the laws of Normandy agreed with the
       laws of England, so that they seem to be, as it
       were, copies or counterparts one of another. --Sir
                          M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One of two corresponding copies of an instrument; a
    duplicate.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who closely resembles another.
    [1913 Webster]
 
   4. A thing may be applied to another thing so as to fit
    perfectly, as a seal to its impression; hence, a thing
    which is adapted to another thing, or which supplements
    it; that which serves to complete or complement anything;
    hence, a person or thing having qualities lacking in
    another; an opposite.
    [1913 Webster]
 
       O counterpart
       Of our soft sex, well are you made our lords.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterpart
   n 1: a person or thing having the same function or
      characteristics as another [syn: {counterpart}, {opposite
      number}, {vis-a-vis}]
   2: a duplicate copy [syn: {counterpart}, {similitude}, {twin}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top