ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internal medicine

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internal medicine-, *internal medicine*
English-Thai: Longdo Dictionary
internal medicine(n) อายุรกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
internal medicineอายุรศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ medicine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internal medicineอายุรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Internal Medicineอายุรศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Hadley, internal medicine.- มากันแล้ว ผม ดร.ฮัดลีย์ อายุรแพทย์ Spies Like Us (1985)
Two years ago, in your time I was working in internal medicine in Madison.สองปีก่อน ในเวลาของคุณ ...ฉันทำหน้าที่หมอทั่วไปใน เมดิสัน The Lake House (2006)
He's a doctor, internal medicine.เป็นหมอครับ... อายุรแพทย์ เคยรักษาทหารผ่านศึก.. Peleliu Hills (2010)
Even though I'm a psychiatrist and not even an internal medicine doctor?นี่ฉันจะเป็นจิตแพทย์แต่ฉันไม่ใช่หมออายุรกรรมนะ One (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internal medicineWhere is the Internal Medicine Department?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนกอายุรกรรม[n. exp.] (phanaēk āyurakam) EN: internal medicine   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内科学[nèi kē xué, ㄋㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] internal medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲み薬;飲薬[のみぐすり, nomigusuri] (n) oral medicine; internal medicine [Add to Longdo]
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P) [Add to Longdo]
内科学[ないかがく, naikagaku] (n) internal medicine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 internal medicine
   n 1: the branch of medicine that deals with the diagnosis and
      (nonsurgical) treatment of diseases of the internal organs
      (especially in adults) [syn: {internal medicine}, {general
      medicine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top