ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afterpains

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afterpains-, *afterpains*, afterpain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterpains[N] ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
afterpainsอาการปวดมดลูกหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後腹[あとばら, atobara] (n) afterpains; repercussions; consequences [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afterpains \Aft"er*pains`\ ([a^]f"t[~e]r*p[=a]nz`), n. pl.
   (Med.)
   The pains which succeed childbirth, as in expelling the
   afterbirth. AS
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afterpains
   n 1: pains felt by a woman after her baby is born; associated
      with contractions of the uterus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top