ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alabaster

AE1 L AH0 B AE2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alabaster-, *alabaster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alabaster(n) หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์, ขาวสะอาด, ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา, หินปูนชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alabasterอะลาบาสเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say he rides an alabaster carriage with golden guardians to protect him.คุณโอเคนะ? คือฉันต้องข้ามไปอีกฝั่งนึง Rango (2011)
They say he rides in an alabaster carriage with golden guardians to protect him.ตำนานว่าท่านทรงรถศิลาขาว อารักขาด้วยเหล่าองครักษ์ Rango (2011)
The alabaster carriage.มาถึงแล้วสิ Rango (2011)
I was a dead, alabaster badass.alabaster badass. Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ปอก[khai pøk] (x) EN: alabaster ; milky white

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALABASTER AE1 L AH0 B AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alabaster (n) ˈæləbaːstər (a1 l @ b aa s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alabaster { m }alabaster [Add to Longdo]
Alabasterkarton { m }alabaster cardboard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラバスター[arabasuta-] (n) alabaster [Add to Longdo]
雪花石膏[せっかせっこう, sekkasekkou] (n) alabaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gypsum \Gyp"sum\ (j[i^]p"s[u^]m), n. [L. gypsum, Gr. gy`psos;
   cf. Ar. jibs plaster, mortar, Per. jabs[imac]n lime.] (Min.)
   A mineral consisting of the hydrous sulphate of lime
   (calcium). When calcined, it forms plaster of Paris.
   {Selenite} is a transparent, crystalline variety;
   {alabaster}, a fine, white, massive variety.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alabaster \Al"a*bas"ter\, n. [L. alabaster, Gr. 'ala`bastros,
   said to be derived fr. Alabastron, the name of a town in
   Egypt, near which it was common: cf. OF. alabastre, F.
   alb[^a]tre.]
   1. (Min.)
    (a) A compact variety or sulphate of lime, or gypsum, of
      fine texture, and usually white and translucent, but
      sometimes yellow, red, or gray. It is carved into
      vases, mantel ornaments, etc.
    (b) A hard, compact variety of carbonate of lime, somewhat
      translucent, or of banded shades of color; stalagmite.
      The name is used in this sense by Pliny. It is
      sometimes distinguished as oriental alabaster.
      [1913 Webster]
 
   2. A box or vessel for holding odoriferous ointments, etc.;
    -- so called from the stone of which it was originally
    made. --Fosbroke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alabaster
   adj 1: of or resembling alabaster; "alabaster statue" [syn:
       {alabaster}, {alabastrine}]
   n 1: a compact fine-textured, usually white gypsum used for
      carving
   2: a hard compact kind of calcite [syn: {alabaster}, {oriental
     alabaster}, {onyx marble}, {Mexican onyx}]
   3: a very light white

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top