Search result for

ออกเสียง

(65 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกเสียง-, *ออกเสียง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกเสียง[V] vote, See also: elect, choose, select, Syn. ลงคะแนน, Example: มีประชาชนจำนวนน้อยไปออกเสียงเลือกตั้ง, Thai definition: ลงคะแนนเสียง, ลงคะแนนเลือกตั้ง, ออกความเห็น
ออกเสียง[V] pronounce, See also: voice, sound, Syn. เปล่งเสียง, Example: ครูภาษาไทยสอนเด็กให้รัวลิ้นไว้เพื่อหัดออกเสียง ร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกเสียงก. เปล่งเสียง
ออกเสียงลงคะแนนเสียง
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ออกเสียงออกความเห็น.
ถุยออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vote by proxyออกเสียงลงมติโดยผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Echolaliaออกเสียงเลียนแบบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Silent and unhappy is better than vocal and unhelpful.เงียบและไม่มีความสุขดีกว่า\ ออกเสียงมาให้รำคาญและช่วยอะไรไม่ได้ Emancipation (2008)
Is something wrong with your vocabulator?เครื่องออกเสียงเสียรึไง? Rookies (2008)
Jae-in Hwang?คุณ ฮวัง แจ อิน (ออกเสียงคล้าย เจน) Scandal Makers (2008)
And sir, please make sure you enunciate R from L, and P from F correctly.อ้อ, อาจารย์ค่ะ กรุณาทำความเข้าใจด้วย อาจารย์ควรออกเสียง R กับ L, และออกเสียง P กับ F ให้ถูกต้องด้วยน่ะค่ะ Baby and I (2008)
Well, the way you're sinking your teeth into those wubble-u's,จากวิธีการออกเสียงของคุณ/ดับเบิ้ลยูของคุณ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The crowds have no vote and the bishops that do are in Wolsey's pocket.ประชาชนไม่มีส่วนออกเสียง... ส่วนพวกบาทหลวงที่มีส่วนออกเสียง ก็เป็นพวกโวลซี่ย์ The Other Boleyn Girl (2008)
- Let's put it to a vote. - Yes!เรามาออกเสียงกันดีกว่า ใช่ The Dark Knight (2008)
There are those, who by reading out loud can bring characters to life.เมื่อพวกเขาอ่านออกเสียง... ...จะทำให้ตัวละครต่างๆ มีชีวิตขึ้นมา Inkheart (2008)
I don't read aloud anymore.ฉันไม่อ่านออกเสียงอีกแล้ว Inkheart (2008)
I read several chapters aloud and nothing happened.พ่ออ่านออกเสียงไปสักสองสามตอน ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น Inkheart (2008)
I'm not going to read out loud, if that's what you're intending.ฉันจะไม่อ่านออกเสียงแน่ๆ ถ้านั่นคือสิ่งที่แกต้องการล่ะก็ Inkheart (2008)
Justice Rehnquist took no part in the decision ordering the President of the United States to turn over the tapes.ท่านผู้พิพากษาเรนคิชท์ไม่ได้มีส่วน\ เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนี้ มีการออกคำสั่งให้ทางปธน. \ เปิดเผยเทป Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: pronounce ; be pronounced ; voice ; sound ; voice one's opinion   FR: prononcer ; se prononcer ; articuler
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot   FR: voter ; voter à voix haute
ออกเสียงตามสำเนียงเดิม[v. exp.] (øksīeng tām samnīeng doēm) EN: pronounce the old way   FR: prononcer à l'ancienne
ออกเสียงลงคะแนน[v. exp.] (øksīeng longkhanaēn) FR: voter
ออกเสียงเลือกตั้ง[v.] (øksīeng leūaktang) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot   FR: voter ; voter à voix haute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent[VT] ลงเสียงหนัก, See also: ออกเสียงหนัก, Syn. accentuate
ballot[VI] ลงคะแนน, See also: ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก, Syn. vote
ballot for[PHRV] ออกเสียงให้, See also: ลงคะแนนเสียงให้
canvass for[PHRV] ลงเสียงสนับสนุน (ก่อนการเลือกตั้งจริง), See also: ออกเสียงให้
deliver[VT] ออกเสียง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สนับสนุน, Syn. support, vote
gutturalize[VT] ออกเสียงจากลำคอ
lift up one's voice[IDM] เปล่งเสียงดัง, See also: ออกเสียงดัง
mispronounce[VI] ออกเสียงผิด, Syn. misspeak
mispronounce[VT] ออกเสียงผิด, Syn. misspeak
phonate[VI] ออกเสียง, See also: เปล่งเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
aloud(อะเลาดฺ') adj. ดัง,ออกเสียง, Syn. loudly, audibly ###A. silently, inaudibly
anacrusis(แอนนะครู' ซิส) n., (pl. cruses) พยางค์หรือบทที่ไม่ได้ออกเสียงหนัก ในบทแรกของโคลง. -anacrustic adj.
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
assibilate(อะซิบ' บิเลท) vt. ออกเสียงตามไรฟัน. - assibilation n.
bray(เบร) {brayed,braying,brays} n. เสียงลาร้อง,เสียงแตรเป่า vt. ออกเสียงคล้ายลาร้อง,บดละเอียด,ทุบแตกละเอียด,ทาบาง
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
articulate(vi,vt) ต่อกัน,เรียง,ประกบ,เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัด
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
aspirate(vt) ออกเสียง
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diction(n) วิธีพูดและเขียน,การออกเสียง,คำศัพท์
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
elocutionist(n) ผู้ชำนาญในการพูด,ผู้ชำนาญในการออกเสียง
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด

French-Thai: Longdo Dictionary
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top