ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porter

P AO1 R T ER0   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porter-, *porter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porter[N] พนักงานยกกระเป๋า, Syn. carrier, bellboy, transporter
porter[N] พนักงานบนรถไฟ
porter[N] พนักงานทำความสะอาด
porter[N] คนเฝ้าประตู, Syn. doorkeeper, doorman, lodgekeeper
porterhouse[N] เนื้อที่ตัดออกจากส่วนที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับสันอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
porter(พอร์'เทอะ) n. พนักงานถือกระเป๋า,พนักงานทำงานเบ็ดเตล็ด,คนเฝ้าประตู,ยาม
porterhousen. โรงแรมเล็ก ๆ ,ร้านขายเหล้าเล็ก ๆ
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด

English-Thai: Nontri Dictionary
porter(n) คนขนของ,ยาม,คนเฝ้าประตู,พนักงานขนกระเป๋า
importer(n) ผู้นำเข้า
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- PORTER:-PORTERThe Beaver (2011)
Give me the porter, please.งั้นช่วยเรียกเด็กยกกระเป๋าให้ทีค่ะ Rebecca (1940)
But our luggage. Go down and tell the porter to take everything out of the car.เเต่สัมภาระของเราล่ะ ลงไปบอกเด็กให้เอาของลงจากรถ Rebecca (1940)
With Plasticine porters with looking glass tiesด้วยการขนดินน้ำมัน มีความสัมพันธ์ที่มองกระจก Yellow Submarine (1968)
Miss Porter, this is one of the largest single collections... of hummingbirds in Europe.นางสาวพอร์เตอร์นี้เป็นหนึ่ง ในคอลเลกชันเดียวที่ใหญ่ที่สุด ... ของฮัมมิ่งเบิร์ในยุโรป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We will require his services just as a porter.เราคงให้เขาทำแค่ถือหลักไว้เท่านั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Miss Porter, page two... paragraph two.นางสาวพอร์เตอร์สองหน้า ... วรรคสอง มัน 'โป๊' ไม่ได้ 'ทันที'. The Birdcage (1996)
The porters are dead!พนักงานที่ตายไปแล้ว! Princess Mononoke (1997)
Hello, Porter.- สวัสดี พอร์เตอร์ The Constant Gardener (2005)
You were going to show us the garden room, Porter.คุณพาพวกเราไปที่สวนดีกว่า พอร์เตอร์ The Constant Gardener (2005)
Do you usually leave it to porters to tell you this sort of thing?คุณชอบให้พนักงานขนของ บอกบทให้แบบนี้บ่อยๆ เหรอ? Casino Royale (2006)
Mr. Porter?คุณพอร์ตเตอร์ Gridiron Gang (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
porterDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
porterI had the porter carry my suitcase.
porterI had the porter take my suitcases to my room.
porterKumiko got a porter to carry her suitcase at the airport.
porterLet a porter carry your baggage.
porterPlease have the porter take the baggage to our room.
porterPorters often have to walk across the lines.
porterShe had her heavy suitcase carried by the porter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานขนกระเป๋า[N] porter
พนักงานยกกระเป๋า[N] porter, See also: baggage man
พนักงานยกสินค้า[N] porter, Syn. พนักงานยกของ
ทวารบาล[N] porter, See also: watch-man, door-keeper, Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี, Example: ที่บานประตูมีภาพทวารบาล ซึ่งวาดโดยช่างฝีมือพื้นบ้าน, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ผู้เฝ้าอยู่ที่ประตู, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōsa) EN: be in a fit of temper   FR: s'emporter

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTER    P AO1 R T ER0
PORTERA    P AO0 R T EH1 R AH0
PORTERS    P AO1 R T ER0 Z
PORTER'S    P AO1 R T ER0 Z
PORTERAGES    P AO1 R T ER0 IH0 JH IH0 Z
PORTERFIELD    P AO1 R T ER0 F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porter    (n) pˈɔːtər (p oo1 t @ r)
porters    (n) pˈɔːtəz (p oo1 t @ z)
porterage    (n) pˈɔːtərɪʤ (p oo1 t @ r i jh)
porterhouse    (n) pˈɔːtəhaus (p oo1 t @ h au s)
porterhouses    (n) pˈɔːtəhauzɪz (p oo1 t @ h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, / ] porter, #2,870 [Add to Longdo]
运货员[yùn huò yuán, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] porter, #648,906 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gepäckträger {m}; Gepäckträgerin {f}porter [Br.]; baggage handler [Add to Longdo]
Träger {m}; Lastenträger {m} | Träger {pl}porter | porters [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
porter(vt) |je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, ils portent| ยก, ขน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) [Add to Longdo]
トランスポーター[, toransupo-ta-] (n) transporter [Add to Longdo]
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter [Add to Longdo]
ボーイ[, bo-i] (n) (1) boy; (2) bellboy; porter; waiter; (P) [Add to Longdo]
ポーター[, po-ta-] (n) porter; (P) [Add to Longdo]
ポーターハウスステーキ[, po-ta-haususute-ki] (n) porterhouse steak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porter \Por"ter\, n. [F. portier, L. portarius, from porta a
   gate, door. See {Port} a gate.]
   A man who has charge of a door or gate; a doorkeeper; one who
   waits at the door to receive messages. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To him the porter openeth.        --John x. 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porter \Por"ter\, n. [F. porteur, fr. porter to carry, L.
   portare. See {Port} to carry.]
   1. A carrier; one who carries or conveys burdens, luggage,
    etc.; for hire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Forging) A bar of iron or steel at the end of which a
    forging is made; esp., a long, large bar, to the end of
    which a heavy forging is attached, and by means of which
    the forging is lifted and handled in hammering and
    heating; -- called also {porter bar}.
    [1913 Webster]
 
   3. A malt liquor, of a dark color and moderately bitter
    taste, possessing tonic and intoxicating qualities.
    [1913 Webster]
 
   Note: Porter is said to be so called as having been first
      used chiefly by the London porters, and this
      application of the word is supposed to be not older
      than 1750.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beer \Beer\, n. [OE. beor, ber, AS. be['o]r; akin to Fries.
   biar, Icel. bj?rr, OHG. bior, D. & G. bier, and possibly E.
   brew. [root]93, See {Brew}.]
   1. A fermented liquor made from any malted grain, but
    commonly from barley malt, with hops or some other
    substance to impart a bitter flavor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Beer has different names, as {small beer}, {ale},
      {porter}, {brown stout}, {lager beer}, according to its
      strength, or other qualities. See {Ale}.
      [1913 Webster]
 
   2. A fermented extract of the roots and other parts of
    various plants, as spruce, ginger, sassafras, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Small beer}, weak beer; (fig.) insignificant matters. "To
    suckle fools, and chronicle small beer." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porter
   n 1: a person employed to carry luggage and supplies
   2: someone who guards an entrance [syn: {doorkeeper}, {doorman},
     {door guard}, {hall porter}, {porter}, {gatekeeper},
     {ostiary}]
   3: United States writer of novels and short stories (1890-1980)
     [syn: {Porter}, {Katherine Anne Porter}]
   4: United States composer and lyricist of musical comedies
     (1891-1946) [syn: {Porter}, {Cole Porter}, {Cole Albert
     Porter}]
   5: United States writer of short stories whose pen name was O.
     Henry (1862-1910) [syn: {Porter}, {William Sydney Porter},
     {O. Henry}]
   6: a railroad employee who assists passengers (especially on
     sleeping cars) [syn: {porter}, {Pullman porter}]
   7: a very dark sweet ale brewed from roasted unmalted barley
     [syn: {porter}, {porter's beer}]
   v 1: carry luggage or supplies; "They portered the food up Mount
      Kilimanjaro for the tourists"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 porter /pɔʀte/ 
  carry; wear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top