ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altercation

AA2 L T ER0 K EY1 SH AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altercation-, *altercation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altercation[N] การทุ่มเถียง, See also: การทะเลาะวิวาท, Syn. quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He gets into a public altercation with the guy, so, he gets fired.เขาไปมีปากเสียงกันต่อหน้าคนอื่นเลยถูกไล่ออก Allen (2005)
He died in an inmate altercation.เขาตายในการทะเลาะวิวาทของผู้ต้องขัง It's Alive! (2007)
Apparently,she got into a violent altercationกลายเป็นว่า เธอทะเลาะอย่างรุนแรง It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
You two had a,uh, violent altercation.พวกคุณสองคนมีเรื่องทะเลาะกันเหรอ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
I had an altercation with a thug.ทะเลาะ กับพวกอันธพาล Resurrection (2008)
During the altercation, did your son threaten to kill Mr. Schilling?ขณะที่มีการทะเลาะวิวาท ลูกคุณได้ข่มขู่ที่จะฆ่าคุณชิลลิ่งด้วย? Me and My Town (2008)
You had an altercation With the victim. It's spring break.หมอนั่นเข้ามาหาเรื่อง อดัมก็แค่บังเอิญอยู่ตรงนั้น Conflicted (2009)
You lied about the altercation With william browder.คุณเคยมีสัมพันธ์ทางเพศกับจูลี่ ไรลีย์รึเปล่า - คุณได้โกหกเรื่องอื่นอีกไหม Conflicted (2009)
So, we understand that you and the deceased had an altercation over your dog?งั้นเราเข้าใจว่า คุณและผู้ตายมีปากเสียงกัน เรื่องสุนัขของคุณใช่มั้ย? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Testimony of an altercation that happened at Northmoor while he was there.แต่เขาไม่ได้พิสูจน์มัน และก็ไม่มีใครต้องการที่จะรู้เรื่องนี้ Edge of Darkness (2010)
There was no physical altercation.มันไม่มีการทำร้ายทางกายภาพนะครับ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
There was no screams, no sign of any altercation.ไม่มีเสียงกรีดร้อง ไม่มีร่องรอยการขัดขืนต่อสู้ Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่มเถียง[v.] (thumthīeng) EN: have an argument ; have a row ; have a quarrel ; have an altercation   FR: débattre ; contester ; polémiquer ; avoir une altercation

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTERCATION    AA2 L T ER0 K EY1 SH AH0 N
ALTERCATIONS    AA2 L T ER0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altercation    (n) ˌɔːltəkˈɛɪʃən (oo2 l t @ k ei1 sh @ n)
altercations    (n) ˌɔːltəkˈɛɪʃənz (oo2 l t @ k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口角[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, ] altercation; wrangle; angry argument, #20,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩沙汰[けんかざた, kenkazata] (n) beginning (developing into) a quarrel (a fight, an altercation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altercation \Al`ter*ca"tion\ (?; 277), n. [F. altercation, fr.
   L. altercatio.]
   Warm contention in words; dispute carried on with heat or
   anger; controversy; wrangle; wordy contest. "Stormy
   altercations." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: {Altercation}, {Dispute}, {Wrangle}.
 
   Usage: The term dispute is in most cases, but not
      necessarily, applied to a verbal contest; as, a
      dispute on the lawfulness of war. An altercation is an
      angry dispute between two parties, involving an
      interchange of severe language. A wrangle is a
      confused and noisy altercation.
      [1913 Webster]
 
         Their whole life was little else than a
         perpetual wrangling and altercation. --Hakewill.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altercation
   n 1: noisy quarrel [syn: {affray}, {altercation}, {fracas}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top