ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deter

D IH0 T ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deter-, *deter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deter(vt) ขัดขวาง, See also: ยับยั้ง, ป้องกัน, Syn. avert, prevent
detergent(n) ผงซักฟอก, See also: สิ่งที่ใช้ชำระล้าง, น้ำยาทำความสะอาด, Syn. antiseptic, sterilizer, cleanser, Ant. contaminator, infectant
determent(n) การขัดขวาง, See also: การยับยั้ง, การป้องกัน, Syn. limitation
determine(vt) กำหนด, See also: ระบุ, Syn. define, limit
determine(vt) ค้นความจริงอย่างแน่วแน่, See also: มุ่งมั่นค้นหา, Syn. ascertain, find out, learn
determine(vt) ตัดสินใจ, See also: ตกลงใจ, ลงความเห็น, Syn. decide, settle, purpose, intend
determine(vt) มีอิทธิพลต่อ, See also: กระตุ้น, Syn. influence
determine(vt) สิ้นสุด, See also: ยุติ, Syn. end, terminate
determine(vi) สิ้นสุด, See also: ยุติ, Syn. end, terminate
deterrent(adj) ซึ่งขัดขวาง, See also: ซึ่งยับยั้ง, Syn. preventative, inhibitive, prophylactic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deter(ดิเทอร์') {deterred,deterring,deters} vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน., See also: determent n., Syn. stop
deterge(ดีเทอจ') vt. ขจัด,ล้าง,ชำระล้าง
detergent(ดิเทอร์'เจินทฺ) n. ผงซักฟอก,สิ่งชำระล้าง (เช่น สบู่) adj. ซึ่งเป็นการชำระล้าง
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
deterioration(ดิเทียเรียเร'เชิน) n. การเสื่อมลง,การทำให้เสื่อมลง
determent(ดิเทอร์'เมินทฺ) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง, Syn. restraint
determinant(ดิเทอ'มิเนินทฺ) n. ปัจจัย,ตัวกำหนด,ลักษณะชี้เฉพาะ
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน,ซึ่งได้กำหนดไว้,เด็ดขาด,ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว,ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision, Ant. uncertainty
determinative(ดิเทอร์'มิเนทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการกำหนด,เป็นการชี้ขาด,เป็นเครื่องตัดสิน n. ตัวชี้ขาด,ตัวกำหนด,ศัพท์ที่กำหนดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน
detergent(adj) ซึ่งทำให้สะอาด,เป็นการชำระล้าง
detergent(n) ผงซักฟอก,ผงฟอกขาว
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
determinant(adj) แน่วแน่,แน่นอน
determinant(n) ตัวกำหนด,สิ่งที่แสดงผล,ลักษณะเฉพาะ,ปัจจัย
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
determine(vi, vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detergentสารชะล้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deteriorationความเสื่อม, ความเสื่อมทราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deterioration; degeneration; depravation; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
determinable fee; determinable interestสิทธิประโยชน์ที่อาจสิ้นสุดลงได้ (ตามเงื่อนไขหรือตามกฎหมาย) [ดู fee simple determinable] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
determinable interest; determinable feeสิทธิประโยชน์ที่อาจสิ้นสุดลงได้ (ตามเงื่อนไขหรือตามกฎหมาย) [ดู fee simple determinable] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
determinantตัวกำหนด, ดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
determinants of occlusionตัวกำหนดการสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
determinateสิ้นสุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
determinate personบุคคลที่กำหนดตัวไว้แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
determinate sentenceคำพิพากษาให้จำคุกโดยกำหนดเวลาแน่นอน [ดู indeterminate sentence ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detergencyการชำระล้าง,สามารถชะล้างไขมัน [การแพทย์]
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Detergent Barsดีเทอร์เจนท์บาร์ [การแพทย์]
Detergent industryอุตสาหกรรมสารซักฟอก [TU Subject Heading]
Detergent Solutions, Laboratoryสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องแก้ว [การแพทย์]
Detergent Solutions, Liquidลิควิดดีเทอร์เจนท์โซลูชั่น [การแพทย์]
Detergent Solutions, Mildสารลดแรงตึงผิวที่ไม่กัดกร่อน [การแพทย์]
Detergentsสารซักฟอก [TU Subject Heading]
Detergentsสารซักฟอก, Example: สารที่ใช้ทำความสะอาด ส่วนใหญ่คือ สบู่ซึ่งมีสูตรทั่วไปเหมือนกัน คือ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่ละลายน้ำต่อกับหมู่เล็ก ๆ ซึ่งเป็นสารประกอบไอออนนิคที่ละลายน้ำได้ สารทำความสะอาดลดแรงตึงของผิวน้ำทำให้สามารถแทรกซึมไปบนสารที่ต้องทำความ สะอาดกับส่งสกปรก [สิ่งแวดล้อม]
Detergentsผงซักฟอก,สารชำระล้าง,ทำให้ผิวหนังสะอาด,ดีเทอร์เจน,สารซักฟอก,ดีเทอร์เจนส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We cannot let ego deter us from our goal.เราจะปล่อยให้อัตตามาทำลายเป้าหมายของเราไม่ได้ The Da Vinci Code (2006)
"i know it makes little sense to try and deter violence with more violence."ผมว่ามันก็ดูมีเหตุผลที่จะใช้ความรุนแรงระงับความรุนแรงที่มากกว่า" Masterpiece (2008)
To deter grave robbers.เพื่อป้องกันการปล้นสุสาน The Curse of Cornelius Sigan (2009)
If you're not gonna let a disease like Chuck deter you, what leg do I have to stand on?ถ้าเธอไม่อยากให้เชื่อโรคแบบ ชัค แบส มายับยั้งเธอ ฉันจะยืนอยู่ได้ยังไง Goodbye, Columbia (2010)
Make an example of me to deter other criminals.เชือดได่ให้ลิงดู คนอื่นจะได้ไม่ผิดอีก Making the Connection (2011)
Not enough to deter Odin and Bayard and others who covet Camelot's wealth.ยังไม่พอที่จะขัดขวางโอดินและเบยาร์ด และคนอื่นๆที่ปรารถนาทรัพย์สมบัติของคาเมล็อต His Father's Son (2011)
If you do come under attack, use the appropriate force necessary to deter or defeat that threat.ถ้าคุณมาอยู่ภายใต้การโจมตี ใช้แรงที่เหมาะสมจำเป็น เพื่อยับยั้งหรือเอาชนะภัย คุกคามที่ Lone Survivor (2013)
That should deter me from any malfeasance.นั่นช่วยยับยั้งข้าจากการทุจริตต่อหน้าที่สินะ Tiny (2013)
Don't let that deter you.อย่าปล่อยให้เรื่องนั้นขัดขวางคุณได้ Lacey (2013)
Considering the measures you took to deter me, you've only proven there is a story to tell.คุณได้พิสูจน์แล้ว, แต่มีอะไรจะบอก Confession (2013)
Let nothing deter your true love.ปล่อยให้สิ่งใดมาขัดขวางความรักที่แท้จริงของคุณ Decline of an Empire (2014)
From that moment on, she knew that nothing would deter her from pursing her big dreams.จาก pursing ฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอ เธอตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่อเมริกา Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deterA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
deterAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
deterA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
deterAre there any detergents in the laundry?
deterArrest the deterioration of the natural environment.
deterBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
deterCome what may, I am determined to accomplish it.
deterCorporate results deteriorated because of recession.
deterEven if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
deterFather determined to stop smoking.
deterFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
deterHave you determined whom you'll invite to the party?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารซักฟอก(n) detergent, Example: ผงซักฟอกชนิดใหม่นี้จะเพิ่มสารซักฟอกที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดคราบ, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งใช้ประโยชน์ในการซักล้างหรือฟอกสี
โปเก(adj) worn-out, See also: deteriorated, Syn. ชำรุด, โทรม, เก่าแก่, Example: แกกัดฟันจูงจักรยานโปเกของแกเข้ามาทิ้งแหมะลงข้างศาลา, Thai Definition: ที่เก่าแก่จนใช้การได้ไม่ดี, Notes: (ปาก)(จีน)
เสื่อมคุณภาพ(v) deteriorate, See also: degenerate, worsen, get worse in quality, Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ, Example: การเก็บสต๊อกนานเกินไปอาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ, Thai Definition: คุณภาพเลวลง
แฟ้บ(n) detergent, Syn. ผงซักฟอก, Example: เธอคงจะใส่แฟ้บมากเกินไป ซักยังไงฟองก็ไม่หมดสักที, Thai Definition: สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง มีหลายชนิด ใช้ประโยชน์ในการซักฟอกทำความสะอาดได้ดีกว่าสบู่
ความเสื่อม(n) decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
ความเสื่อมทราม(n) degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai Definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
ปักใจ(v) determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai Definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แน่วแน่(adv) firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง
ตั้งใจจริง(v) determine, See also: intend, mean, aim, have in mind, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้, Thai Definition: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
มั่นหมาย(v) intend to, See also: determine, mean to, have an intention of, Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น, Example: บิดามั่นหมายว่าจะให้บุตรชายเป็นนายทหาร, Thai Definition: มีข้อผูกพันว่าจะทำภายหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adj) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive  FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (adj) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded  FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[detkhāt] (v) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute  FR: être résolu ; être déterminé
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ด้อยคุณภาพ[dǿi khunnaphāp] (v, exp) EN: deteriorate
ใฝ่[fai] (v) EN: aim ; expect ; seek ; pursue  FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
เหี่ยว[hīo] (v) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[hīochao] (v) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir

CMU English Pronouncing Dictionary
DETER D IH0 T ER1
DETERS D IH0 T ER1 Z
DETERT D EH1 T ER0 T
DETERMAN D IY1 T ER0 M AH0 N
DETERRED D IH0 T ER1 D
DETERMINE D IH0 T ER1 M AH0 N
DETERMINE D AH0 T ER1 M AH0 N
DETERRING D IH0 T ER1 IH0 NG
DETERGENT D IH0 T ER1 JH AH0 N T
DETERDING D EH1 T ER0 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deter (v) dˈɪtˈɜːʳr (d i1 t @@1 r)
deters (v) dˈɪtˈɜːʳz (d i1 t @@1 z)
deterred (v) dˈɪtˈɜːʳd (d i1 t @@1 d)
detergent (n) dˈɪtˈɜːʳʤənt (d i1 t @@1 jh @ n t)
determine (v) dˈɪtˈɜːʳmɪn (d i1 t @@1 m i n)
deterrent (n) dˈɪtˈɛrənt (d i1 t e1 r @ n t)
deterring (v) dˈɪtˈɜːʳrɪŋ (d i1 t @@1 r i ng)
deterrence (n) dətˈɛəʳrəns (d @ t e@1 r @ n s)
detergents (n) dˈɪtˈɜːʳʤənts (d i1 t @@1 jh @ n t s)
determined (v) dˈɪtˈɜːʳmɪnd (d i1 t @@1 m i n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind, #3,446 [Add to Longdo]
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, ] determined by; to care about; to mind, #4,169 [Add to Longdo]
下决心[xià jué xīn, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determine; resolve, #14,129 [Add to Longdo]
清洁剂[qīng jié jì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] detergent; cleaning solution, #41,282 [Add to Longdo]
确定性[què dìng xìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] determinacy, #43,439 [Add to Longdo]
决定论[jué dìng lùn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] determinism, #45,679 [Add to Longdo]
种差[zhǒng chā, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄚ, / ] determinant (characteristic of a species), #84,261 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] determine; promote; stallion, #89,263 [Add to Longdo]
行列式[háng liè shì, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] determinant, #95,866 [Add to Longdo]
除垢剂[chú gòu jì, ㄔㄨˊ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ, / ] detergent, #230,311 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Determinante {f} [math.] | Determinanten {pl}determinant | determinants [Add to Longdo]
Determinismus {m}determinism [Add to Longdo]
Determinist {m}determinist [Add to Longdo]
deterministischdeterminist [Add to Longdo]
Detergens {n} [med.]detergent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
こだわり[kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
つかつか[tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
ものか;もんか[monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
サポニン[saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger [Add to Longdo]
ソープレスソープ[so-puresuso-pu] (n) (obsc) (See 合成洗剤) soapless soap (i.e. synthetic detergent) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
確定的過程[けっていてきかてい, ketteitekikatei] deterministic process [Add to Longdo]
決定性言語[けっていせいげんごう, ketteiseigengou] deterministic language [Add to Longdo]
決定的文脈自由文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] deterministic context-free grammar [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
決定論的[けっていろんてき, ketteironteki] deterministic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deter \De*ter"\, v. t. [imp. & p. p. {Deterred}; p. pr. & vb. n.
   {Deterring}.] [L. deterrere; de + terrere to frighten,
   terrify. See {Terror}.]
   To prevent by fear; hence, to hinder or prevent from action
   by fear of consequences, or difficulty, risk, etc. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Potent enemies tempt and deter us from our duty.
                          --Tillotson.
   [1913 Webster]
 
      My own face deters me from my glass.   --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deter
   v 1: try to prevent; show opposition to; "We should discourage
      this practice among our youth" [syn: {deter}, {discourage}]
   2: turn away from by persuasion; "Negative campaigning will only
     dissuade people" [syn: {dissuade}, {deter}] [ant: {persuade}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 deter
  1. abstract; restrain
  2. dam up; form an embankment
  3. detain; hold back; retain

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top